IZITHAKAZELO

Ein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentare zu »IZITHAKAZELO«

  1. […] Ukuchitheka kwemizi ezikhathini zesomiso esandulela impi yaseNdondakusuka, nokusabalala kwayo igudla uKhahlamba, yewukela emathafeni aseMkhambathini, esihoxeni sakwaGwegwe, ezihlabathini zolwandle, kwavezela ingcosana eyayisasele ithutshana lokukhosela nokuphemba amakhaya emasha, okwathi emva kokukhothama kweNkosi uCetshwayo [1884] kwabonakala ukuthi sekungcono ukuzama ukuzinza emanxiweni amasha kunokuzama ukubuyela kwelaseMaHlutshini, lapho kwakusukwé khona. AbakwaHadebe nabakwaHlubi bamnyombo munye ngabakwaMngwegwe. [Bheka > IZITHAKAZELO]: […]

Kommentieren

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>