isiZulu/Deutsch: Perspektivenwechsel | UkuBuka nokuBona ngeSo eliSha

Von der existenziellen Bedeutung der Blickrichtung |
UkuBaluleka koHlangothi okuBukwa ngalo

von Wilhelm Schmid* | nguWilhelm Schmid*

>> ngokwesiZulu

>> deutsch

Ake siqede ukoma!Nehmen wir mal an, Sie sind als Autofahrerin/Autofahrer unterwegs. Jedesmal, wenn Sie abbiegen, müssen Sie höllisch aufpassen: Von irgendwoher schießt ein Radfahrer heran. Die Welt wäre viel einfacher, wenn es keine Radfahrer gäbe, auf die man achten muss! Die überfahren sogar rote Ampeln, was bei einem Autofahrer – einer Autofahrerin – fast nie vorkommt.

Am Abend haben Sie heute noch etwas Freizeit, und die wollen Sie dafür nutzen, etwas für die Gesundheit zu tun. Sie nehmen das Fahrrad, und siehe da: Das einzig Störende bei dieser Art der Fortbewegung sind die Autofahrer, die so rücksichtslos sind! Dass Sie als Fahrradfahrer selbst an einer roten Ampel nicht halten, hat einen simplen Grund: Es ist mühsam, wieder von Neuem in die Pedale zu treten, und auf dem Rad überblicken Sie die Kreuzung recht gut und können schnell mal um die Ecke biegen, auch der Gehsteig steht Ihnen zur Verfügung. Wenn da nur nicht schon wieder ein Fußgänger im Weg stünde!

Bei nächster Gelegenheit sind Sie selbst als Fußgänger unterwegs, und wieder sieht die Welt ganz anders aus, insbesondere Radfahrer sind völlig unkalkulierbar, und die Autofahrer achten nicht auf die Zebrastreifen.

Aké sithi uyazihambela-nje, ushayela imoto. Njalo-nje uma ujika empambanweni yemigwaqo kufanele uqaphelisise: kungase kuqhamuke-nje esikhaleni ogibele ibhaysikili. Kwakungabakuhle kangakanani emhlabeni ukuba babengekho laba bamabhaysikili okulokhu kufanele kuhlalwe beqashelwe! Bedlula-nje nòma irobhothi libomvu, okucishe kungalokothi-nje kwenzeke koshayela imoto.

Ntambama usuthatha ikhefu, ufisa ukunyakanyakazisa umzimba. Uphuma ngebhaysikili; wazithela: Okuthikazisayo kozihambela ngebhaysikili yilaba bezimoto; bashayela ngokungabonelelani! Kunesizathu esizwakalayo ukuthi wena ogibele ibhaysikili ungemi nòma irobhothi libomvu: Kunzima ukuthi uphinde uyonyathela ezitibilini, kanti-ke wena webhaysikili ubona kangcono empambanweni yemigwaqo, uyakwazi futhi ukuthi usheshe ujike ekhoneni, nendlela yabahamba ngezinyawo ikuvulekele. Lapho-ke kubuye kuhluphe laba abahamba ngezinyawo!

Ngokulandelayo uzihambela ngezinyawo; wazithela: ikakhulukazi laba bamabhaysikili bayingozi ngokungaqondakali kwabo, nabezimoto abazinaki izindlela eziwelisa abezinyawo emgwaqeni.

0

Was ist eine Perspektive? Eine Sichtweise. Wie wir die Dinge sehen und wie nicht. Dass wir bestimmte Dinge sehen und andere nicht.

Lateinisch perspectus ist wörtlich das, was wir durchschauen. Gemeint ist, was wir deutlich sehen, genau kennen oder zu kennen glauben und wovon wir überzeugt sind.

Entsprechend unserer aktuellen Situation und momentanen Tätigkeit nehmen wir die Welt wahr, filtern und gewichten Informationen. Das findet nicht etwa nur manchmal, sondern eigentlich ständig statt.

Es ist für Menschen nicht möglich, den totalen Blick zu haben, also alles zugleich zu sehen, wie möglicherweise Gott es kann. Die Frage kann nicht sein, wie wir zur Totalen gelangen, sondern wie wir der Enge einer einzigen, beschränkten, womöglich trügerischen Perspektive entgehen. Dafür haben wir die Möglichkeit des Perspektivenwechsels. Was wir erreichen können, ist ein erweiterter, irgendwann vielleicht sogar ein weiter Blick, der uns eher vor der Gefahr bewahren kann, unbedacht in eine Sackgasse zu geraten.

Kuyini khona lokho: ukuBuka ngeSo eliSha? UHlangothi oluthile lokuBona/lokuBuka? Ukuthi izinto sizibona noma asiziboni kanjani. Ukuthi izinto ezithile siyazibona, ezinye asiziboni.

NgelesiLathini elithi perspectus kushiwo esikubonayo, esikuqondayo; okungukuthi ngesikubonisisayo, esikwaziyo noma esithatha ngokuthi siyakwazi nesineqiniso nakho.

Ngokuya ngesimo esikuso nangesikwenzayo sibona umhlaba nakho konke okukhona, sihlunge, sihlele esikubonayo nesikuzwayo – hhayi-nje ngasikhathi, njalo-nje.

Akukwazeki ukuthi umuntu abone ngokuphelele-jikelele njengoba mhlawumbe oPhezukonke, uSmakade, ekwazi. Ingxaki akusikho ukuthi singakwazi kanjani ukufinyelela ekuPheleleni-jikelele, kodwa yikuthi singaphulukundlela kanjani, siphunyuke emNcingweni wohlangothi olulodwa, olumncingo nokungathi lunokufiphaza. Yingakho-ke sinethuba lokuphenduka, sithathe olunye uhlangothi lokubuka nokubona. Ngalokho sesingakwazi ukubona ngeso elibanzi, sibuke ngeso elisha, siphunyuke engozini yokungena sidukuze emnyameni.

0

Die Unterschiedlichkeit der Perspektiven ist das, was uns auf Schritt und Tritt begegnet. In den meisten Fällen sind sich Menschen dessen freilich gar nicht bewusst, dass sie eine Perspektive haben. Es ist ihre Welt, ihre Existenz. Aus subjektiver Sicht handelt es sich um die einzig mögliche und richtige Wahrnehmung des Lebens, der Arbeitswelt und der Welt überhaupt. Daher erscheint es manchmal so befremdlich und bedrohlich, dass Andere die Dinge anders sehen. Das ist nicht nur in ganzen Gesellschaften so, sondern auch in einzelnen Unternehmen und Institutionen.

Ich bemerkte das bei der Tätigkeit in einem Krankenhaus, wo ich außer den Gesprächen mit vielen Menschen die verschiedensten Abteilungen aufsuchte. Eine gelegentliche Mitarbeit hier und da erwies sich als sinnvoll, um die jeweilige Denk- und Arbeitsweise besser zu verstehen: Die Perspektive des Verwaltungsmitarbeiters ist eine andere als die des Mediziners, die des Inneren Mediziners eine andere als die des Chirurgen, die des Arztes eine andere als die des Pflegenden. Und kaum jemand achtet auf die spezielle Perspektive des Putzdienstes, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft zu den bestinformierten des Hauses gehören.

Ukwahlukana kwezindlela zokubona yikhona esihlangabezana nakho njalo-nje. Kuvamile ukuthi umuntu angacabangi ukuthi unendlela ethile abona ngayo. Yindalo yami; ubumina, uqobo lwami. Ukubuka uthathela kuwe, yiyona yodwa indlela eqondile yokubuka nokubona impilo nezenzakalo ekhaya nangaphandle. Yingakho kuvame ukuxwayisa nokuthuthumelisa ukuthi abanye izinto bazibona ngokwehlukile. Akunjalo-nje kuphela emiphakathini eyahlukene, kodwa nasezimbonini kanye nasezinhlanganweni ngokunjalo.

Ngikuboné lokhu ngisebenza esbhedlela lapho bengixoxisana khona nabaningi abakhona, ngivakashela amagumbi ngokwahlukana kwawo. Ethutshaneni lokusebenzisana nabakhona lapha nalaphaya kuvela isidingo sokuzama ukuqondisisa indlela okucatshangwa nokusetshenzwa ngayo: Indlela abona ngayo uNobhala ophethe ayifani nekadokotela owelaphayo, ekadokotela wenhliziyo ayifani kunekadokotela ohlinzayo, ekadokotela yehlukene kweyomhlengikazi. Abanye abayinaki nokuyinaka indlela yabashanelayo, okuyibona abangabanye abazi kakhulukazi ngakho konke esbhedlela.

0

Die Perspektive kann von der gedanklichen, kulturellen, sozialen und geographischen Umgebung beeinflusst sein. Aus Spanien sieht die Welt anders aus als aus Norwegen, aus Zürich anders als aus Berlin usw. Außer dem Raum spielt auch die Zeit eine Rolle: Eine ganze Zeit kann in einer Perspektive gefangen sein, die erst im historischen Rückblick deutlich hervortritt. Aber der Einzelne kann sich seine Perspektive auch bewusstmachen und sie frei neu justieren. Um der Engführung zu entgehen, müssten wir in der Lage sein, uns im Perspektivenwechsel zu üben.

Eine einfache Möglichkeit dazu besteht darin, sich für Kunst zu interessieren und Ausstellungen und Veranstaltungen zu besuchen. Kunst erkundet Möglichkeiten, und das sind vor allem ungewohnte und ungewöhnliche Sichtweisen – Christo führt das immer wieder vor.

Oder wir gehen in die Natur, insbesondere in den Bergen machen wir die Erfahrung, dass sich hinter jeder Biegung eine andere Sicht auf die Welt auftut. Eine Berglandschaft ist die beste Schule für Perspektivenwechsel. Das ist auch so in der Landschaft der Gedanken, in der die Perspektive von unserer geistigen Haltung abhängt: Schauen wir in diese oder jene Richtung? Drehen wir uns in Gedanken auch einmal um? Selbst so etwas Anspruchsvolles wie die Nächstenliebe hängt davon ab, sich die Welt mal aus der Sicht Anderer vorzustellen.

Indlela yokubuka nokubona ingaphathelana kakhulu nokujwayelekile ngokomcabango nangokwamasiko-mpilo, ngokwenqubo ekuhlalisaneni emphakathini kanye nangokwenqubo ngedawo nendawo. KwelaseSpeni [Spain] umhlaba ubonakala ngokwehlukene kunakwelaseNoki [Norway], eZurihi [Zurich] ngokwehlukene kunaseBhelini [Berlin], njalo njalo. Ngaphandle kwendawo, isikhathi naso sinengxenye yaso: Endleleni ethile yokubona kungabakhona inkathi ende, kodwa eze iqale ukubonakala sekubhekwa emuva, kuphenywa umlando. Yilowo nalowo angakwazi ukuziphenyela, azitholele eyakhe indlela yokubona neyokubuka, akwazi nokuyihlela, ayimise kabusha. Ukuze siphunyuke emncingweni, kufanele sikwazi ukuzejwayeza ukuziphenyela, sizitholele indlela entsha yokubuka nokubona.

Indlela elula yokwenza njalo wukukhuthalela ezobuciko, uhambele imibukiso nemihlangano. Ezobuciko ziwumzamo wokufumana amathuba amasha, lokho-ke ikakhulukazi okuyizindlela ezingaziwa nezingejwayelekile – njengoba owezobuciko, uChristo, ehlala esikhombisa.

Nòma siphumele phandle, sibheke imvelo; ikakhulukazi ezintabeni kuyasicacela ukuthi emva kokusithela-nje kancane, kuvuleka obunye ubuso bomhlaba. Kwelimagqumagquma kufundeka kangconywana ukuzejwayeza ukuziphenyela, uzitholele indlela entsha yokubuka nokubona. Kunjalo-ke nakokuphathelene nengqondo, lapho indlela yokubona ihambisana khona nesimo somcabango: Sibheké ngapha noma ngaphaya? Siké siguquke-nje nakancane emcabangweni, sizizungeze kanye? Ngisho nomzabalazo omkhulukazi wokuzama ukwazisana nokubonelelana udinga ukuthi kukwazeke ukubheka nokubona umhlaba ngokweso lengqondo njengoba ubonwa ngomunye.

0

Perspektiven ändern sich mit der Art des Lebens (Eltern haben eine ganz andere Perspektive als Nicht-Eltern). Sie ändern sich mit der inneren Einstellung (angsterfüllt schauen wir anders als zuversichtlich), sowie mit der Art der Tätigkeit und mit der Funktion innerhalb einer Hierarchie. Anders wird die Perspektive auch durch den häufigen Umgang mit bestimmten Menschen, und erst recht durch die aktuelle Lebenssituation, die als negativ oder positiv bewertet wird, was wiederum umgekehrt von der generellen Lebenssicht abhängt.

Auch mir
erscheint manchmal,
was gestern noch sinnvoll war,
heute sinnlos.

Wo gestern der Glanz des Gelingens erstrahlte, tut sich heute das Schwarze Loch des Misslingens auf. Mir zu sagen, dass es sich um eine Sichtweise handelt, hilft mir nichts. Die jeweilige Perspektive beansprucht alle Wahrheit für sich; nie mehr wird es anders sein. Und doch kann eine perspektivische Täuschung im Spiel sein:

Dass es so negativ, so positiv für immer bleiben wird, ist selten der Fall; meist ist es nur das übliche Hin und Her zwischen den Gegensätzen des Lebens. Wie wäre es mit einer anderen Lebenssicht, nämlich zu akzeptieren, dass das Leben auf diese Weise atmet? Dann könnten wir in seinem Rhythmus mitatmen, im Hin und Her zwischen erfreulichen und ärgerlichen, hoffnungsvollen und enttäuschenden Seiten. Wir könnten damit einverstanden sein, dass mal die negative, mal die positive Seite überwiegt.

Indlela yokubuka nokubona iya ngokwehluka ngokwesimo empilweni [ongumzali ubona ngokwehlukile kungongakaze abe umzali]. Iyaguquka ngokokuphatheka emphefumulweni (uma sethukile, sinovalo, sibonakala sehlukile kunòma sinethemba nokuqiniseka); kanjalo nangokuthi wenza msebenzi muni, unasikhundla siphi lapho. Iyaguquka futhi indlela yokubuka nokubona ngokujwayelana nabantu abathile, nangesimo esithile okuso, esithathwa ngokuthi sihle noma sibi, okuphinde futhi kuhambisane nesimo jikelele semphile yakho.

Nakimi
kuké kuthi ebengikade ngikubona kukuhle zolo lokhu,
kungiphendukele,
namuhla ngikubone kungasenamqondo-nje.

Lapho zolo lokhu bekubalele khona ubukhazikhazi bempumelelo, namhla sigqolozelwe umgodi ojulile omnyama wendumalo ngokwehluleka. Ukungichazela ukuthi lokho yindlela nayo ethile yokubuka nokubona, akungisizi. Yileyo naleyo ndlela iziqhwagela iqiniso ngokwayo; akuseyukuphinde kube ngenye indlela. Kungenzeka-ke nokho ukuthi kunokuthikaziseka kwendlela yokubona:

Ukuthi sekuyohlala njalo-nje kukubi kanje noma kukuhle kanje, akuvamile; kuyayekube-nje yinhlalayenza yezingqinamba zansukusonke. Kunganjani kesithathe enye indlela yokubuka, sikwemukele ukuthi impilo nayo phela iziphefumulela kanjalo? Sesizoké-ke bathi siphefumulisane nayo eziphithiphithini zezehlakalo ezinhle nezimbi, kokuthokozisayo nokujabhisayo. Sesingavumelana-ke nokuthi kokunye ngokubi, kokunye ngokuhle okuvamayo.

0

Die existenzielle Perspektive ändert sich gravierend mit den Lebensphasen, die spezifische Erfahrungen mit sich bringen: Da ist zunächst die Möglichkeitsphase bis etwa 25, die darin besteht, Möglichkeiten zu erkunden, sie und sich selbst auszuprobieren, man nennt es auch Spielen. In der Wirklichkeitsphase bis etwa 50 geht es darum, einige Möglichkeiten zu realisieren und den zugehörigen Stress durchzustehen, da mehrere wichtige Dinge zugleich realisiert werden müssen und dafür nur diese begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Beim allmählichen Älterwerden bis etwa 75 wird die Perspektive dominiert vom Wörtchen noch, das in den Vordergrund tritt („Sie sind ja noch fit“). Noch bleibt Zeit, sich um das zu kümmern, was einem wichtig erscheint, bevor beim gesteigerten Älterwerden bis etwa 100 kleinere und größere Gebrechen hinzunehmen sind.

Die Gelassenheit im Leben
hängt davon ab,
sich auf die jeweilige Phase
mit ihrer je besonderen Perspektive
einzustellen.

Indlela-ndabuko obuka nobona ngayo iguquka uguqukisise ngezigaba zokukhula nezivivinyo eziza nazo: Esokuqala yisigaba samathuba, esize sifike kowamashumi amabili nanhlanu [25] wobudala, lapho amathuba ehlukene uwahlola, uwazama, uwaqhathanisa – kanye nawe luqobo ngokunjalo, okuthiwa futhi yisigaba sokudlala. Esigabeni sangempela, esize sifike kowamashumi amahlanu [50] sekubhekeké ukuthi asetshenziswe amathuba [zifezeke izifiso, igcwaliseke imigomo] ngokukhandleka konke okuhambisana nalokho; ingani phela izinto eziningi ezibalulekile kudingeké zenziwe ngasikhathi-sinye, kulo lona leli banga elifishane. Ngokuhamba kweminyaka, okuyela kweyamashumi ayisikhombisa nanhlanu [75], indlela yokubuka nokubona isiholwa wuhlamvana oluthi „-sa-“ enkulumweni, olukhomba inkathi yamanje esizokwedlula [„Usaphilaphilile nokho!“]. Sisekhona isikhathi sokunaka lokhu nalokhuya okubona kubalulekile ngaphambi kokuthi ngokuqhubeka kweminyaka, mhlawumbe kuze kufike kowekhulu [100], ubuthaka namaxhwala abhoke.

Ukwaneliseka nokunethezeka empilweni
kutholakala ngokuthi
ukwazi ukwamukela
leso naleso sigaba empilweni nezindlela zaso zokubuka nokubona.

0

Eine wertvolle Orientierung fürs Leben ergibt sich aus dem imaginierten künftigen Blick zurück, also aus der Vorstellung, vom Ende des eigenen Lebens auf das gelebte Leben zurückzuschauen, um sich aus dieser Perspektive immer neu zu fragen: Kann ich das gegenwärtige Leben bejahen; ist es ein schönes Leben? Bin ich dabei, etwas, das mir wichtig ist, zu versäumen? Was wäre gegebenenfalls zu tun, um das Leben zu verändern? Bin ich dazu bereit oder ist mir das gewohnte Leben wichtiger, ist es schon das schöne Leben für mich? Wo möchte ich angekommen sein, wenn die Endlichkeit des Lebens endgültig zur Wirklichkeit wird? Welche Schritte kann ich von der Grenze des Lebens aus in Gedanken rückwärtsgehen bis zur Gegenwart, um von hier aus nun die Schritte vorwärts zu machen und zu verwirklichen, was mir wichtig ist, damit ich in unbestimmter Zukunft dort ankommen kann, wo ich hinwill?

Inkomba-ndlela eyaziseka kakhulu empilweni izuzeka ngokukwazi ukubona ngamehlo engqondo, ubone izolo nekuthangi ngeso lakusasa – okufana nokubuka impilo yakho yanamuhla ngeso lasekupheleni kwezinsuku zakho, lapho-ke usuzozibuza uthi: Ngingayemukela, ngiyithande le mpilo engiyiphilayo; inhle? Angiphunyukwa-nje njengamanje yithuba elingabasemqoka kimi? Kungafanele ngenzeni ukuze ngiguqule okuthile empilweni yami? Ngizimisele kulokho nòma le mpilo esengiyejwayele ngiyibona isemqoka kunalokho, sekuyiyona mpilo enhle leyo kimi? Ngifisa ukuthi ngibe sengifiké phi uma ukuphela kwempilo sekugcina kungifikele? Yiziphi izinyathelo engingakwazi ukuzithatha ngamehlo engqondo, ngisuka emngceleni wempilo, ngihlehla ngize ngifika kolwanamuhla, ukuze ngisuke lapho-ke, ngithathe izinyathelo eziqondé phambili, ngifeze okusemqoka kimi ukuze ngigcine ngifiké lapho ngifisa ukufika khona?

0

Ein unfreiwilliger, existenzieller Perspektivenwechsel kommt zustande, wenn etwas Unvorhergesehenes ins Leben hereinbricht. Menschen können tiefgreifende Veränderungen vollziehen, wenn ihnen das Leben Anlass dazu gibt. Mit einer Lebenskrise oder Krankheit sieht plötzlich alles ganz anders aus, Fragen brechen auf, womöglich steht das Leben selbst in Frage: Was war mein Leben, was ist es, was kann es noch sein? Das bisher gelebte Leben zerbricht und die Bruchstücke müssten wieder zusammengefügt werden, eventuell auf radikal veränderte Weise, damit das Ich sich neu finden kann und das Leben wieder lebbar wird. Der Betroffene könnte sich sagen: Die Krankheit nimmt mir etwas, aber vielleicht gibt sie mir auch etwas, nichts ist für nichts. Womöglich stellt sie mir eine Aufgabe und ich kann etwas daraus lernen. Sie katapultiert mich in ein anderes Leben und hilft mir, eine andere Sichtweise, eine bisher unbekannte Perspektive des Lebens kennenzulernen.

Indlela yokubuka nokubona yokuphoqeleleka, esuka phakathi ezibilini, ivela uma ujunywa ngobekungalindelekile empilweni. Zinzima izingqinamba umuntu akwazi ukubhekana nazo, uma impilo imjikela. Ingxaki ekuvelelayo noma isifo esikuhlaselayo siyayiguqula, siyihlanekezele impilo, kuvele imibuzo enzima, kokunye kwayona impilo ibebucayi: Ibiyini impilo yami, iyini, isengaba yini? Impilo ebengiyiphila iyazibhidlikela-nje, izingcucu kufanele kuciciyelwe, zichitshelwe, mhlawumbe kwenziwe ngesifutho nangendluzula ukuze ubumina, uqobo lwami, luphinde lutholakale nempilo iphinde ikwazi ukuphileka. Obhekene nalokho engathi: Ukugula kungephuca okuthil, kodwa mhlawumbe kunginika futhi okuthile, akukho okungokweze. Mhlawumbe kunginika umsebenzi osuzoqondana nami, esengingafunda okuthile kuwo. Kungijikijela kwenye-nje impilo, kungelekelele, ngifunde enye indlela yokubuka nokubona ebengingayazi.

0

Beim Perspektivenwechsel ist der Blick von außen behilflich, wie Andere, Freunde und professionelle Helfer ihn ins Spiel bringen können. Im Gespräch mit ihnen tun sich Perspektiven und Wege auf, an die zunächst gar nicht zu denken war. Eine solche Exovision wäre in vielen Bereichen, Disziplinen und Unternehmen sinnvoll, um eine drohende „Betriebsblindheit“ aufzufangen.

Ekuguqukeni kwendlela yokubuka nokubona liyasiza iso longaphandle – iso labanye, abangani noma abelekeleli abakufundelayo. Engxoxweni nabo kuvuleka amathafa nenkalo kanye nezindlela owawungasazicabangani. Lelo so longaphandle [iExovision] lingasiza nasezindaweni, ezindimeni zemfundo nasezimbonini eziningi ukuhlangabezana „nobumpumputhe benjwayelo“ obungase buhlasele.

0

Die Anwesenheit dessen, der von außen dazukommt und eigentlich nicht dazugehört, aber freundlich toleriert wird, fordert die Menschen innerhalb dazu heraus, über sich nachzudenken. Sein Blick von außen regt zur Reflexion und Selbstreflexion an; das hilft dem Einzelnen, sein Leben zu einem Lernprojekt zu machen, und es hilft der Gruppe oder dem ganzen Haus, mit der gemeinsamen Reflexion vieler zu einer lernenden Organisation zu werden. An den Kreuzungspunkten der divergenten Perspektiven entsteht Neues, da alte Muster der Wahrnehmung nicht mehr haltbar sind. Überbrückungen zwischen den Sichtweisen werden nötig und fördern die Experimentierfreude. In vielen Unternehmen wird dies heute als Basis für eine reiche Weltsicht und Quelle der Kreativität erkannt und genutzt.

Ukubakhona kovela ngaphandle, ongesiye owakhona, obekezelelwe ngesihle [ukuthi abekhona], kuyabakhuthaza abakhona ukuthi bakhululeke, babhobokelane, babonisane. Iso lakhe eliqhamuka ngaphandle likhuthaza ukudlinza nokuzihlola; lokho kuyakusiza ukuthi impilo yakho uyenze indima yemfundo, kusiza futhi bonke abanye abakhona ukuthi ekubhobokelaneni kwabo baphenduke ubanjiswano kwezemfundo. Ezinhlanganweni zezindlela ezahlukene zokubuka nokubona kudaleka okusha ngenxa yokuthi izindlela ezindala zokubuka nokubona azisahambeki. Ukuxhumanisa izindlela ezahlukene zokubuka nokubona kuyadingeka, kudinga isasasa nokukhaliphela njalo ukuthola izindlela ezintsha. Ezimbonini eziningi namuhla lokho kuthathwa njengekhono elisemqoka lokubona kude ngamehlo engqondo nangomthombo wobuciko obuthakaselelwayo nobusetshenziswayo.

0

Im Beziehungsleben bringt uns der Mensch, mit dem wir leben, einen anderen Blick nahe. Auch ein Freund, eine Freundin hat geradezu die Aufgabe, diesen Blick beizusteuern (und ich gegenüber ihm oder ihr). Freimütig bringt der Andere zur Sprache, wie er mich sieht, und dieser Blick prägt sich mir ein, sodass ich mich selbst wie von außen sehen kann. In längeren Abständen überblickt der Andere die größeren Intervalle in meinem Leben und kann mir sagen, wohin seiner Meinung nach „die Reise geht“, ob ich auf dem richtigen Weg bin, der mir entspricht, oder ob ich davon abgekommen bin, ob ich unter meinen Möglichkeiten bleibe und welche „Perspektiven“ ich noch habe. Er weitet meinen Horizont, wenn er zu eng wird, und steuert Gedanken und Aspekte bei, die ich nicht im Blick hatte. Vom Anderen kann ich diesen Blick aufnehmen und mir zur Gewohnheit machen. Ohne diesen Blick könnte ich versucht sein, im Kreis der inneren Wahrnehmungen und Überlegungen zu verharren.

Kwezokuthandana, engithandana naye ngifunda ngaye [ngivulwa nguye amehlo okubona] indlela entsha yokubuka nokubona. Umngani, intombi noma isoka lami, kubhekeké ukuthi yilo elenza lo msebenzi (nami ngokunjalo kulo). Ongibuka ngeso langaphandle ungitshela ngokukhululeka ukuthi ungibona nginjani, lokho-ke bese kugxila kimi engqondweni, ngikwazi nami ukuzibona ngeso longaphandle. Emabangeni amade ngokuhamba kwesikhathi, ongibuka ngeso longaphandle uyakwazi ukungitshela ukuthi ngokubona kwakhe „ngiqondé phi“, asho nòma ngisesendleleni eqondile, efanelana nami, nòma sengiyanhlanhlatha, nòma ngilibele [ngichitha isikhathi] ngokungaphansi kwekhono enginalo, nanokuthi yimaphi „amathuba“ asangivulekele. Uyawelula amabanga, awunwebe umkhathi ongizungezile, uma sekungathi uyangingcinga, aqhamuke nemicabango namasu ebengingasenawo. Le ndlela yokubuka nokubona ngingayemukela kulowo, ngizejwayeze yona. Ngaphandle kwale ndlela ngingasengilingeke ukulokhu ngizungeza ngeze emicabangweni nasezifisweni.

0

Alle Erfahrung spricht dafür, dass das Leben nie nur das ist, was es aktuell zu sein scheint; dass vielmehr immer noch andere Perspektiven möglich sind und keine einzelne die Fülle der Möglichkeiten ausschöpfen kann, die nur durch Deutung und Erfahrung immer wieder neu auszuloten sind. Glück ist, in entscheidenden Momenten die Menschen zu kennen, die einem das sagen können, am besten Angehörige und Freunde, aber auch professionelle Helfer, mit denen solche Fragen besprochen werden können. Entwicklung findet auf diese Weise statt. Jeder Perspektivenwechsel erschließt das Leben und die Welt neu, und jedesmal passiert es, dass wir danach nicht mehr verstehen können, wie wir zuvor anders denken konnten.

Siyazi ukuthi impilo akusikho-nje kuphela lokhu okungathi kuyikho okwamanje; kunamathuba amaningi amanye asekhona okungekho nalinye lawo elingafeza nenelise konke okukwazekayo, esikuqonda ngokufunisela nokuzama. Inhlanhla enkulu yikuthi emizuzwini ethile ngazi othile ongangitshela angazise – owomndeni noma umngani noma-ke ngumelekeleli owakufundela, engingayikhuluma naye imibuzo enjalo. Ukukhula kwenzeka kanjalo. Yileyo naleyo nguquko endleleni yokubuka nokubona iwuvula iweneke kabusha umhlaba nempilo; njalo-nje kuyayekuthi emva kwalokho singabesisaqonda ukuthi kwakwenziwa yini ukuthi ngaphambi kwalokho sasicabanga ngenye iNdlela.

0

Auch Gerechtigkeit lebt von der Einübung in den Perspektivenwechsel, von der Bereitschaft, sich für einen Moment in die Wahrnehmung des Anderen hineinzuversetzen, schon in der Familie, sodann in Gruppen und der ganzen Gesellschaft:

Wie würde ich mich fühlen,
wenn ich
in der anderen Situation
wäre?

Um besser zu verstehen, was im Anderen vorgeht, kann ich versuchen, mich „in seine Schuhe zu stellen“, also mein eigenes Handeln und seine Welt aus seiner Perspektive wahrzunehmen. Vieles lässt sich ausbalancieren durch die Einsicht, dass es noch andere Sichtweisen gibt – und dass absolute Gerechtigkeit unmöglich ist, da es auch hier den totalen Blick nicht gibt und jede Ich-Gerechtigkeit eine Ungerechtigkeit für Andere sein kann.

Nokuhlalisana ngokwazisana nokubonelelana kukwazeka ngokukhuthalela ukufunda-uphindelela ukuguqula indlela yokubuka nokubona, uzinike umzuzwana-nje wokuzama ukuthi udaba uké ulubone ngeso lobuka engaphandle – kwasemndenini nakanjalo ezinhlanganweni nasemphakathini wonke:

Ngingazizwa kanjani
mina
uma ngingaba kuleso simo
esinye?

Ukuqondisisa kangcono ukuthi kumenzekela njani omunye, ngingaké ngizame „ukungena ezicathulweni zakhe“, ngizame ukuqondanisa ukwenza kwami nesimo kanye nendlela yakhe yokubuka nokubona. Okuningi kubuye kuxoleleke ngokuthi izindlela zokubuka nokubona phela ziningi – nanokuthi ayikho indlela yokuhlalisana ngokwazisana nokubonelelana elungé ngokwedlula zonke ezinye njengoba ingekho nendlela yokubuka nokubona eyenza sibone ngokuphelele; konke kwezokwazisana nokubonelelana okungilungele mina, kungenzeka ukuthi akumlungeli omunye ngokunjalo.

… …

Sich der eigenen Lebensperspektive bewusst zu werden, privat und beruflich, ist ein Element der Lebenskunst. Um des klugen Lebens willen kommt es aber darauf an, auch andere Perspektiven kennenzulernen und zum Perspektivenwechsel in der Lage zu sein.

Geht es nur um unterschiedliche Perspektiven, geht es nicht auch um die Wahrheit einer Wirklichkeit? Vorstellbar ist jedoch, da jede Wahrheit viele Aspekte in sich birgt, zu erschließen mit vielen Wahrnehmungen. Wie bei einer Kugel, die aus keiner Perspektive vollständig erfasst werden kann, ergeben erst die vielen verschiedenen Perspektiven zusammen einen Eindruck von ihr.

Wir könnten uns also um der Wahrheit willen verstärkt für andere und auch gegensätzliche Perspektiven interessieren; in jeder Beziehung ist das von Bedeutung und ebenso in der Gesellschaft. Es ist ein Vorteil demokratischer Verhältnisse, mit vielen Perspektiven einen besseren Bezug zur Wahrheit zu erreichen, während die in Diktaturen übliche Monoperspektivität in die Sackgasse führt, wie die historische Erfahrung zeigt.

Ukuyiqondisisa kahle indlela yokubuka nokubona okungeyakho luqobo lwakho nangokomsebenzi oziphilisa ngawo, yiphuzu kwezokuhlakaniphela impilo enokweneliseka. Yinhlakanipho empilweni ukuzazi ezinye izindlela zokubuka nokubona nokukwazi ukuyiguqula neyakho.

Yizindlela eziningi ezahlukene zokubuka nokubona esikhathazeka ngakho? Akusikho ukuthi sikhathazeka futhi ngokuyiqiniso kokwenzekayo? Ngenxa yokuthi yilelo nalelo qiniso linamacala amaningi elingabonakala liqondakale ngawo, kufanele ukuthi kuyakwazeka ukuthi liqhanyukelwe liqondakale ngezindlela eziningi ezahlukene zokubuka nokubona. Njengengqulunga okungakwazeki ukuthi ibonakale ngokuphelele kanyekanye, kukwazeka ukuba nolwazi ngayo ngokuphelele emva kokuyibuka nokuyibona nxazonke jikelele.
Singakukhuthalela, ukuze sihambisane neqiniso, ukuthanda ukwazi izindlela eziningi ezehlukene zokubuka nokubona; kusemqoka kakhulu lokho nakwezomphakathi. Nguyinzuzo enkulu kabi kwezombuso wentando yeningi ukuthi kuxhunyanwa ludlana neqiniso ngenxa yezindlela eziningi ezahlukene zokubuka nokubona, okwakuthi kwezombuso wengcindezelo nendluzula, njengoba umlando usifundisa, kugcine kuhlwathizwa emnyameni-nje ngenxa yokuphoqelelwa ukubuka ngandlela-nye.

Keine Sorge, wir müssen es nicht übertreiben: Es ist in Ordnung, eine Ich-Perspektive zu haben, wir können sie ohne schlechtes Gewissen beibehalten. Sie ist unsere überschaubare Heimat in einer unübersichtlichen Welt. Mit ihr ist der alltägliche Informationsstrom viel leichter zu sortieren: Das geht mich etwas an, jenes nicht, das ist vordringlich, jenes stelle ich zurück. Aber ab und zu sollten wir uns von der Ich-Perspektive lösen können. Nicht weil das moralisch geboten ist, sondern weil die Welt und unser Leben mit einem weiteren Blick bedeutend reicher werden. Weltläufigkeit und Gelassenheit entstehen auf diese Weise.

Asingakhathazeki; akudingeki senze ngehaba: Kulungile ukuba nendlela okungeyami luqobo yokubuka nokubona; ngingayigcina ngaphandle kokushaywa ngunembeza. Iyikhaya lami emhlabeni ozindlela eziqedwa. Ngayo kuyakwazeka ukuhlunga kokuningi okudinga nsukuzonke ukuthi ngizwe ngakho ngikwazi: Lokhu kuqondene nami, lokho cha, kusemqoka, lokhuya angisukukunaka. Kodwa-ke kufanele sejwayele ukuzama ukwehlukana nendlela yami-nje. Hhayi ngoba kuyimfanelo, kodwa ngoba umhlaba nempilo esemkhathini obanzi ingumnotho. Emhlabeni ukweneliseka emphefumulweni okungenamnqamulo nokukhululeka engqondweni kuvela kanjalo.

*Wilhelm Schmid, Berlin.
*nguWilhelm Schmid waseBerlin.

——–

*NguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini eKwaMachanca eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelken], uMholi weViyo leziKhuthali oBanjiwaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis]; uMtapo woLwazi: Wilhelm Schmid, „Perspektivenwechsel. Von der existenziellen Bedeutung der Blickrichtung“, in: Glaubenssachen, Norddeutscher Rundfunk [NDR], Religion und Gesellschaft, Hannover: Sonntag, 23. Oktober 2016, 08.40 Uhr.

uLwazi ngezokuBuyisana

ukuBuyisana

UkuBuyisana yiNqubo neMfundiso
ephathelene neZaba

 • °zokuBhobokelana nokuHlambulukelana,
  °zokuPhelekezelana nokweThethelelana

kuxatshenwe

nangemuva kweziNgxabano noDweshu neziNxushunxushu neziMpi eMphakathini;
– okuyiZaba zabaPhilayo bexhumene nabaPhansi besingethwé nguMdali, uMvelingqangi.

AbaPhilayo bavulelana izifuba, bathethisane, basolane, bayalane, banxephezelelane, baxolelane
bethembé ukuthi nabaphansi bahambisana nabo, bayabeseka, kukho konke lokho,
osekuyothi amashwa nezijeziso ebezingadalwa ngamagqubu nezinsongelo ebeziyobe zingaxazululiwe,
kunqandeke, kudambe, kupheze.

Abadala uma bechaza ngeNqubo nangeMfundiso yokuBuyisana bathi
kufana nokusukuma, ucathule, uyohlangabezana nomunye
naye obesesukumile, wacathula ezohlangabezana nawe,
bese niphelekezelana, nibuyela ekhaya
noma-ke niphelekezelane, niqhube indlela eya phambili.

Muva nje-ke ngokuhambisana neNqubo yeNkolo yobuKhristu
ikakhulukazi ngokweMfundiso ngokukaMphostoli uPhawulu
eNcwadini ayilobela iBandla laseRoma,
uyatholakala uMqondo neNhloso yeNqubo ngokuBuyisana
lapho ephatha khona lezi zihloko:

°ukuPhepha/ukuSinda/ukuHlengeka [Rom 1,16] (ngesiLathini: salus ; ngesiGrikhi: sohtheria);
°ukoPhulwa [Rom 3,24] (ngesiLathini: redemptio ; ngesiGrikhi: apholuthrohsis);
°ukuVunwa (yiCala) [Rom 3.26] (ngesiLathini: iustificatio ; ngesiGrikhi: dikhay’uthay).

NoMqulu weziNcwadi zoKholo ogxilé kwezeNkolo yobuJuda
iThestamente elidala – 
uqukethe imiZekeliso neziNgxoxo eziningi
eziphathelene neZaba zababephila emaNdulo,
bebambisene, behloniphana, bazisana
ngisho naseziNgxabanweni naseziNxushunxushwini
okwakuyaye kufanele bachushisane kuzo,
babuyelane, baphelekezelane, baqhube iNdlela eya phamili.

KwezeMfundo ephakeme kozoLwazi ngeMfundo [Master of Education, M.Ed.] eNyuvesi yaseOldenburg eJalimane nonyaka [2016] sibonisana nengibafundisayo ngoLwazi nangeNqubo kanye nangeMfundiso yokuBuyisana esikuthola empilweni nasemlandweni womphakathi waseNingizimu-Afrika kusukela ezikhathini ezandulela umzabalazo wenkululeko [1652-1994].

Sifisa ukuxhumana nokwethekelelana nabaFundi eNingizimu-Afrika abakhuthalele ukufunda nokuzithuthukisa kwezeNqubo neMfundiso ngokuBuyisana.

NguDkt. uBheni wakwaKhumalo eBaQulusini
eKwaMachanca eJalimane
01.05.2016

isiZulu/Deutsch: REFORMATION | UCANDULO 2017

Reinhard Bingener*:

>> ngesiZulu
>> deutsch

UMkhosi wokuCandulwa kabusha kweMfundiso neNqubo kwezeNkolo yobuKhristu [uCandulo | iReformation] ngonyaka wezinkulungwane ezimbili neshumi nesikhombisa [2017] ngumcimbi ozobe ubaluleké kakhulu kezokuthuthukiswa kokwaziswa kwamasiko eminyakeni ezayo. Akukho nokuncane kwezomphakathi emhlabeni-jikelele okungazange kuguquke, kucandulwe kabusha, ekuthintaneni noMartin Luther kanye noCandulo [iReformation].

Das Reformationsjubiläum 2017 gilt als eines der kulturpolitisch bedeutsamsten Ereignisse der kommenden Jahre. Kaum einen Bereich der Kultur gibt es, in dem Martin Luther und die Reformation nicht nachhaltige Veränderungen angestoßen hätten.

Kushaywa phansi, kushaywa phezulu kwelaseJalimane, kulungiselelwa lo mcimbi: Izingilikidlela zemali zikhishelwa ukuvuselela nokuhlobisa izindawo namashashalazi athintene noLuther; umcimbi wonyaka wamakhulu amahlanu [500] awuzobanamkhawulo. Unyaka wezinkulungwane ezimbili neshumi nesikhombisa [2017] uzoba yisiphetho-nje somcimbi obekade ugujwa minyaka-yonke le eyishumi edlule. Abagqugqumezeli balo mcimbi – abeSonto nezeMfundo nezePolitiki – bawandulelisé ngemicimbi eyisishiyagalolunye [9] lo mcimbikazi ebezinezihloko ezehlukene ukuze umbiko nemiphumela yoCandulo yethuleke ngokuzwakalayo.

Entsprechend aufwändig wird das Jubiläum in Deutschland begangen: Nicht nur, dass die Lutherstätten für Dutzende Millionen Euro saniert werden, die 500-Jahr-Feier wurde auch zeitlich entgrenzt. Das Jahr 2017 bildet so nur den Endpunkt einer ganzen Reformationsdekade. Dem eigentlichen Jubiläumsjahr haben die Organisatoren aus Kirche, Wissenschaft und Politik neun Themenjahre vorgeschaltet, in denen den vielfältigen Wirkungen der Reformation nachgespürt werden sollte.

Unyaka wokugcina kulolu hlu lwemicimbi eyishumi usuqalile. Unikwé isihloko esithi „UCandulo noMhlaba ubumbene“. EJalimane, „eKhayakonina loCandulo“, nonyaka [wezinkulungwane ezimbili neshumi nesithupha (2016)] kuzonywa ukukhunjuzwana ngokuthi eminyakeni engamakhulu amahlanu [500] edlule, uCandulo luphenduké lwaba „nguMntwana neSakhamuzi soMhlaba-jikelele“. Ngalesi sihloko sokugcina ohlelweni lwemicimbi kuzanywa ukucacisa ukuthi uCandulo alugcinanga-nje kwabo, kodwa lwedlulela nakwabezinye izizwe kanye nakwazinye izinqubo ngokokholo.

Nun hat das letzte Themenjahr der Reformationsdekade begonnen. Es steht unter dem Titel „Die Reformation und die Eine Welt“. In Deutschland als dem „Mutterland der Reformation“ soll 2016 der Blick dafür geweitet werden, dass die Reformation in den vergangenen 500 Jahren zur „Weltbürgerin“ geworden sei. Mit diesem letzten Themenjahr soll der Anspruch eingelöst werden, die Reformation nicht mehr in nationaler Engführung und mit konfessionellen Scheuklappen zu betrachten.

UHlelo „uLuther 2017“ kuhloswé ukuthi lwehluke impela-nje ezinhlweleni zeziwombe ezedlule – isiwombe sangowe-1817 nesangowe-1917 – ezazinokuqhakamisa ukuzikhukhumeza okunokugciwaza nenzondo kwabezizwe [Nationalismus]. Onyakeni wamakhulu amahlanu [500] lwaqala uCandulo ngokukaLuther, uMbuso waseJalimane kanye neBandla labakholwa ngenqubo elandela uCandulo [kwelaseJalimane] bafisa ukuqhuba ngendlela eyehlukile: ngomusa, ngobudlelwano nangobanjiswano.

Das Projekt „Luther 2017“ soll ein Gegenentwurf zu dem teils galligen Nationalismus sein, der bei den Jubiläen 1817 oder 1917 noch den Ton angab. 500 Jahre nach Anbruch der Reformation nach Luther wollen sich Staat und evangelische Kirche in einem anderen Licht präsentieren: offen, international, ökumenisch.

Uma umuntu ebhekisisa, uyabona ukuthi isihloko esithi „UCandulo noMhlaba ubumbene“ sinxa-mbili, siqukethe izihloko ezimbili sisinye. Esokuqala ngesithi kwenzeka kanjani ukuthi umntukazana-nje wasemaphandleni kwelaseJalimane owayeyikholwa aphembe intshisekelo eyaqhubeka ngokushesha kulo lonke elaseYurophu ngalezo zikhathi, esifinyelele yaba sekhaya emagumbini onke omhlaba namuhla. Emva kokuba ekuCwaningweni nasekuLotshweni koMlando wezeNkolo kwakuqhutshwa ngendlela elandela imingcele nemigomo yobuzwe, osolwazi kwezeNkolo kanye nabaCwaningi kwezoMlando namuhla bathatha unyawo olusha, baluthathe udaba belususa ekutheni „iKhayakonina loCandulo“, beluqondisé ekutheni „uCandulo – uMntwana neSakhamuzi soMhlaba-jikelele“.

Sieht man etwas genauer hin, wird allerdings deutlich, dass sich hinter dem Titel „Reformation und die Eine Welt“ gleich zwei Aspekte verbergen, aus denen man gut und gerne zwei Themenjahre hätte machen können. Der eine ist die Frage, wie ein unbedeutender Mönch aus der deutschen Provinz eine Bewegung in Gang setzen konnte, die sich mit rasender Geschwindigkeit über das damalige Europa verbreitete und mittlerweile auf allen Kontinenten beheimatet ist. Nachdem sich insbesondere die Kirchengeschichtsschreibung lange vorwiegend in nationalen Bahnen bewegt hat, stellen sich Theologen wie Historiker vermehrt dieser Herausforderung und schlagen den Bogen vom „Mutterland der Reformation“ zur „Reformation als Weltbürgerin“.

Ekuqanjweni kwesihloko sanonyaka [2016] bekubanjiswene nethimba elaziwayo. Lokho kubonakala ngokusetshenziswa kwenkulumo ethi „uMhlaba ubumbene“ [`Eine Welt´|`One World´] – okuwumqondo ovela obanjiswaneni lwabakhuthalele ukubonelelana kwezentuthuko emhlabeni-jikelele. Ikakhulukazi yizinhlangano zamasonto zoBanjiswano ngokuBonelelana kwezeNtuthuko eMhlabeni-jikelele ezithi ngokusebenzisa inkulumo ethi „uMhlaba obumbene“, zizame ukupheza lo mkhuba ojwayelekile wokukhuluma ngomhlaba kuthiwe „uMhlaba wokuQala“ [`Erste Welt´|`First World´], „uMhlaba wesiBili“ [`Zweite Welt´|`Second World´], „uMhlaba wesiThathu“ [`Dritte Welt´|`Third World´]. Ngalokho bazama ukugqugqumezela ukuthi amaZwe aseNtshonalanga [`West´] awuyeke lo mkhuba wobona umhlaba ufana nohlelo lwempucuko nenhlalakahle oluholwa yibo esicongweni; okuphathelene nathi sonke kufanele kudingidwe, kuxazululwe kubanjiswene. KwabeNkolo elandela uCandulo kwelaseJalimane akusiyo indaba encane leyo. Imihlangano nezinkonzo okudingidwa kuzo eziphathelene nezeMvelo nezeSimo seZulu kanye nezokuKhiqizwa nokwaBiwa kokuDla eMhlabeni-jikelele, igcwalisa amahholo namashashalazi amakhulu kuNgqugquthela wamaKholwa [`Kirchentag´] mihla le; nasemabandleni amaningi kunetafula othengiselwa kulo ikhofi nokuningi okuvela emazweni aseAfrika nakwamanye amagumbi omhlaba, kuthengiswa ngamanani abonelela abalimi nabasebenzi ezivela kubo lezo zimpahla – „Eine-Welt-Stand“ [`isiTolo soMhlaba umuNye´] .

Bei der Konzeption des Themenjahres 2016 hatte freilich noch eine andere Gruppe ein Wörtchen mitzureden. Darauf deutet schon der Begriff der „Einen Welt“, der aus dem Bereich der Entwicklungspolitik stammt. Vor allem kirchliche Entwicklungshilfe-Organisationen sind es, die mit der These von der „Einen Welt“ die gängige Klassifizierung „Erste Welt“, „Zweite Welt“ und „Dritte Welt“ unterlaufen. Sie wollen damit deutlich machen, dass der Westen darauf verzichten soll, eine zivilisatorische Hierarchie mit sich selbst an der Spitze zu entwerfen. Stattdessen soll er die globalen Probleme partnerschaftlich angehen. Im deutschen Protestantismus ist das kein Randthema. Fragen der Klimagerechtigkeit und der Welternährung füllen auf den Kirchentagen ganze Messehallen und in vielen Gemeinden wird regelmäßig fair gehandelter Kaffee am „Eine-Welt-Stand“ verkauft.

Lolu Banjiswano lwandé ikakhulukazi eziNhlanganweni zezeNtumo [`Mission Societies´] kanye naseNhlanganweni yeSonto yezokuNakekelana nezeNtuthuko [= Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung] okwathi ngowezinkulungwane ezimbili neshumi nambili [2012] zaxhunywa yiNhlangano u-„Brot für die Welt“ [`IsiNkwa sikaWonkewonke´] kanye neNhlangano i-„Evangelischer Entwicklungsdienst“ [`iNhlangano yeSonto kwezeNtuthuko´]. Ubanjiswano emkhankasweni oholwa umqondo othi „uMhlaba umunye“ lungamandla abonakalayo kwezamasonto; lwalungeke lwashiywa ngaphandle ekulungiseleleni lolu hlelo lweminyaka eyishumi ngoMkhosi woCandulo. Kungakho-ke izingqinamba zanamuhla kwezendlala nezokuhlupheka emhlabeni zicutshungulwa kubhekenwe nombuzo wezomlando ngakho konke okuthintana nokwavezwa uCandulo emhlabeni-jikelele.

Institutionell ist diese Bewegung vor allem in den zahlreichen Missionswerken sowie im „Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung“ verankert, zu dem sich 2012 „Brot für die Welt“ und der „Evangelischen Entwicklungsdienst“ zusammengeschlossen haben. Innerkirchlich ist die Eine-Welt-Bewegung damit ein Machtfaktor, den man bei den Planungen für die Reformationsdekade nicht außen vor lassen konnte. So ist auch zu erklären, dass man aktuelle Fragen der Entwicklungspolitik mit der historischen Frage, welche Folgen die Reformation weltweit hatte, zum Themenjahr „Reformation und die Eine Welt“ verschmolzen hat.

Kuyadabukisa nokho ukuthi alikatholakali isu lokuhlanganisa le mibono eyahlukene – okuwubucayi obutholakala ezingxenyeni ezimbalwa kulolu hlelo lweminyaka eyishumi loMkhosi woCandulo. Okuvimbela ukuxhumaniseka komlando wokwanda kweBandla labakholwa ngokwenqubo yoCandulo [evangelical/protestant church] emhlabeni-jikelele, uxhumaniseke nentshisekelo „yoMhlaba ubumbene“, yikuthi iNkolo neNqubo ngokoCandulo [Protestantismus] ixuba imiqondo nezimo eziningi ezahlukene. Kwasekusukeni kwalo uCandulo lwalushisekele ubanjiswano nobudlelwano emikhondweni nasezindimeni eziningi ezahlukene. UCandulo alukaze nanini lube yiviyo elaliholwa noma elasungulwa nguMartin Luther!

Leider fehlt es an einer übergreifenden Idee, welche diese doch recht unterschiedlichen Aspekte bündelt. Ein Mangel, der beim Reformationsjubiläum auch an anderen Stellen beklagt wird. Einer Verbindung zwischen der weltweiten Ausbreitung der evangelischen Kirchen und der proklamierten „Einen Welt“ steht zunächst einmal im Wege, dass der Protestantismus ein Oberbegriff für höchst unterschiedliche Phänomene ist. Innere Pluralität ist ein Merkmal, das der Reformation von Beginn an zu eigen war. Niemals war die Reformation eine Bewegung, die von Martin Luther kontrolliert, geschweige denn geplant worden wäre!

Ukucandulwa kweBandla labakholwayo ngokwenqubo elandela imibono kaLuther nekaCalvin [=lutheran | reformed] kwemukeleka kuqala emadolobheni kunasemaphandleni. Izinduna nababusi njengoLandgraf Philipp wasesiFundazweni saseHeseni [kulo elaseJalimane] balwemukela ngesasasa uCandulo ngoba kubo lwaluyindlela elula yokuqhwaga nokuvikela umhlaba nemfuyo yabo, okwakuyizinga lokuqala lokuphenjwa kwemibuso ezimele emazweni ehlukene.

Die Kirchenreformen lutherischer oder reformierter Prägung fassten zunächst in den Städten Fuß. Aber auch Herrscher wie der hessische Landgraf Philipp I. schlossen sich ihnen an, denn die Reformation war für regionale Potentaten auch ein Mittel, die Herrschaft über ihr Land zu sichern und sie weiter in Richtung einer frühneuzeitlichen Staatlichkeit zu entwickeln.

ULwazi neNqubo ngokoCandulo kwanda ngokushesha kulo lonke oloMbuso oNgcwele waseRoma nakuyo yonke iNyakatho yakwelaseYurophu. Ngowenkulungwane namakhulu amahlanu namashumi amabili nesikhombisa [1527] elaseSwidi laphuma phansi koMbuso oNgcwele waseRoma, lazimela ngokwalo [lizibusa ngokweNqubo yoCandulo] – okwakungokokuqala emlandweni ukuthi izwe lenze njalo. UMfundisi weBandla emzini waseWittenberg, uMfundisi uBugenhagen, owayekade esenzele amaBandla amaKholwa emizini emikhulu yaseBraunschweig naseHamburg naseLübeck uHlelo lwenqubo yenkonzo nokuphathwa kwebandla ngokoCandulo, walobela aboMbuso wezwe laseDenmark naboMbuso wezwe laseNorway uMthethosisekelo weNqubo yeNkonzo nokuPhathwa kweBandla ngokoCandulo ngowenkulungwane namakhulu amahlanu namashumi amathathu nesikhombisa [1537]. Ngaphambidlana-nje kwalokho aboMbuso waseNgilandi owawungaphansi kukaHenry wesishiyagalombili [Henry VIII] bazikhipha phansi koMbuso oNgcwele waseRoma ngezizathu nokho-ke zombangazwe. IBandla elaphenjwa ngumbusi wabo uHenry, iBandla loMbuso waseNgilandi [Anglican State Church] laqhubeka ukukhonza nokuziphatha ngokwenqubo yaseRoma, emfundisweni yalo nokho laphendukela emqondweni naselwazini loCandulo. Ngalokho-ke kwaphembeka igatsha elisha kwezoCandulo.

Das reformatorische Gedankengut verbreitete sich jedoch schon damals auch außerhalb des Heiligen Römischen Reiches, insbesondere in Nordeuropa. 1527 sagte sich mit Schweden zum ersten Mal ein ganzer Staat von Rom los. Der Wittenberger Stadtpfarrer Bugenhagen, der zuvor schon für Braunschweig, Hamburg und Lübeck lutherische Kirchenordnungen entworfen hatte, schrieb 1537 auch eine Kirchenordnung für das Königreich Dänemark und Norwegen. Wenige Jahre zuvor hatte sich auch England unter Heinrich VIII. aus vorwiegend machtpolitischen Gründen von Rom losgesagt. Die von Heinrich etablierte anglikanische Staatskirche behielt zwar in ihrem Ritus ein katholisches Gepräge, machte sich in ihrer Lehre aber reformatorisches Gedankengut zu eigen. Damit war noch ein weiterer unabhängiger Zweig der Reformation entstanden.

ENyakatho-Yurophu uCandulo lwanda, lwenabela emazweni amaningi ngalezo zikhathi [1517-1600] ngaphandle nje-ke kwaselaseIreland; lwathatha isinyathelo esisemqoka sokuba „nguMntwana neSakhamuzi soMhlaba-jikelele“.

Im Norden Europas hat sich die Reformation im 16. Jahrhundert auf großer Fläche mit Ausnahme Irlands durchgesetzt und damit wichtige Schritte getan, sich zu einer „Weltbürgerin“ zu entwickeln.

ENingizimu-Yurophu laqhubeka iBandla laseRoma [„elikhatholika“] ngenqubo yalo; kwelaseSpain lasukuma, laviva lizama ukulwa noCandulo lilushabalalise [`Counter-Reformation´]. ENtshonalanga-Yurophu lehluleka „elikhatholika“ ukulwisana nokwanda kolwazi nenqubo ngokoCandulo. Imibono nemfundiso kaMartin Luther yayisiyemukelekile emazweni amaningi kwasekusukeni ngowenkulungwane namakhulu amahlanu namashumi amabili [1520].

Im Süden des Kontinents konnte die katholische Kirche hingegen ihre Strukturen verteidigen und insbesondere von Spanien aus die Gegenreformation in Gang setzen. Im Westen Europas fiel es der katholischen Kirche schon schwerer, sich gegen die evangelische Bewegung durchzusetzen. Luthers Lehren stießen dort bereits um 1520 auf Zustimmung.

Imfundiso ngokukaJohn Calvin, uMcanduli kwezeNkolo wasemzini waseGeneva, yanda nayo ngejubane eledlulele. Amakholwa ngokwemfundiso kaCalvin [`reformed´] kwelaseFlansi [eFransi], amaHuginothi, ayeviva engqubuzana namakhatholika eyaphikisana nawo, kuchitheka igazi, kuvalwe ngehlahla, iminyaka ngeminyaka. Ekakhukhulela-ngoqo yangonyaka wenkulungwane namakhulu amahlanu namashumi ayisikhombisa nambili [1572], „eyoBusuku bukaBhathalomewu“, ngenye yezihlasimulisa umzimba nanamhla lokhu. Namuhla sekungathi sekukhohlakele ukuthi kwelaseFlansi ezokholo zaziyisisusa sezimpi njalo-nje.

Als einflussreicher sollte sich aber das reformierte Gedankengut des Genfer Reformators Johannes Calvin erweisen. Die Hugenotten, die sich auf Calvin beriefen, lieferten sich in Frankreich mit ihren katholischen Gegenspielern über Jahrzehnte blutige Auseinandersetzungen. Das Massaker der Bartholomäusnacht bildete 1572 einen Höhepunkt von unvergleichlicher Grausamkeit. Dass die religiöse Prägung Frankreichs lange eine offene Frage war, ist heute weithin vergessen.

Kulena naleya nkundla ohlelweni lweminyaka eyishumi loMkhosi woCandulo kukhunjuzwana ngomlando woCandulo eMpumalanga-Yurophu – okungumlando ongafanelwa yisehluko esithi „uCandulo oselwakhohlakala“. Ulaka nobudlova amakhatholika ahlangabezana ngabo noCandulo eMpumalanga-Yurophu kanye naseJalimane naseFlansi nokwalandela lapho, kucishe kuzibaziseke eMpumalanga-Yurophu muva-nje, njengoba agcina enqobile. ElaseHangari [Hungary]-nje namuhla sekuyizwa lamakhatholika, abayizingxenye ezingamashumi amabili ekhulu [20%]-nje kuphela khona abenkolo ngokoCandulo [protestants]. Ngonyaka wenkulungwane namakhulu ayisithupha [1600] kwakuthi emaBandleni amane akhona, amathathu awo kwakungakholwa ngenqubo ngokoCandulo [lutheran|reformed] – kulo lonke elaseHangari naseMbusweni waseSiebenbürgen.

Mit der einen oder anderen Veranstaltung wird man während des Reformationsjubiläums auch an die Geschichte der Reformation im Osten Europas erinnern. Sie könnte man mit noch mehr Recht als „vergessene Reformation“ bezeichnen. Der durchschlagende Erfolg der Gegenreformation überdeckt dort bis heute, dass der Ausgang des Ringens zwischen Katholiken und Protestanten nicht nur in Frankreich und Deutschland, sondern auch in Osteuropa lange offen war. So ist Ungarn heute wieder ein vorwiegend katholisches Land mit nur 20 Prozent Protestanten. Um 1600 waren hingegen drei von vier Kirchengemeinden, die in Ungarn und im Fürstentum Siebenbürgen lagen, entweder reformiert oder lutherisch.

Njengokwahlukana kwezimo emkhankasweni woCandulo eYurophu, zazehlukene kanjalo futhi nezindlela inqubo ngokoCandulo [Protestantismus] eyawelela ngazo kwamanye amazwe emhlabeni. Enye yalezo zindlela kwakungabeNtumo [missionaries] ababesuka emaBandleni nasemaSontweni ayesezimele, eqhuba ngokoCandulo [protestant churches] eYurophu. AmaBandla namaSonto aphenjwa yilaba beNtumo [kulawo mazwe abafikela kuwo] asenabalandeli abaningi namuhla kunalawo abeNtumo ababeqhamuka kuwo eYurophu.

So unterschiedlich das Schicksal der reformatorischen Aufbrüche in Europa war, so verschlungen waren auch die Wege, auf denen sich der Protestantismus später über die ganze Welt ausbreitete. Ein Strang dieser Ausbreitung waren die Missionare, die von den etablierten evangelischen Kirchen Europas entsandt wurden. Die von diesen Missionaren gegründeten Kirchen haben heute teilweise mehr Mitglieder als ihre Mutterkirchen.

Ngaphandle kwalokho, kunendlela uCandulo olwanda ngayo, okwakungesiyo lena eyayihanjwa ngabeNtumo – indlela yababethatha isinqumo sokushiya elakubo bayophemba ikusasa labo ezweni elikude [abafuduki]. Laba bafuduki bayingxenye enkulu emlandweni weSonto kwelaseMelika nasemazweni anjengeOstreliya [Australia] neNyuzilendi [New Zealand]. Eyesithathu noma eyesine enye indlela yokwanda koCandulo emhlabeni yile: Kwasekuqaleni komkhankaso woCandulo kwakukhona abathile okwakuthi uma bebonisana ngesidingo senguquko empilweni nakwezenkolo, bakubone kuyize-nje lokhu okwakuhlongozwa ngoMartin Luther nozakwabo. Emzini waseWittenberg uMarthi Luther wakwazi ukuthi ayinqobe leyo mizamo ayeyithatha ngokuthi „inewala“ [radical] njengoba ayesezé wamnqoba ababekade besebenzelana naye phambilini, uKarlstadt. Nemizamo kaThomas Müntzer kanye nabalimi ayezabalazela amalungelo abo, iyakhombisa ukuthi ababusi kwadingeka ukuthi bahlome, bahlasele, ukuze banqande „uCandulo olunewala“ [radical reformation].

Daneben steht eine Ausbreitung der Reformation, die nicht über die Missionierung von Einheimischen erfolgte, sondern durch Auswanderung zustande kam. Diese Auswanderer bilden bestimmende Größen in der Kirchengeschichte der Vereinigten Staaten oder Ländern wie Australien oder Neuseeland. Teilweise parallel dazu verläuft der dritte und vermutlich wichtigste Strang der weltweiten Ausbreitung des Protestantismus: Von Anfang an existierten in der Reformation Strömungen, denen die Umgestaltung des kirchlichen Lebens, wie sie sich etwa Martin Luther vorstellte, nicht tiefgreifend genug erschien. In Wittenberg konnte Luther solche radikaleren Ansätze noch ausschalten, wie ihn etwa sein einstiger Weggefährte Karlstadt verfolgte. Aber auch der Fall von Thomas Müntzer und seinen kriegerischen Bauern zeigt, dass die Fürsten schon bald ihre Truppen in Marsch setzen mussten, um die sogenannte „radikale Reformation“ zu stoppen.

Ukuthi kuthiwe „banewala“ kwakushiwo uma kukhulunywa ngeziwombe lapho abathile njengoThomas Müntzer babengangabazi khona ukuthatha izikhali ekuzivikeleni nasekubhekaneni nabacindezeli. Ukuthi „lunewala“ uCandulo, kuthiwe „uCanculo olunewala“, kungachaza ukuthi lwalusicubungulisisa, lusikhuthalele ngokungazenzisi isidingo sokwehlukana nemfundiso nanenqubo yobukhatholika, okwedlula okakwenziwa ngoMartin Luther noZwingli; bengavumelani nothi kubabathiswe abantwana, begquguzela ukuthi baphinde babathiswe asebekhulile uma babekade bebabathiswé besengabantwana. IziMfundiso kwezeNkolo [theologies] njengalena eyayivunwa nguMenno Simons, osekwaqanjwa ngaye iBandla lamaMennonites, [iziMfundiso] esezaziwa namuhla njengokuthi ziyiBaptismus nokunjalo, zaziphikiswa ngamaLuthela namaReformed nangamaKhatholika ngokufanayo.

Die Bezeichnung „radikal“ bedeutet allerdings nur in einer Minderheit der Fälle, dass es sich um gewaltbereite Bewegungen wie bei Thomas Müntzer handelte. „Radikal“ ist die „radikale Reformation“ meist eher in dem Sinn, dass sie konsequenter als Luther oder Zwingli mit der katholischen Kirchenlehre gebrochen hat, etwa indem sie die Kindertaufe nicht akzeptierte und auf einer Wiedertaufe als Erwachsener bestand. Solche Theologien, wie sie z.B. der Namensgeber der Mennoniten, Menno Simons, entwickelte und die heute u.a. als Baptismus bekannt sind, wurden von den Reformierten und Lutheranern ebenso wenig akzeptiert wie von den Katholiken.

Nòma babehlushwa, belwiswa „aboCandulo olunewala“, bayithola indlela yokwakhana nokuthuthuka ewagwemayo la maSonto amanye ayesezimele – nòma kwakudingeka badele elakubo, bafuduke, bayoziphembela ikusasa emazweni akude. AbeBandla lamaMenonites basesiFundazweni saseFalzi [khona eJalimane] bangabanye bokuqala eJalimane abafuduka, baya eMelika. EMelika, `emhlabeni omusha´, banqwamana nababefiké beqhamuka eNgilandi, lapho nabo babebaleké ngezizathu ezinjalo khona, amaPuritans namaQuäker.

Trotz brutaler Verfolgung fanden die Anhänger der radikalen Reformation dennoch ihren Weg an den etablierten Institutionen vorbei – und sei es durch Auswanderung. Mennoniten aus der Pfalz gehörten so zu den ersten Deutschen, die nach Nordamerika emigrierten. In der Neuen Welt trafen sie auf Puritaner und Quäker, die aus ähnlichen Gründen aus England geflohen waren.

Kwabakholwa ngokoCandulo wandile umbono wokuthi uCandulo luwumkhankaso osaqhubekayo – ongakaphethwa. Lo mbono woCandulo olungakaphethwa behla benyuka nawo emagumbini onke omhlaba kuze kube namhla lokhu. AmaPuritans aqhamuka eNgilandi ezikhathini eziphambili [^1600-1700] athelelana kulokhu namaPietist, okwakungamabandla abakholwayo eJalimane ezikhathini ezalandela lapho [^1700-1800]. KumaPietist kwahlubuka ababekholwé ngokuvuthayo [radicals], bafuduka bayohlobana naboMoya abasebandé kwelaseMelika naseYurophu ngalezo zikhathi [^1800-1900]. Kula magatsha ayelokhu evela akuhlumanga-nje kuphela amaMethodist, kwavela namaNew Apostolic namaAdventist.

Die Überzeugung, dass die Reformation ein Projekt ist, das noch seiner Vollendung harrt, bildet eine Konstante in der Geschichte des Protestantismus. Der Topos von der unvollendeten Reformation wandert seitdem durch die Zeiten und über die Kontinente. Die Puritaner aus dem England des 17. Jahrhunderts beeinflussten die Pietisten, die sich im 18. Jahrhundert in Deutschland zu religiösen Zirkeln sammelten. Die radikaleren Vertreter des Pietismus wiederum spalteten sich ab oder wanderten aus – und inspirierten ihrerseits die Erweckungsbewegungen, die sich im 19. Jahrhundert in Europa und Nordamerika ausbreiteten. Deren Verästelungen brachten wiederum nicht nur den Methodismus, sondern auch die Neuapostolische Bewegung und die Adventisten hervor.

Ochungechungeni lwamaBandla namaSonto okwakuhlala kuhlale aphenjwe ngabahlubuka kwamanye, elikaMoya [Pentecostal], lingelinye asemasha. AbeSonto likaMoya bazama – ngendlela abakhonza ngayo, okuthi uma bekhuleka babuye baqikileke, bakhulume ngezilwimi, bathandazele abagulayo – ukukhombisa imisebenzi kaMoya oNgcwele. UMshumayeli uWilliam Joseph Seymour, umMelika onsundu, owaphemba iBandla lokuqala laboMoya ngowenkulungwane namakhulu ayisishiyagalolunye nesithupha [1906] eLos Angeles, nguyena okuthiwa ungumphembi waleliSonto laboMoya. Namuhla selandé lafinyelela kuwo onke amagumbi omhlaba iSonto laboMoya, ikakhulukazi emazweni asengxenye yomhlaba eseNingizimu. Kulinganiselwa ekutheni linamalungu aphakathi nezinkulungwane ezingamakhulu amabili nezingamakhulu ayisithupha [200 000 000 – 600 000 000]. Okungaqondakali yikuthi iSonto likaMoya lingelenqubo yoCandulo noma kanye lingelenqubo ezihambela yodwana-nje ngaphandle kweyoCandulo neyamaKhatholika neyamaOthodoksi, okuyinqubo yohlu lwesine kwabenkolo yobuKhristu.

Die bisher letzte Welle in dieser langen Reihe von Kirchengründungen durch Abweichler bilden die Pfingstkirchen, die in ihren Gottesdiensten über Heilung oder Ekstase eine unmittelbar spürbare Erfahrung des Heiligen Geistes vermitteln wollen. Als Gründergestalt gilt der afro-amerikanische Prediger William Joseph Seymour, der 1906 in Los Angeles die erste Pfingstgemeinde gründete. Heute ist die Pfingstbewegung über alle Kontinente der Erde verbreitet, hat ihren Schwerpunkt aber eindeutig in der südlichen Hemisphäre. Die Schätzungen über die Zahl ihrer Anhänger schwanken zwischen 200 und mehr als 600 Millionen Menschen. Umstritten ist, ob die Pfingstkirchen zu den Kirchen der Reformation zu zählen sind, oder ob sie neben Orthodoxie, Katholizismus und Protestantismus eine vierte Erscheinungsform des Christentums bilden.

Uma iSonto likaMoya lingahle libalelwe kwawenqubo ngoCandulo, awenqubo ngoCandulo asengalingana namaKhatholika ngesibalo, wona phela abalelwa ngaphezu kwesigidigidi [1 200 000 000] emhlabeni-jikelele. Ngokunjalo-ke uCandulo selugciné „selunguMntwana neSakhamuzi soMhlaba-jikelele“ ngokwanda kwalo nangesibalo sabaqhuba ngalo.

Würde man die Pfingstkirchen als jüngsten Spross reformatorischer Kirchengeschichte hinzurechnen, würde der Protestantismus eine vergleichbare Größenordnung erreichen wie der Katholizismus, zu dem sich weltweit etwa 1,2 Milliarden Menschen bekennen. Zur „Weltbürgerin“ ist die Reformation also längst geworden, sowohl was ihre Ausbreitung als auch was ihre Anhängerzahl angeht.

UHlelo lweminyaka eyishumi loMkhosi woCandulo beluyozuza kakhulu uma uhlelo lwanonyaka oluthi „uCandulo noMhlaba umunye“ belungachumisa udaba lokwanda emhlabeni-jikelele kanye nobuso obunhlobonhlobo benqubo ngoCandulo „eKhayakonina loChandulo“. Abagqugquzeli balolu hlelo bazama kodwa-ke ukuthi iso „leSakhamuzi soMhlaba-jikelele“ liguqukele „eKhayakonina“. Ngonzimakazi-ke lowo msebenzi uma kubhekwa-nje ukuthi inqubo ngokoCandulo yavela yathuthuka kanjani. Iningi lamakholwa ngokobuKhristu emhlabeni-jikelele lisemabandleni nasemasontweni avela ngokuhlubuka ngokuzimela ngaphandle kwamabandla namasonto ayekade ekhona ngaphambi kwawo.

Für das Reformationsjubiläum wäre es bereits ein Gewinn, wenn das Themenjahr „Reformation und Eine Welt“ diese globale Dimension und den Facettenreichtum des Protestantismus im „Mutterland der Reformation“ vermitteln würde. Die Organisatoren wollen jedoch auch umgekehrt den Fokus der „Weltbürgerin“ Reformation auf ihr „Mutterland“ richten. Bereits ein kurzer Blick auf die Entwicklung des Protestantismus macht klar, dass dies ein äußert anspruchsvolles Vorhaben ist. Schließlich gehört die Mehrzahl der evangelischen Christen weltweit Kirchen an, deren Gründung ein Akt der Selbstabgrenzung von den bestehenden Kirchen war.

Lezi zinhlobonhlobo inqubo ngokoCandulo evela ngazo zizodamane zinconywa ngokuqhubeka kohlelo lwanonyaka, kuthiwe „ziyingxubevange engumnotho“, okugcizelela ekutheni `ubunye obungenkho ukungalingana´, `ubunye´ njengokwelamaKhatholika, bungeze baba umgomo olangazelelwayo nanini. Nòma kunjalo-ke kodwa „ingxubevange“ akuzukuba-nje yisihloniphiso sokungezwani nokungahoshelani; abenqubo ngokoCandulo kuyodingeka bachaze ukuthi yini ebahlanganisayo, eyisisekelo sabo.

Diese unterschiedlichen Ausprägungen des Protestantismus werden im Verlauf des Themenjahrs sicher des Öfteren als „bereichernde Vielfalt“ beschrieben werden. Eine auf Hierarchie beruhende Einheit wie in der römisch-katholischen Kirche kann allerdings nicht Zielvorstellung sein. Doch soll „Vielfalt“ nicht nur eine freundliche Formulierung für Gegensätzlichkeit sein, dann bräuchten die evangelischen Kirchen zumindest eine gemeinsame Vorstellung davon, was sie verbindet.

Kokuningi sekuyaphumelela: Ngowenkulungwane neshumi [2010] abenqubo ngokoCandulo kanye nabeBandla lamaMenonites elahlubuka kubo kade beligciwaza belihlasela belilwisa ezikhathini eziphambili [^1530-1600], bebegubha inkonzo yokuhlambulukelana nokubuyisana. Ekulungiselelweni umcimbi wanonyaka [2015] ohlelweni loMkhosi woCandulo bekusikho ukubuyisana obekuphambili, bekunokukhombisa ukungabinandaba-nje, okuyisithikaziso esikhulu. EmaSontweni azimele [independent churches] asemadala (kunamaMenonites nakaMoya), asenebangana elijana emlandweni wokuphenjwa nokukhula kwawo, kukhona akhombisa isasasa ngoMkhosi woCandulo. Amaningi kwawoMoya, angenalo lelo banga emlandweni wawo nangenazo izimiso nemigomo exhumanisa amabandla ngamabandla phansi kophahla lunye, azoba ngaphandle-nje (njengezibukeli) ngonyaka womcimbi [2017].

In manchen Fällen gelingt das bereits. So feierten 2010 zum Beispiel Lutheraner und die im 16. Jahrhundert von ihnen verfolgten Mennoniten einen symbolischen Akt der Versöhnung. In der Vorbereitung des Reformations-Themenjahres 2016 ist aber weniger die Versöhnung, sondern eher das Desinteresse das größte Hindernis. Von den älteren Freikirchen, die schon mit einer gewissen Distanz auf die eigenen Ursprünge blicken, zeigen sich einige interessiert am Reformationsjubiläum. Die meisten Pfingstkirchen indes, die weder historischen Abstand haben noch über übergreifende Strukturen verfügen, werden 2017 weitgehend außen vor bleiben.

Umcimbi wanonyaka [2016] eMkhosini woCandulo kungafanela futhi uqondakale njengezaba zokufumana ubuhlobo okungesibo-nje kuphela obuphathelene nezokukhonza nokudumisa, kodwa obuphathelene nobuNtu (nokwazisana nokubonelelana nobuqotho emphakathini) [ethics]. Akusiyo ingqayizivele leyo. Ezinhlanganweni zokuBhobokelana nezoBanjiswano [ecumenical organisations] yinsakavukela leyo ukudingida nokubonisana, kukhishwe amaphepha anezinqumo eziphathelene nenguquko emkhathini nasesimweni sezulu [climate change] kanye nobubha [poverty]. EmaSontweni kukwazeka ukushesha kuphaphanywe maqondana nalezi zindaba ngenxa yale nqubo (ezinhlanganweni zokuBhobokelana nezoBanjiswano) yokufakana imilomo nokubonisana kwabasemazweni amaningi ehlukene. Ngokunjalo-ke amaSonto kade aqala ekhuza, exwayisa ngokuthi iYurophu izobhekana nesimo sokufika kwabaningi abacinga isiphephelo [refugees] maduze-nje. Ukuthi-ke nokho ukugqugquzela kwawo ukuthi akubhekwane nesisusa solaka oludala isidingo sokubaleka kuyocingwa isiphephelo, siqedwe, (ukuthi konke lokho) akuzange kulalelwe, kudalwa kokunye yikuthi imiphumelo yokubonisana kwawo isuka ekubukeni isimo ngaso-linye. Kuthiwa yingxenye yomhlaba eseNyakatho edala izingxaki – eseNingizimu ithathwa njengabalokhu bahlushwa-nje kuphela. Lokho-ke kwenza ukuthi amaSonto athi eshesha ukuzibona izingxaki zivela, kungavami ukuthi aqhamuke nezimpendulo ezingasiza.

Das Themenjahr 2016 darf jedoch auch als ein Versuch betrachtet werden, die Übereinstimmung nicht nur auf dem Feld des Religiösen, sondern auch auf dem Gebiet der Ethik zu suchen. Neu ist das nicht. In den Organisationen der weltweiten Ökumene gehört es zum Tagesgeschäft, Papiere zum Klimawandel und zur Armut zu verfassen. Tatsächlich erkennt man in den Kirchen durch diese globalen Gesprächskontakte manche Probleme früher als andere. So warnen die Kirchen schon seit Jahren davor, dass Europa eine Flüchtlingskrise ins Haus steht. Dass ihr Appell, die Fluchtursachen zu bekämpfen, bisher überhört wurde, erklärt sich auch dadurch, dass vielen Papieren eine recht einseitige Sichtweise zugrunde liegt. Ihr zufolge sei vor allem der Norden für Probleme verantwortlich – dem Süden komme nur die Rolle des Opfers zu. Die Folge davon ist, dass die Kirchen Probleme zwar oft früh erkennen, aber nur selten Lösungen anbieten.

Kungaze kubuzeke ukuthi lokhu konke kwenzelwani-nje nempela, uma kuwukuthi amabandla enkolo yobuKhristu ngokoCandulo [amaphrothestanti] awaziveze „eMhlabeni-munye“ ngokuqakambisa isimilo esithile sobuphrothestanti. Umkhankaso wokuthi bonke abenkolo yobuKhristu bakhuthalele indlela eyodwa yokuqakamisa isimilo nobuqotho emphakathini, ungagcina uyingozi ezinhlanganweni zikanhliziyo-nje. Ngenxa yokuthi kokuningi kwamanje-nje okungavunyelwana sampela-nje kukho, njengakodaba lwezocansi, kungasoze nanini nje-ke kwavunyelwana, lo mkhankaso ungase ukhuthaze ukuqhubeka koqhekeko. Uma-ke kodwa kucaca ukuthi „uMhlaba-munye“ kwanini nanini uyobe uzamalazé phakathi kwezingqinamba ezinzima nangamacebo ehlukene, libonakala kangcono igalela okuyilo lomkhankaso kanhliziyo-nye wamaphrothestanti. Emabandleni enkolo yobuKhristu ngokoCandulo eminyakeni eyikhulu eyedlule bekukhuthelwe ukwedlula bonke abanye emhlabeni ukucebisana ngezindlela ezingase zelekelele ukudala ukwazisana nokubonelelana nòma kusekhona okuningi kangaka okungavunyelwana sampela kukho [kuhlekiswane kuhlonyelwene]. Kwavezwa izindlela okuvunyelwana ngazo ukuthi imibono eyahukene nobufalakahla beziqhingi zokungadlelani namagqubu athathwe njengesimo esingesihle, kodwa okungasho ukuthi kufanele sizitshwe noma sishabalaliswe.

Man kann sogar noch grundsätzlicher hinterfragen, was es eigentlich bringen soll, wenn die evangelischen Kirchen sich in der „Einen Welt“ mit einer Art protestantischem Weltethos positionieren. Der Ruf nach einer einheitlichen ethischen Position könnte für die ökumenischen Dachverbände sogar gefährlich werden. Da man sich in den wirklich strittigen Fragen wie der Sexualethik ohnehin nicht wird einigen können, würden solche Bestrebungen wohl unweigerlich zu weiterer Zersplitterung führen. Geht man jedoch davon aus, dass die „Eine Welt“ dauerhaft von tiefgreifenden Gegensätzen und unterschiedlichen Interessenlagen geprägt bleibt, kommt man der eigentlichen Leistung der protestantischen Ökumene näher. In den evangelischen Kirchen ist in den vergangenen einhundert Jahren so intensiv wie kaum irgendwo anders an gedanklichen Modellen gearbeitet worden, wie man einen Sinn für das Gemeinsame trotz fortbestehender Trennlinien entwickeln kann. Erarbeitet wurden Denkfiguren, in denen unterschiedliche Ansichten, organisatorische Zersplitterung oder historische Wunden nicht als Makel gelten, der verdrängt oder beseitigt werden muss.

Isibonelo esiphambili kulokho yisiVumelwano saseLeuenberg sangonyaka we-1973 [Leuenberger Konkordie 1973]. Kulesi sivumelwano amasonto aphakathi agcizelela ukuthi engqikithini kokuphathelene nevangeli nangamasiko enqubo yenkonzo avumelene okungenani ekuthini, nòma okwamanje esahlukene, angakwazi ukubumbana ngokuphelele. Umahluko kwezesivumo sokholo, imininingwane ethile kwezenqubo nakwezamasiko, okuyiyona mhlawumbe ayinsika yathile amasonto nawo asayina leso sivumelwano, awayukuchithwa yisiVumelwano saseLeuenberg. Senza kuvumeleke ukuthi amaLuthela namaReformed nabaseSheshi kanye [kusukela ngowe-1997] nabaseWeseli bahlanganyele esiDlweni.

Das Beispiel schlechthin für ein solches Modell ist die Leuenberger Konkordie von 1973. In dieser Erklärung stellen die beteiligten evangelischen Kirchen fest, dass sie in der Grundauffassung über das Evangelium und die Sakramente zumindest so weit übereinstimmen, dass sie trotz fortbestehender Unterschiede volle Kirchengemeinschaft eingehen können. Bekenntnisunterschiede, Eigenheiten in Organisationsfragen oder andere Charakteristika, in denen vielleicht gerade die Stärke der verschiedenen Unterzeichnerkirchen liegt, werden durch die Leuenberger Konkordie nicht eingeebnet. Sie ermöglicht aber, dass Lutheraner, Reformierte, Anglikaner und seit 1997 auch Methodisten in Europa gemeinsam das Abendmahl feiern können.

Sesiyinhlalayenza muva-nje isiVumelwano saseLeuenberg kumasonto aphakathi. Uma kodwa sibheka eminyakeni elikhulu eyedlule, siqhathanisa uMkhosi woCandulo wonyaka we-1917 nalona ozayo we-2017, singase singavumelana ngokuthi ingqondo nemigomo yesiVumelwano saseLeuenberg yizona ziyisinyathelo esibaluleké kakhulu kwezolwazi ngezenkolo kule nkathi. Amasonto aphakathi awalokhu elibele ukugxila ekungabhobokelaneni, awazamanga nokho ukuphoqelela ubumbano. Esikhundleni salokho, afundé aqonda emlandweni woqhekeko avelelé kuwo, ase ecebisana ngendlela angakwazi ngayo ukuzazi engamalungu ehlukene amzimba munye. Mhlawumbe yiyona ndlela leyo amabandla enkolo yobuKhristu ngokoCandulo angakwazi ngokwempela ukuba yisibonelo kulowo Mhlaba [awukhulekelayo nawukhuthaleleyo,] awubiza ngokuthi „munye“.

Für die beteiligten Kirchen ist die Leuenberger Konkordie mittlerweile schon zur Gewohnheit geworden. Wenn man jedoch einhundert Jahre zurückblickt und das Reformationsjubiläum von 1917 mit dem anstehenden von 2017 vergleicht, könnte man zu dem Schluss kommen, dass Gedankenfiguren wie die Leuenberger Konkordie den entscheidenden theologischen Fortschritt in dieser Zeit markieren. Die beteiligten evangelischen Kirchen sind nicht in Gegensätzlichkeit verharrt, haben aber auch nicht versucht, eine Einheitlichkeit zu erzwingen. Stattdessen haben sie die Konsequenz aus ihrer widersprüchlichen Geschichte gezogen und ein Modell entwickelt, mit dem sie sich als unterschiedliche Glieder eines Leibes verstehen können. Vielleicht ist das ein Modell, mit dem die evangelischen Kirchen tatsächlich beispielgebend sein könnten für jene Welt, die sie als die „Eine Welt“ beschreiben.

_   _   _

*NguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini eKwaMachanca eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelken], uMholi weViyo leziKhuthali oBanjiwaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis]; uMtapo woLwazi: Reinhard Bingener, „Reformation als Weltbürgerin“, Luther und das dritte Christentum, in: Glaubenssachen, Norddeutscher Rundfunk [NDR], Religion und Gesellschaft, Hannover: Sonntag, 3. Januar 2016, 08.40 Uhr.

siehe auch ———–>Aufs Maul geschaut“ | „Salalelisa safunda

… for the End of unjust Rule!

Unterdrückung in Südafrika. Wie lange noch?Unterdrückung in Südafrika. Wie lange noch?

Ben Khumalo-Seegelken:
Praying for the End of unjust Rule
Essay in honour of Allan Boesak on his 70th birthday *

*Allan Aubrey Boesak turned 70 on 23 February 2016.

This is a preliminary version of an essay written in view of that occasion (with foot-notes).

We wish Allan Boesak a long life!

I
Introduction

Men and women from various solidarity-groups in West Germany gathered at a road-crossing in Düsseldorf during the “Kirchentag”[1]  in June 1985, to pray in solidarity with the peoples of South Africa and Namibia for “the end of unjust rule” – the end of apartheid. They were responding to reports about the escalation of oppression in South Africa and Namibia[2] and were seeking to raise awareness in their country for the need to support the struggle for liberation in southern Africa[3].

What initially was to be a solemn expression of “togetherness before the creator of heaven and earth – the ruler of the universe”[4] in quest for justice, developed into a public venture in confessing faith and posed a challenge to pledge solidarity more effectively.

Prospective participants had started well ahead of the Kirchentag exchanging opinions and perceptions with regard to the theme of the proposed prayer. This grew into a debate that soon involved wider circles in different parts of the country over a lengthy period. Questions and statements in that debate called to mind that the apartheid-regime was, in fact, a state that had neither been instituted nor authorized by the peoples it had ultimately subjugated under its rule. The discussion reflected on contemporary concepts of government and types of societies in and around southern Africa and western Europe, comparing models of government stretching as far back as beyond the Age of Enlightenment in Europe[5] . The statements and arguments in those debates expressed ethical and legal insights into conditions, situations and premises of protest, resistance and overthrow of rule in recent history focusing on apartheid and the liberation-movement in Southern Africa[6].

The essay at hand, reflecting on the controversy around `the Prayer for the end of unjust rule – the end of apartheid´ in 1985 and the commitment of the solidarity-movement in West Germany in a network of exchange between them and individuals and groups in South Africa and Namibia in the early 1980s, recalls the main arguments in that controversy, highlights certain insights and deliberates on the meaningfulness and the implications of that venture for theology and church-politics in and around South Africa.

II
The Invitation to Prayer: Incidents and Standpoints

Most of the round 200 adults and youth who had followed the invitation and were gathered initially in the open space around the fountain at the Melanchthon Protestant Church-Congregation in Düsseldorf and had moved later to the intersection of the Graf-Recke and the Simrock Streets nearby on Thursday, 6 June 1985, had been attending the Discussion-Session on the Kirchentag entitled “… Wer Unrecht sät, ernet Widerstand (Südafrikatag)” [“… Injustice solicits Resistance (A Day on South Africa)”][7] on the Kirchentag that morning. They had come from different parts of West Germany[8] and most of them were meeting for the first time[9]. After the prayer a half-an-hour later, they each resumed their respective undertakings and pursuits on the Kirchentag which went on till Sunday, 9 June.[10] The public discussion and the debates about their prayer continued and gained momentum after the Kirchentag; engulfing diverse interest-groups, they endured for several months.

Southern Africa (– and West Germany) in 1985
A brief account of the incidents preceding the Prayer as well as a survey of some factors underlying the controversy in the public discussion on “[whether and how …] solidarity against apartheid” in West Germany could and should be pledged, shall be given. To conclude, I shall render a reflective summary as a contribution to the ongoing theological discussion on “resistance and solidarity against unjust rule”.

I start by asking: What had happened and what was happening in Southern Africa (– and in Western Europe) in 1985?

I recall:

Apartheid in South Africa. What does that have to do with us (in Western Europe)?” is one of the rhetorical questions that used to be discussed at length and not without controversy in local and regional interest-groups countrywide involving political refugees and visitors from South Africa and Namibia particularly since the Soweto Uprising [1976].[11] The ideological and material support of the apartheid-regime resulting from the political and economic ties between the governments of the two countries, West Germany and South Africa, was identified as the main hindrance to the ongoing endeavours by the peoples of South Africa and Namibia to resolve the inherited conflicts, overcome apartheid and advance to democracy in their countries. As part of a worldwide community of believers in the discipleship of Jesus Christ, persons and groups on the Kirchentag that sought to reaffirm their rejection of apartheid and to pledge their support for the cause of justice against apartheid more effectively, referred to the initiatives of pledging solidarity in the times when individuals and groups had questioned and resisted the ideology and the praxis of Nationalsozialismus [Nazism] in the history of their own country between 1933 and 1945. This motivated them to continue preparing for a common prayer for the end of unjust rule – the end of apartheid – and to respond to the call from the townships and elsewhere to refrain from supporting the apartheid-regime.[12]

Predictably, the programme of the Kirchentag in 1985 entailed a variety of topics ranging from bible-study over audio-visual presentation up to podium-discussions around the theme of unjust rule in South Africa and Namibia, apartheid. The average participant had read and heard of apartheid and the ensuing protests and resistance in the “townships” and elsewhere at the latest since the “Soweto Uprising” in 1976.[13]

 The murder of Steve Biko in detention in 1977 and the “banning” a few weeks later of persons and yet another 19 organisations and newspapers opposing and resisting apartheid were coupled with continued raids and detentions-without-trial that sought to silence certain individuals and to destabilise particular institutions including the South African Council of Churches (SACC) and some of its member-churches and staff-members. These and other measures of repression were continually being recorded and brought to the attention of the public in Western Europe by the anti-apartheid solidarity-movement.[14] The escalation had led to a steady increase in the number of persons and groups also in West Germany – anti-apartheid solidarity-groups[15] – that had eventually become aware of the ongoing oppression and were reacting by participating in ongoing ventures of the anti-apartheid solidarity-movement, exchanging perceptions on issues of justice, oppression, resistance and solidarity with regard to “undemocratic rule” in southern Africa.

By 1982 the solidarity-movement in West Germany was consolidating and intensifying their efforts to motivate the general public to support the initiatives of protest and resistance against apartheid, when protest escalated in the “townships” and elsewhere as the apartheid-regime set out to rewrite its constitution in order to entrench more effectively the exclusion of the African population from citizenship and political rights outside the former `native- and mission-reserves´ that had been declared their “homelands” – a measure the apartheid-regime euphonically named “power-sharing[16] . The programme of the Kirchentag had over the years repeatedly reflected the dynamics of `communication and exchange at grassroots-level´ between and within groups challenging and resisting apartheid in southern Africa and western Europe. The discussion-forum „Wer Unrecht sät, ernet Widerstand (Südafrikatag)” [“… Injustice solicits Resistance (A Day on South Africa)”] in 1985[17] stood in that tradition and was, as was to expect, well attended.

A joint-venture to converse, to pray and to reach out – here as well as over there

Among those in the townships and elsewhere who were rejecting the subjugation and exploitation in the 1980s, were persons and groups who, as “Christians”, had started coming together on a more or less regular basis in various communities in different parts of the country as neighbours, friends or colleagues for purposes of exchanging experiences (ukuxoxelana [conversing]) and simply `praying for the end of unjust rule´ ` [ukukhulekela ukuqedwa kombuso wobudlova]´. These included individuals and institutions, some of whom were member-churches of the SACC. Rejection of the “tricameral parliament”-programme had become the main theme.[18]

Faith-communities and congregations in the townships and elsewhere including member-churches of the SACC were responding to the escalation of atrocities in a variety of spontaneous activities and long-term projects. Coming together to condemn unjust rule and to re-affirm their stand for justice had become a ritual that enabled neighbourhoods and interest-groups – living under the rules and conditions of segregation and subjugation – to meet, demonstrate and articulate their condemnation openly despite the risk to be detained or silenced by the state-authorities.[19]

The annual conference of the SACC which had been held in Bosmont (Johannesburg) in June 1984 under the theme `The God of the Poor´ had left a lasting impression on many in southern Africa and abroad. Coming together during the Kirchentag in Düsseldorf (1985) to `pray for the end of unjust rule – the end of apartheid´ was felt to be at least in line with and in the spirit of the wishes and calls that the “brothers and sisters” in the townships had articulated on the SACC-conference, namely `to resist forced removals, to support those who resisted them, and to assist those who have suffered through them.’[20]

The active involvement of persons and interest-groups from southern Africa in some solidarity-groups in West Germany that were represented on the Kirchentag in 1985 enhanced communication and expedited exchange of perceptions with persons and interest-groups in the townships and `homelands´ remarkably. Such direct contacts and continuous exchange helped update reports about developments in exile[21] and particularly with regard to “the armed struggle”[22] , which, indeed, was very essential.

The apartheid-regime had in the meantime resorted to a diplomatic offensive towards certain outspoken critics including representatives of the liberation-movement and the political scene in Western Europe and North America.[23] This was a strategy to undermine the efforts and to thwart the resistance against apartheid and was condemned by civil society and opinion-leaders in no uncertain terms.[24]

“The Lord’s Prayer”

Between the morning- and the afternoon-sessions of the Kirchentag-programme entitled “Wer Unrecht sät, ernet Widerstand (Südafrikatag)” [“=… Those Doing Injustice Earn Resistance (A Day on South Africa)”] on Thursday, 6 June, interested persons were to meet to say the “Lord’s Prayer”, pleading for the end of unjust rule – the end of apartheid.[25] This reminded of prayer-meetings in “townships” and elsewhere.[26]

Articulating their concern simply in the words of the “Lord’s Prayer”[27] had been debated and ultimately agreed upon as being `fitting and just´ in the given situation. In their deliberations, the prospective participants had discussed “the Lord’s Prayer” intensively and subsequently reaffirmed it as `the earliest and the most durable moment of brotherhood and sisterhood in the discipleship to Christ which remained common-ground beyond whatever threat to or violation of human dignity´[28]. The phrase “Thine is the Power” in the conclusion of “the Lord’s prayer” had been proposed as theme of an impulse that could be given before the prayer.[29]

By referring to narratives over incidents of `praying for the end of injustice´ in the Old and the New Testaments as well as in the history of the community of believers in the discipleship of Jesus Christ, “the Church”, those who had conceived the idea of the Invitation to Prayer had sought to underline the intended congruence between the forthcoming Prayer and the traditions of belief and confession that had gained recognition in the history of the community of believers in the discipleship of Jesus Christ, “the Church”, especially in the recent past in the pursuit of the Bekennende Kirche, the Confessing Church, against unjust rule in Germany prior to World-War II [1933-1945] and in the Theology of Liberation in southern Africa and elsewhere.

So far so good.

III

Discussions and the Controversy surrounding the Invitation to Prayer

Supplementary and alternative suggestions concerning the subject of the prayer-gathering continued to be made up to the very moment of the Prayer itself. Two of those suggestions maintained for example that one should rather “pray for those in power that they repent and submit unconditionally to the call to end unjust rule” or “pray for ourselves that we learn to obey God’s will which could be an example and could encourage everybody else to do likewise.”

Protagonists on either side had been co-authors of the Invitation and were reaching out, canvassing for more support for their respective proposals. Whereas the former saw the need to intersect in the interests of the rulers and plead for their deliverance (from continuing trespassing against `the Will of the Creator´), the latter contended that a good example in living according to `the Will of the Creator´ had to be set, calling on the protagonists themselves to take the lead. The ones soon got termed “the prophets pleading for God’s mercy”, the others “the preachers calling for repentance and confession.” The `prophets´ had “them”, the rulers, in view, whereas the `preachers´ focused on “us”, the prayers themselves.

Reactions from parts of the public that had up to then been indifferent to or were practically sympathizing or even cooperating with the apartheid-regime, included statements, suggestions and questions that either rejected the very notion of `praying for change in political matters´ altogether, or argued for unconditional approval of the prevailing state of affairs as explication of law and order in line with the teachings of “Christian faith”[30].

Quoting from the New Testament, Romans chapter 13, those opting for unconditional loyalty to and support of whoever were in power [be they the apartheid-regime itself], rejected any notion of criticizing or even resisting any measure of state-authority, claiming that such practices were contrary to biblical teaching. Christians would rather suffer persecution and even martyrdom than disobey or challenge state-authority however unjust the latter might be perceived.

Individuals and groups as well as representatives of church-institutions and mission-societies with connections to South Africa and Namibia joined the discussion. Their options largely and very often resembled those of the groups that were actually sympathizing or cooperating with the apartheid-regime in so far as they would not openly reject the invitation to pray for change, they would, however, insist that “spiritual” change ‘which concerned everyone [not only those identified as wrong-doers in particular]’ was meant.[31]

One interest-group joined the discussion and argued in the context of biblical quotations and under reference to terms and instances in the history of the community of believers in the discipleship of Jesus Christ, “the Church”. Those in that interest-group that welcomed the Invitation to Prayer contributed in an inspiring manner to the ongoing discussion in as far as they repeatedly referred to “the Creator” as ‘source and spirit of oneness in diversity’ and argued that Jesus Christ were to remain the ‘corner-stone of any endeavour towards oneness in diversity.’ Praying in the words of the “Lord’s Prayer” for the end of unjust rule wherever it prevailed was accordingly seen to be in keeping with scriptural record and the tradition of confessing in line with the life and the witness of Jesus Christ. Caution was made over consequences and warnings were given with regard to alternatives all the same. It was argued:

 Praying for the end of unjust rule would be comparable to consenting to arbitrary take-over of state-authority by whosoever chose to do so, and was therefore a willful act in favour of and in the interests of a prospective ruler who might turn out to be at least just as unjust as the current one. It would, for that reason, be `presumptuous and at least culpable´ to even imagine having to pray for the end of government or state-authority.[32]

Many, of course, stayed aloof from the whole controversy; others merely expressed their critique over an exercise they regarded as first and foremost concerned with catering for the supposed correctness of particular points of view[33] rather than rendering `tangible support´ and being part of the pursuit to end unjust rule. `Solidarity, not lip-service!´  became one of the slogans.

Melodies and texts from South Africa and Namibia[34] were sung or recited spontaneously in the one or the other section of the gathering. In her opening remarks, one of the conveners reiterated the idea of gathering to pray for the end of unjust rule and recalled:

“Our invitation to prayer is a rather moderate response to the messages, reports and pleas reaching us from South Africa and Namibia.[35]

Repeatedly, individuals and groups in townships and elsewhere come together as mourners and protesters; some of them have become known to us – brothers and sisters in contemplation of the end of apartheid. We come together to stay together in prayer!”

Those from South Africa and Namibia participating in the prayer-gathering helped deepen the feeling of togetherness and widened the horizon by giving reports, answering questions and giving comments on certain headlines[36] – an invaluable contribution, indeed.

Predictably, absent on the scene were the notoriously vociferous individuals and groups whose sympathies for and support of the apartheid-regime had over a lengthy period become so unrelenting that they were of late even threatening to withdraw their formal membership of the Church and, as a result, stop paying church-tax, if the Invitation to Prayer were not withdrawn and if the Prayer would be held at all – a calculated threat that had occasionally, in fact, managed to exert the required amount of pressure to coerce decisions to their advantage.

“Amen”.

IV
Résumé

“`Amen´ marks the end of a prayer and is the first step towards the questions and challenges preceding the possibly next prayer”. None of the participants had anticipated anything else. Dispersing to resume the various undertakings awaiting them that afternoon, they each had gained yet an experience in getting together and in sharing hope in view of the injustice and the atrocities that had in the first place made them want to come to pray together. Unjust rule had not suddenly ceased to prevail.

Powerlessness and helplessness were admitted by many at the scene; that state of affairs was, however, no longer generally perceived as unchangeable or insurmountable. In pronouncing “the Lord’s Prayer” in togetherness with “brothers and sisters here and elsewhere” the participants had affirmed their reliance on the power they deemed greater than that of any ruler and did thereby not have to specifically mention even the apartheid-regime at all. The act of reciting the well-known prayer together turned out to be more than a mere performance; togetherness and interconnectedness in the anticipation of a common future for all beyond any segregation or subjugation whatsoever – the common future beyond apartheid – was experienced directly and could be communicated effectively. Reactions on the scene, countrywide and abroad affirmed the intention of the venture and ignited the exchange of arguments and perceptions on whether and how one could or should “as a Christian” respond to injustice in one’s midst – indeed, a controversy without end!

Resorting to prayer had often been the ultimate option in a given situation for those without prospect to survive. A new perspective was added to that observation, however, by those who had gathered to pray for the end of apartheid on that particular day:

“We realised at once how much we had in the meantime learned from our brothers and sisters in the townships and elsewhere to stand firm even when we have to fall on our knees and plea. We had in the past years learned from them to live up to the hope within us. In our own language we recited the prayer they have to resort to so often in despair – the Lord’s Prayer. That brought us even closer together and strengthened us – here and over there – for the ongoing pursuit!”[37] one of them resumes.

The matter of concern – the longing and the plea for “the end of unjust rule” – reassumed its place in that `prayer of prayers´, “the Lord’s Prayer”, not least thanks to the accompanying controversy and its aftermath. Future generations certainly shall acknowledge and cherish that experience accordingly and hopefully draw lessons from it for the pursuits in their times.

Ben Khumalo-Seegelken, Theologian, Social-Scientist and Human-Rights’ Activist, works in a variety of civil-rights’ networks both in South Africa and in Germany. Recent publication: “The Christian Institute of Southern Africa In Interaction with the Churches and Civil Society”.

BIBLIOGRAPHY:

Apartheid tötet – boykottiert Südafrika! Dokumentation der Bremischen Südafrika-Wochen (12.-27. Oktober 1979), herausgegeben im Auftrag der Anti-Apartheid-Bewegung e.V. Gruppe Bremen von Hella Ulferts, Manfred O. Hinz und Dorothea Litzba, Bremen 1980, pp. 109. (unpublished)

Boesak, Allan: Gerechtigkeit erhöht ein Volk, Neukirchen-Vluyn 1985.

DEUTSCHER EVANGELISCHER KIRCHENTAG DÜSSELDORF 1985, Dokumente, Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Evangelischen Kirchentages von Konrad von Bonin, Stuttgart: Kreuz-Verlag 1985, ISBN 3 7831 0803 9 (pp. 868).

Evangelisches Missionswerk im Bereich der Bundesrepublik Deutschland und Berlin West e.V. (ed.), “Zum Schweigen verurteilt. In Südafrika gebannt“, [Hamburg 1978], (pp. 103).

Hain, Peter. “don’t play with apartheid. the background to the Stop the Seventy Tour Campaign”. London: George Allen & Unwin 1971. ISBN 0-04-301031-8. (pp. 231)

Khumalo, Ben: Düsseldorfer Kirchentag 1985 – Notizen (unpublished)

 Kistner, Wolfram: Report on the Cluster Justice and Society presented to the National Conference of the South African Council of Churches, Braamfontein 1982, (unpublished).

Kündigt das Kulturabkommen mit Südafrika!” Broschüre des Komitees für die Kündigung des Kulturabkommens Bundesrepublik Deutschland – Südafrika, Bonn | Frankfurt a.M. 1984, pp. 48.

Race Relations Survey 1984, Johannesburg: South African Institute of Race Relations [SAIRR] 1985, ISBN 0-86982-307-8, (pp. 991).

Race Relations Survey 1985, Johannesburg: South African Institute of Race Relations [SAIRR] 1985, ISBN 0-86982-272-1, (pp. 645).

Stelck, Edda: Politik mit dem Einkaufskorb. Die Boykott-Aktion der evangelischen Frauen gegen Apartheid. Wuppertal: Jugenddienst-Verlag 1980. ISBN 3-7795-73441-5 (pp. 142).

FOOTNOTES:

 1. The “Kirchentag” is the country-wide bi-annual event of protestant activists engaged in social and political initiatives and projects in Germany [in the current concept] since 1949. In 1985 the “Kirchentag” took place in the city of Düsseldorf, West Germany.
 2. “Zum Schweigen verurteilt. In Südafrika gebannt“, [„Condemned to Silence. Banned in South Africa“]; „Südafrika in den achtziger Jahren.“ [„South Africa in the 1980s“], which were information-booklets edited by: Evangelisches Missionswerk im Bereich der Bundesrepublik Deutschland und Berlin West e.V., [Hamburg 1978 | 1983], (pp. 103 | 45).
 3. Apartheid tötet – boykottiert Südafrika! [„Apartheid Kills – Boycott South Africa!“] Dokumentation der Bremischen Südafrika-Wochen (12.-27. Oktober 1979), Bremen 1980, pp. 109. (unpublished); Stelck, Edda: Politik mit dem Einkaufskorb. [„Politics with the Shopping-Bag“] Die Boykott-Aktion der evangelischen Frauen gegen Apartheid. Wuppertal: Jugenddienst-Verlag 1980. (pp. 142); “Kündigt das Kulturabkommen mit Südafrika!” [“Terminate the Cultural-Exchange Agreement with South Africa!”], Bonn | Frankfurt a.M. 1984, pp. 48
 4. Khumalo, Ben: Düsseldorfer Kirchentag 1985 – Notizen [Notes], (unpublished).
 5. The comparative discussion of models of states and societies covered the period up to the times when the Macedonians under Alexander the Great had conquered parts of the Near East from the Persians according to the accounts derived from narrations in biblical literature. The passage of Scripture 1 Chronicles 29 served as regular frame of reference.
 6. Khumalo, Notizen.
 7. Forum: Wer Unrecht sät, ernet Widerstand (Südafrikatag)”, Ruth-Alice von Bismarck, Ben Khumalo, Jürgen Schroer, in: DEUTSCHER EVANGELISCHER KIRCHENTAG DÜSSELDORF 1985, Dokumente, Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Evangelischen Kirchentages von Konrad von Bonin, Stuttgart: Kreuz-Verlag 1985, ISBN 3 7831 0803 9, pages 551-554.
 8. Altogether 11 guests from South Africa and Namibia were among them.
 9. Not all of them were personally known to one another. They each had responded to the more or less spontaneous invitation circulated by an interest-group from Düsseldorf that had met at the Melanchthon Protestant Church-Congregation im May 1985 and had `come together to express solidarity with the peoples of South Africa and Namibia in a prayer for the end of unjust rule – the end of apartheid´. Not many of them were members of a church-congregation; the majority was, however, engaged “as Christians” in matters of solidarity for justice and peace against apartheid and were participating actively in several other gatherings on the programme of the Kirchentag. Women outnumbered men remarkably; young adults between 18 and 30 were in the majority, followed by women between 31 and 50. Party-political affiliation did not matter; most of the participants would, however, most probably vote in opposition to the politics and practices of the parties that were in government, the Christliche Demokratische Union (CDU) and the Freie Demokratische Partei (FDP). Practically each one of them supported and promoted the ongoing boycotts and sanctions-campaigns against apartheid led by the Projektgruppe Frauen für Südafrika [= Project-group Women for South Africa] of the Evangelische Frauenarbeit in Deutschland (EFD) [= Association of Protestant Women in Germany] and the Anti-apartheid Bewegung (AAB) [= Anti-Apartheid Movement]. Last, not least: Each one participated in personal capacity, not representing any organisation or institution.
 10. DEUTSCHER EVANGELISCHER KIRCHENTAG DÜSSELDORF 1985.
 11. “Zum Schweigen verurteilt. In Südafrika gebannt“, [„Condemned to Silence. Banned in South Africa“]; „Südafrika in den achtziger Jahren.“ [„South Africa in the 1980s“], which were information-booklets edited by: Evangelisches Missionswerk im Bereich der Bundesrepublik Deutschland und Berlin West e.V., [Hamburg 1978 | 1983], (pp. 103 | 45).
 12. The anti-apartheid campaigns “Kauft keine Früchte der Apartheid!” [„Buy no Fruit of Apartheid!“] and “Kündigt das Kulturabkommen mit Südafrika!” [“Terminate the Cultural-Exchange Agreement with South Africa!”] characterised the public discussion prior to the Prayer. (Stelck, Edda. Politik mit dem Einkaufskorb. Wuppertal 1980; “Kündigt das Kulturabkommen mit Südafrika!” Bonn | Frankfurt a.M. 1984); Hain, Peter. “don’t play with apartheid. the background to the Stop the Seventy Tour Campaign”. London 1971.
 13. News-agencies in southern Africa and in Western Europe had been reporting fairly frequently on violent measures by police- and military forces of the apartheid-regime in the “townships”, “homelands” and elsewhere at the latest since the school-boycotts and youth-revolts, the “Soweto Uprising”, in 1976: “During 1984 South Africa experienced the most widespread civil unrest since the Soweto Uprising in 1976. The underlying causes of the unrest were continuing dissatisfaction with `Bantu- education´, anger at the exclusion of Africans from political power, and the persistence of high inflation and deepening unemployment.” (SAIRR 1984, xvii).
 14. Lists of names of persons (127) and organisations (22) under “banning-order” or detained on political reasons and without trial (634) since 19 October 1977 had been published amongst others by Evangelisches Missionswerk im Bereich der Bundesrepublik Deutschland und Berlin West e.V. (ed.), “Zum Schweigen verurteilt. In Südafrika gebannt” [=“Condemned to Silence. Banned in South Africa”], [Hamburg 1978], (pp. 91-98).
 15. These initiated and promoted anti-apartheid campaigns including “Kauft keine Früchte der Apartheid!” [„Buy no Fruit of Apartheid!“], “Kündigt das Kulturabkommen mit Südafrika!” [“Terminate the Cultural-Exchange Agreement with South Africa!”] and “don’t play with apartheid!”.
 16. The “reform-programme” introduced by the apartheid-regime in 1982, the “tricameral parliament”-programme, aimed at expressly entrenching in the constitution the complete exclusion of the largest part of the country’s population, the Africans, from citizenship and political power and co-opting parts of the population that had up to then also been marginalized, the “Coloureds” and the “Indians” into a government controlled by “Whites”. (SAIRR 1982, 1-28).
 17. DEUTSCHER EVANGELISCHER KIRCHENTAG DÜSSELDORF 1985, 551-554.
 18. Wolfram Kistner [1923-2006], Director of the Division for Justice and Reconciliation at the SACC [1976-1988], describes and criticizes in the light of biblical teachings the “tricameral parliament”-programme in his “Report on the Cluster Justice and Society” presented to the SACC-National Conference in June 1982. Kistner’s contribution had been discussed in various groups in the anti-apartheid solidarity-movement in West Germany, so also during the Kirchentag in Düsseldorf in 1985.
 19. The conference of the Alliance of Black Reformed Christians (ABRECSA) held in Cape Town in July 1984 had among others proposed that support be given to worker- and trade-union programmes, housing, bus boycotts, and committees for refugees as well as for the welfare of detainees. It also suggested that “rejection of the new South African constitution” should be demonstrated by “the withholding of communion” from persons who had voted in the coloured- and Indian-elections. (The Star 10 July 1984; SAIRR 1984, 910-911).
 20. The more than 200 delegates attending the SACC-conference [1984] had spent considerable time on the question of population-removals. During a religious service that opened the proceedings, delegates recited aloud from a written text their pledge `to resist forced removals, to support those who resisted them, and to assist those who have suffered through them’. A resolution on the relocations was referred to the SACC’s division of justice and reconciliation for implementation and action. It called for a country-wide mobilization of Christians and supporters under church-leadership to gather at places where the removal of a community was threatened to show `sympathy, solidarity, and support and, if possible, through presence, prayer, and protest to prevent the removal´. (Race Relations Survey 1984, Johannesburg: South African Institute of Race Relations [SAIRR] 1985, ISBN 0-86982-307-8 (pp. 915-916).
 21. Controversial discussions centred on reports that the ANC had held a major consultative conference early in 1985 to review strategy and tactics – the first since the conference at Morogoro (Tanzania) in 1969 where major decisions about strategy were taken. Commentators said that issues on the agenda had included: whether conditions were ripe for the ANC to move into a phase of `peoples’ war´ where every one of its supporters engaged in political and military struggle; the extension of the ANC’s underground structures in South Africa; the formal status of white, Indian, and coloured members; and the role of workers in the Struggle. (Various reports; SAIRR 1984, 3).
 22. The ANC was reported to have allocated about $50m a year, half its budget, for its military wing, uMkhonto weSizwe (Spear of the Nation) in 1983. (Financial Mail 8 June 1984). In June [1984] Sweden announced that it was contributing R6m to the ANC in humanitarian aid, while the World Council of Churches granted R117 000 to be used for `education, information, and publicity purposes´. (Rand Daily Mail 20 September 1984). It was reported in July that the British Labour Party’s leader, Mr Neil Kinnock, promised material support to the ANC. (The Star 23 July 1984). The ANC also received humanitarian aid from a range of non-governmental organisations including Oxfam, the United Church of Canada, various Roman Catholic aid-agencies, and Scandinavian charities. (The New York Review 2 February 1984; SAIRR 1984, 1).
 23. The then prime minister, Mr P W Botha, said during a trip to western Europe in May and June [1984] that his government was prepared to talk to the ANC or any other organisation provided that it was `done constitutionally and not under the threat of violence´. The ANC discounted speculation that it would hold talks with the apartheid-government, however. (The Star 17 July 1984; SAIRR 1984, 2).
 24. In his report to the SACC-conference [1984] the general secretary, Bishop Desmond Tutu, criticised the Pope and other leaders for receiving the prime minister of South Africa’s apartheid-regime, Mr P W Botha, during Mr Botha’s visit to Europe in May and June [1984]. `Would these leaders have met with Stalin or Hitler?‘ he asked. (Ecunews June/July 1984.)
 25. The Invitation had gone by word of mouth – cell-phones and internet were not yet known those days.
 26. This reminded especially of the conference of the Alliance of Black Reformed Christians (ABRECSA) that had been held in Cape Town in July 1984 as well as of the more than 200 delegates to the annual national conference of the SACC, which had been held in Bosmont (Johannesburg) at the end of June [1984] under the theme `The God of the Poor´, – delegates who had “recited aloud … their pledge `to resist forced removals, to support those who resisted them, and to assist those who have suffered through them’”. (SAIRR 1985, p. 916).
 27. The prayer: „Vater unser im Himmel … [Our Father in heaven …]“ according to Matthew 6:5-15.
 28. Khumalo, Ben: Notizen.
 29. Repeatedly, reference was made to the hint given by Wolfram Kistner [SACC] at some stage earlier: “We concentrate primarily on the confession: `Thine is the power.´ … Today it is widely assumed that what we call `the Conclusion´ to the Lord’s Prayer is not part of the prayer itself, but the response of Christian congregations since the first centuries to the Prayer of the Lord. By this response Christians in their worship-services committed their lives to the God to whom we turn as our Father, because Jesus Christ has become our brother. They affirmed that they would rely on Him in their thinking, in their decisions and actions, particularly in situations of distress and persecution.”
 30. These included interest-groups like “Christen für Partnerschaft statt Gewalt” [“Christians for Partnership instead of Violence”], “Offensive Junger Christen” [=”Task-force of young Christians”], “Notgemeinschaft Kein Anderes Evangelium!” [=”Emergency-Society No Other Gospel!”] and the Deutsch-Südafrikanische Gesellschaft [German-South African Society].
 31. They argued similarly to those opposing the boycott- and sanctions-campaign or the support of the Special Fund of the World Council of Churches [WCC] to Combat Racism on supposedly theological reasons. (See: Stelck, Edda: Stimmen gegen den Boykottaufruf [Voices against the Call to Boycott], in: Stelck. Politik. 53-66).
 32. Khumalo, Notizen.
 33. When some insisted on `retaining´ common-ground with the average attendant of the Kirchentag by laying emphasis on “the Lord’s Prayer” and avoiding anything that might cause misunderstanding or irritation whatsoever, others sought to `bring about´ the desired consensus by appealing to and urging that apartheid be condemned unreservedly and solidarity be pledged convincingly with the peoples of South Africa and Namibia in their “Struggle” to end unjust rule. The former would be referred to as `conservative´, the latter `radical´. The conservatives argued in terms of the prevailing state of affairs in church and society, whereas the radicals opted for the perspective envisaged to replace the prevailing state of affairs in the given situation.
 34. “Senzeni na?” [= “What have we done? What crime had we committed?”], “Thuma mina!” [= “Send me!”], “Siph’ amandla, Nkosi!” [= “Give us strength, Lord!”], “Asikhathali noma s’yaboshwa …” [= “We don’t bother even when we would be detained …] and, of course, “Nkosi, sikelel’ iAfrika!” [= “Lord, bless Africa!”] were the most popular texts and tunes on the occasion.
 35. Her statement reminded of the SACC-conference [1984] that had called for a country-wide mobilization of Christians and supporters to gather at places where the removal of a community was threatened and express their `solidarity, and support and, if possible, through presence, prayer, and protest to prevent the removal´. (SAIRR 1985, 915-916).
 36. The headlines included: In July [1984] the ANC was reported to have rejected pressure from certain western powers to abandon the armed struggle and reaffirmed its commitment to combined political and military action. (Eastern Province Herald, 17 July 1984) The ANC acknowledged, however, that Mr Botha’s tour of Western Europe was a setback. Observers claimed that South Africa was conducting a major diplomatic campaign in western capitals aimed at pressurising western countries to cut diplomatic links with the ANC. (Natal Mercury, 5 May 1984).The ANC maintained diplomatic representation in about thirty capitals world-wide. During a visit to West Germany in November [1984], Mr Pik Botha, the minister of foreign affairs, said that if the ANC abandoned its `violent objectives´, there was no reason why its members could not return to South Africa to participate in the constitutional and political process. (Rand Daily Mail, 15 November 1984). Mr Botha said that the government had no objection in principle to the ANC becoming “a legitimate organisation” and taking part in the constitutional process. (Rand Daily Mail 13 November 1984; SAIRR 1984, 2)
 37. Khumalo, Notizen.