uNtabayezulu [1918-1990]

UBaba noMama (uMkhulunyelwa kaSomcuba noKaSiyaya wakwaKhumalo kwaBayeni kwelaseMahlabathini [uJonathan Khumalo, 1918-1990], noMaZungu kaMagqugumela noKaMhlungu wakwaBambelentulo eBaQulusini [uCatherine Ndindi Khumalo, 1922-2001]) bagoné umzukulu wabo, uThobekile [*1967], bephahlwé ngamadodana abo, oMbuso [1957-1997] noAzie [*1941]; phambi kwabo kuhleli amadodakazi abo, oNomusa [1962-2006] noMamile [1944-1995] noThoko [*1959]; emva kwabo kumi uMama uKaSthole uMkaSamsoni kaSomcuba noKaSiyaya wakwaKhumalo kwaBayeni kwelaseMahlabathini, uRozi wakwaKhumalo, indodana yabo (oBaba noMama) uRichard [*1942] nomakoti uMaNgcobo [*1944] (unina kaThobi), nendodana yabo (oBaba noMama) uSizwe [1954-1994], kugcine uMlili [*1944] (indodakazi yoKaSthole noSamsoni baseMahlabathini); emgqeni wokugcina kumi uMamkhulu uElikha uBahlanganisile kaMagqugumela noKaMhlungu wakwaBambelentulo eBaQulusini [1908-1974] noJona [1942-2009] (indodana yoKaSthole noSamsoni baseMahlabathini) namadodana abo (oBaba noMama), oBheni [*1950] noBongani [*1952] – mhla kushada uMaNgcobo noRichard [1967].

2018

UNtabayezulu ozala thina, uMkhulunyelwa kaSomcuba noKaSiyaya wakwaKhumalo kwelaseMahlabatini [uJonathan Khumalo, 1918-1990], ubezobe ehlanganisa owekhulu (100) nonyaka [2018].

Siyahalalisa sithi:
Donda!
Wen‘ owadl‘ izimf‘ ezimbili;
ikhambi laphuma lilinye!
Mashobana!

Simkhumbula ikakhulukazi

°sisebancane, simjabulela efika ebuya emsebenzini kwaLoliwe, esiphathele `amafelamlonyeni´ nezibiliboco nomemukelo; kokunye afike esiphathele unogwaja asizingelele wona noma yinyoni asishayele yona endleleni noma amakhowe asiqhibulele wona, sidle!

°ethathé ilivu [1957], wayosixolisela eskoleni, wasithatha sonke ngesitimela wayosivakashisa eThekwini, sabona ulwandle namagagasi, sayodla sazidelisa eMatsheni, sagibela orisha, wasithengela okokwembatha nezicathulo, sabuya singawuhlanganisi umlomo ngobuhle nobumnandi!

°esincokolisa, esifundisa, esixwayisa, eseluleka, esiyala, esithethisa, …

°ezikhathini ezazingelula, sesachithwa emanxiweni akwethu kwaBhanya, sayoquba eMathendeni, sedlulela eLokshini [>>OThoko noNomusa], sedlulela eMondlo …

°evakashelé abantwabakhe nabazukulu eSoweto …

°evakashelé abantwabakhe nabazukulu eJalimanenokubhabhadiswa kwakhe khona [1986] …

uMaZungu noNtabayezulu eDüsseldorf/eJalimane ngo1986

 

°esesihambelé phambili …

izimbadada zikaNtabayezulu asishiyela zona eJalimane [1986]

 

 

Sizonikana ithuba sidedelana, sikhumbuzane ngezikhathi zasebunganeni nasekukhuleni kwethu, sixoxelane ngokungingi kanye nangamahlaya esakhula sincokolisana ngawo thina bozalo nabomndeni kaNtabayezulu – sikulobe phansi, sikulondoloze.

Inzalo yethu nemindeni yayo isingakhuthazeka-ke lapho ukuthi iqhubeke iziphathe ngokuzihlonipa nokwazisana nokubonelelana, ihamba ezinyathelweni zikaBaba – umkhulu, ukhokho wayo.

Yithi
Izelamani zikaMkhulunyekwa noMaZungu bakwaKhumalo eBaQulusini [2018]

 

>> AMACULO AKWETHU

> IZELAMANI ZIYAKHUMBUZANA – “… … esakhula nabo …

>> 03.06.2021_uMfowethu uMbuso | mein Bruder Mbuso – ** 64  **

||||

8 Kommentare zu diesem Artikel bisher »

Kommentare zu »uNtabayezulu [1918-1990]«

 1. Mntungwa!

  Ngiyabonga kakhulu ukukhunjulwa nokuzwa ngoNtabayezulu onizalayo.
  Sengathi angaphumula kahle kuleliya lizwe asekulo.

  Bonginkosi Zulu

 2. […] kaMkhulunyelwa noMaZungu wakwaKhumalo eBaQulusini eseKhaya/eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelken] […]

 3. […] UNtabayezulu ozala thina noRolihlahla Mandela, uMadiba, abazange babonane ngawenyama, nòma bentanga nye; nabo bebezobe behlanganisa owekhulu [100] nonyaka. […]

 4. […] enasinika sona ekuzalweni komzulu wethu, uNtsika, sokuthi nimethe ibizo elidumisa uyisemkhulu, uNtabayezulu osizalayo – nametha nathi unguJonatani = […]

 5. […] kusukela ekubonaneni nasekugananeni kwakhe [1940] nensizwa yakwaKhumalo kwelaseMahlabathini, uMkhulunyelwa (1918-1990), nasekuphembeni kwabo kwenxiwa nekhaya KwaBhanya […]

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner