iziThombe zethu | unser Fotoalbum

 

 

 

 

 

 

eKhaya KwaBhanya [1941-1963]

>>kwethu  |  bei  uns

>>eKhaya KwaBhanya _ 1957

>>isithombe  | Foto:  1959  _ eStanderton

>>eMaThendeni:  13.02.1963_The Star

>>Dispossessed, evicted and ruined    13.02.63

>>uMaZungu _ 1965

>>oThoko noNomusa eLokshini eliSha_1965

 

|

>>eKhaya eLokshini eliSha_Vryheid Location _ 18.01.1968

|

>>Student of the Year    1970

 

>>eKhaya eLokshini eliSha  –  Vryheid Location _ 1972

|

 

>>eKhaya eReutlingen, eJalimane _ 1976

>> uSibusiso efika okokuqala ngqa eAfrika _ Baby Sibusiso kommt zum allerersten Mal in Afrika an – 1977

>>eMassachusetts, eMelika _ 1978

>>eConnecticut, eMelika _ 1978

>>eKhaya eNehren & eOfterdingen, eJalimane _ 1979

>>eKhaya eNehren, eJalimane _ 1979

>>eOfterdingen, eJalimane _ 1979

>>eKhaya eRockville  _  1980

>>eBraamfontein  &  eKhaya eRockville 1980

>>Ngobani laba? _ 1980

>>umShado: uSizwe noNtingi_08.04.1982_

>>eKhaya eNehren _ 09.07.1982

>>USizwe nendodakazi encane uZodwa eKhaya eMondlo _ 21.01.1983

>>uNokwethemba noZodwa eKhaya eMondlo _ 01.02.1983_

>>eKhaya eRockville_eKhaya eDiepkloof:_”kids”

>>uNtabayezulu eKhaya eRockville 1986

>>eKhaya eDüsseldorf, eJalimane_1986

>>eKhaya eDüsseldorf _ 18.05.1986

>>eKhaya eDüsseldorf, eJalimane,    uNtabayezulu uyababathizwa _ 17.05.1986

>>INKONZO _ GOTTESDIENST _ 18.05.1986

 

>>eKhaya eMondlo _ uGogo nabazukulu bakhe

>>eKhaya eMondlo:  Bongani & Sizwe   1988

>>eKhaya eDiepkloof _ Kuyasetshenzwa!

>>eGrevenbroich _  1987-1994

>>eKhaya eDiepkloof _ 1992

>>eKhaya eDiepkloof  &   eKhaya eMondlo  1992

>>eKhaya eMondlo B _ 1992

>>umshado:  uThoko  noChris

>>eKhaya eMondlo_ uMaZungu useyelulama _ 1992

>>eKhaya eGrevenbroich, eJalimane _ 1993

*

>>eKhaya eRandpark Ridge _ 1995

*

>>eKhaya eMondlo 1992 _ uMaZungu nabafana bakhe – abakhulu nabancane

||||

uSizwe  wakwaKhumalo  eBaQulusini _ 28.10.1954 – 20.07.1994

||||

 

>>eKhaya eVlayhede _ Zuhause in Vryheid _ aMaNtungwa _ 1995

>>eGrevenbroich ngo1996 |  in Grevenbroich 1996

>>eKhaya eVlayhede _ Zuhause in Vryheid   1996

>>oKaMntungwa abane _ vier MaKhumalos

>>izithombe | Fotos:  1996 _ KwaMchinswano _ 15.09.1996

>>eKhaya KwaMachanca _ 1997-2017

>>Breakfast _ eKhaya eRandpark Ridge _ 1997

>>uMntungwa namadodana eGauteng

>>footing it together as always and sharing festive moments

>>umshado:  uFuneka  noNkonzo

>>fitness  &  fun

>>“Happy Birthday,  Onkel Ubbo!” _ 13.03.1998

>>isithombe |  Foto:   05.07.1998 _ eKhaya eVlayhede

>>eKhaya eMondlo/KwaMchinswano _  26.02.1998

>>uMaZungu  nezinye  zezinsizwa  zakhe

>>Lihle  leli  zwe  osiphé  lona _ a  song  for  South  Africa

>>eMondlo/KwaMchinswano _ 09.01.2001

>>German/South African Cultural Exchange  2002

>>eKhaya eRandpark Ridge 2002

>>YiQhawe le Nsizwa!   –   ein Held dieser Kerl!

>>emanxiweni  nasemalibeni  akwethu  KwaBhanya  2004 | an den Ruinen und unseren Grabstätten in KwaBhanya 2004

|

>>eKhaya eBryanston _ 27.07.2004    I

>>eKhaya eBryanston _ 27.07.2004    II

|

 

 

 

 

>>eKhaya eBryanston _ 20.09.2004 _ I

>>eKhaya eBryanston _ 20.09.2004 _ II

>>KwaGogo noMkhulu _ eKhaya eBryanston

||

>>eKhaya eBraynston _ 24.09.2005

||

>>Ben_2005

>>uNjabs_2005

>>eKhaya eKromdraai_2005

>>emanxiweni KwaBhanya_09.10.2005

>>esiqongweni seMpofini_03.10.2005    I  |  auf dem Gipfel des iMpofini_03.10.2005    I

>>esiqongweni seMpofini_03.10.2005    II  | auf dem Gipfel des iMpofini_03.10.2005    II

>>emanxiweni nasemalibeni akwethu KwaBhanya _ 2007

>>eKhaya KwaBhanya _ eKhaya eVlayhede _ eKhaya eBraynston_  2007/2008

 

>>KwaMchinswano & eKhaya eMondlo  10.09.2008

>>eKhaya eMahlabathini_17.-18.09.2008

>>eKhaya eMondlo _ AmaNtungwa ayaxoxa _ 20.09.2008

>>eKhaya eMondlo _ 20.09.2008 _ sibusa, sihlonipha, sikhumbuzana ngoNtabayezulu

>>eKhaya eMondlo _ 20.09.2008 _ II

>>OMama abane kwabaseMaNtungweni _ 2009

>>uMdu  1992 … 1996 … 2015

>>eKhaya eBryanston _ 27.07.2004   I

>>eKhaya eBryanston _ 27.07.2004   II

>>”The floor is open!”

>>eKhaya eBryanston _20.09.2015

>> 29.11.2020

Bongani Khumalo [1952-2020]

>>eMaNtungweni_ 27.07.2021

>>eKhaya eFerndale_29.07.2021

>>eKhaya eBryanston_31.07.2021

>>eKhaya eKensington Park B _ 31.07.2021

>>eKhaya eOldenburg_02.08.2021

>>eMaNtungweni _ eKhaya eBryanston _ 26 August 2021

>>Snezana KHUMALO_08.08.2021

>>Sibusiso  und  Snezana _08.08.2021

>>eKhaya eBrits_21.12.2021

>>eKhaya eVryheid_25.12.2021

>>eKhaya  eVryheid_ 29.12.2021

>>30.12.2021

>>Some of the significant Birthdays this year _ 2022

>>Mzi_19.01.2022

>>Mzi  turning 40 _ 19.01.2022

>>uCassey

>>oSphiwe  noNozipho

>>uNkanyezi

>>uMalume | unser Onkel

>>uChris Mthiyane  [1957-2005]

>>uVusi wakwaHadebe _ [1961 – 2004]

>>uNokwethemba

>>uNtsika

>>oNontobeko  noNozibele

>>CLUB 40 _ 2022

 

>>uMaZungu_1922-2001_______100

>>uThulani

>>uNolubabalo

>>uUbbo

>>uTshepo

>>uFuneka

 

|| || 

          

>>SIYABAKHUMBULA   |   Wir gedenken ihrer

>>uNtokozo  1973 – 2002

 

|| ||

 

>>uZemvelo       >>uZemvelo

>>uSethu

>>uSnezana

>>uKeith

>>uLinda

>>uThandi

>>uAwande

>>uBhutAzi nomzukulu uNtusi eKhaya eBrits_17.04.2022

>>eKhaya KwaSomhlolo eBryanston_01.05.2022

||||

 

>>eMaNtungweni_02.05.2022

||||

izimbadada-zikaNtabayezulu_1986

izimbadada-zikaNtabayezulu_1986

>>SikuNtabayezulu_eKhaya KwaSomhlolo eBryanston_11.05.2022

 

||||

>>uWalter

>>uZethu

>>uThabani

>>uNelisa

>>uLuvuyo

>>uBhut’ Azi

>>uBrenda

>>uTlotliso

>>uMthunzi

>>uNjabs

 

 

>>uNonkululeko

eKhaya eFilidi_03.06.2022

>>uKhosi

>>uMthofi

>>uSosizwe eMaNtungweni_ngeFathers Day 2022

>>uMoh

>>uZamantungwa

>>uSanele kaZandi kwaZungu eMondlo_[2002 – 2022]

>>uBhut’ uRie_1968

>>uBhut’ uRie_1972

>>Richard und Ben freuen sich

||||

>>uNsika

>>uXoli

>>uBongani

>>Oldenburg – BERLIN – Oldenburg

>>Südafrikanische Botschaft  Berlin  _ 07.09.2022

>>uSlindelo

>>uKuthabakwethu

>>uThinti

>>uMartin Sabanyu Seegelken

||||

>>uNokubonga

>>uSizwe wakwaKhumalo eBaQulusini _ 1954  –  1994

>>uRichard Mfanuvele wakwaKHUMALO _ 1942 – 2023

>>

||||

 

>>uDonda

>>uKonrad

>>uMaNgcobo

>>uMpumi

>>uSibusiso

>>uSosizwe

>>uNtusi

 

||||||

 

>>uAzron Zwelinzima Khumalo _ 22.05.1941 – 05.12.2022

>>Amazwi okukhumbuzana ekuvaleliseni kuAzron Zwelinzima Khumalo _ 1941-2022

>>NACHRUF _ Azron Zwelinzima Khumalo

 

||||||

>>uSenzi

>>uLetsatsi

>>uMaZungu _[1922 -2001]

 

>>uThoko

 

>>uNtabayezulu _[1918-1990]

>>uMalume _[1902 – 1979 (?)]

>>uMamkhulu uGongoni _ eKhaya eMondlo

>>uMalumekazi  uMaDlamini  wakwaZungu

>>uNtokozo wakwaKHUMALO  eBaQulusini _ [1973 – 2002]

>>uChris wakwaMthiyane  [1957 – 2005]

>>uBheki wakwaZUNGU   eBaQulusini _[1953 – 2008]

>>uBongani wakwaKHUMALO  eBaQulusini_[1952-2020]

>>uAzron Zwelinzima wakwaKHUMALO   eBaQulusini_ [1941 – 2022]

>>uNomusa Fitzgeraldine uMaKhumalo wakwaHadebe _ [1962-2006]

>>uRichard Mfanuvele wakwaKHUMALO  eBaQulusini   [1942 – 2023]

 

||||||

>>Some of the significant Birthdays this year _ 2023

 

>>uThuli

>>uZodwa uMaKhumalo   [1983-2019]

>>uKhulekani wakwaKhumalo _ [17.01.1979 – 12.08.2019]

>>uMzi

>>uCassey

>>uNozipho

>>uSphiwe

>>uMadoda

>>uNkanyezi

>>uNokwethemba

>>uNtsika

>>uNozibele

>>uNontobeko

>>uThulani

>>uUbbo

>>Sonntag Palmarum 1993 _ ” … und ab geht die Post!”

>>uNolubabalo

>>uTshepo

>>uFuneka

>>uZemvelo

>>uSethu

>>uKeith

>>uLinda

>>uSanele

>>uThandi

>>uAwande

>>uWalter

>>uWalter

>>uKaMatutu

>>uAzron Zwelinzima Khumalo _ [1941 – 2022]

>>uNomusa _[1962-2006]

>>uMdu _[1992-2015]

>>uTlotliso

>>uMthunzi

>>uKaMatutu

>>uTlotliso

>>uMthunzi

>>uNjabs

>>uMbuso McKenzie Alpheus Khumalo _ [1957 – 1997]

>>uNonkululeko

>>uKhosi

>>uHenry

>>uMoh

>>uZamantungwa

>>uLethokuhle

>>uQhawe

>>uThobekile

>>uNsika

>>uSiyanda

>>uXolisa Sandiso Khumalo [1974-2002]

>>uBongani Aug Khumalo [1952-2020|

>>uKuthabakwethu

>>uThinti

>>uKuthabakwethu

>>uNokubonga

>>uSizwe [1954 – 1994]

>>uRichard [1942 – 202§]

>>uDonda

>>uMaNgcobo

>>uMpumi

>>uMadoda

>>uSosizwe

>>uNtusi

>>uSenzi

>>uLetsatsi

>>uThoko

>>SIYABAKHUMBULA ngamunye ngamunye  | WIR GEDENKEN IHRER eines jeden und einer jeden

 

||||||

>>KwaBhanya   09.11.2023

>>uThoko_28.12.2023

iKhalenda yethu yamaBirthday  |  unser Geburtstagskalender

Some of the significant  Birthdays  this year _ 2024

>>20 Jahre LSVD-Mitgliedschaft

>>uUbbo wakwaKhumalo-Seegelken _ 13.03.1939

 

Kein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner