IZITHAKAZELO

IZITHAKAZELO
kafuphi nangobude bazo

 

siziqoqa kusukela kowe-1994
– ubanjiswano olusaqhubekayo –

 

sezigamanxe zedlula emakhulwini amane [475] kulolu hlu
bheka lapha >>IZITHAKAZELO

0

Okusemqoka NGOLWAZI NGOMLANDO NENDABUKO yezibongo nezithakazelo:

1. Izibongo nezithakazelo eziningi zivelé muva-nje emva kokuphenjwa kombuso wakwaZulu eminyakeni ecishe ibe ngamakhulu amabili edlule [+1820], zivezwa ukwehlukana noqhekeko emindenini eminingi kubalekwa, kucashelwana, kudukelwana ngezikhathi zezimpi ezalizamazisa lonke elaseMzansi ngaleyo minyaka. Namuhla nje-ke kunezibongo nezithakazelo ezifanayo ezifundazweni ezahlukene zikazwelonke nakwamanye amazwe, ezingasahlobene ngokozalo nangokwendabuko: abakwaKhumalo kwelaseMahlabathini nabakwaKhumalo kwelaseBotswana; abakwaMthembu kwelaseMzinyathi nabakwaMthembu phesheya kweNciba kwelaseXhoseni. Izithakazelo zabo zihamba zihambe zehluke lapha nalaphaya ngenxa yomlando owaqhubeka nosaqhubekayo kusukela ekwahlukeneni kwemindeni emandulo.

2. Izibongo nezithakazelo zisaqhubeka, ziyanda. Kuyisiko elidala kuleli ukuthi abokufika bemukelwe, bethiwe amabizo esiZulu, kuthi namabizo nezibongo ezithile abafika nazo, zemukeleke ngokunjalo, zigcine sezejwayeleké njengazo zonke ezinye, kuganiselwane, kuzalwana, kwande ubuhlobo emphakathini. [Nasi isibonelo ohlwini lwethu lwezithakazelo: AbakwaKhobeni ngabakwaCockburn, badabuka kwelaseNgilandi phesheya, sebabasekhaya kuleli. Nje-ke!].

3. Kufanele sikhumbuzane ukuthi izithakazelo ziyizinkondlo ezisungulwa ngabanolwazi ngomlando womndeni othile, abawubeka ngamafuphi alolongiwe, afundeka aphindeke kalula, aseyofana nomqulu wolwazi kwabasakhulayo nabezayo.

Njengenkondlo izithakazelo ziyathemeleza zinandise zisole zituse zigxeke zisonge zehlulele ngokungejwayelekile enkulumweni yansukuzonke; kokunye ziyaphaphalaza, zisenge nezimithiyo ngamabomu!

Abomndeni basibongo-sinye kuyenzeka bahaywe ngezithakazelo ezihamba zihambe zehluke emabaleni athile ngenxa yokuthi inkondlo ihamba ihambe ithathe izehlakalo ezintsha lapha nalaphaya ngokwehlukana kwezindawo nezimo abomndeni abaphila kuzo muva-nje: Abakhé emanxiweni amadala omndeni nasebakha kude emanxiweni amasha kuhamba kuhambe zehluke izithakazelo zakubo lapha nalaphaya ngenxa yaleso sizathu.

Kuké kuvele umbuzo othi, „Sihlobene kanjani thina nabakwaSibanibani? Nakhu ngizwa nabo sebehaywa ngezithakazelo zakithi!“ Incazelo ingatholakala ekucwaningweni komlando womndeni, kutholwe ulwazi ngendabuko yokhokho nangezigigaba ezikhumbulekayo namanxiwa namadlelo namasimu nemifula nezintaba nemimango ekhumbulekayo uma kuxoxelwana kwabozalo. Izihlobo zegazi ngokusondelana nokuqhelelana kwamazinga okuhlobana kwazo zitholana kanjalo.

nguDkt uBheni kaMkhulunyelwa noMaZungu wakwaKhumalo eBaQulusini
eseKhaya/eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelken]
oBanjiswaneni lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini

>>IZITHAKAZELO

4 Kommentare zu diesem Artikel bisher »

Kommentare zu »IZITHAKAZELO«

  1. […] Ukuchitheka kwemizi ezikhathini zesomiso esandulela impi yaseNdondakusuka, nokusabalala kwayo igudla uKhahlamba, yewukela emathafeni aseMkhambathini, esihoxeni sakwaGwegwe, ezihlabathini zolwandle, kwavezela ingcosana eyayisasele ithutshana lokukhosela nokuphemba amakhaya emasha, okwathi emva kokukhothama kweNkosi uCetshwayo [1884] kwabonakala ukuthi sekungcono ukuzama ukuzinza emanxiweni amasha kunokuzama ukubuyela kwelaseMaHlutshini, lapho kwakusukwé khona. AbakwaHadebe nabakwaHlubi bamnyombo munye ngabakwaMngwegwe. [Bheka > IZITHAKAZELO]: […]

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner