Yini lokho? IZenglish?

AmaNgisi uma esihleba, thina esikhuluma isiZulu, esihleka uma sibhidilisha, sikwitiza, sizama ukuwalingisa ekukhulumeni ulwimi lwawo, isiNgisi, athi sikhuluma „iZenglish“ [=`zuluised english´].

AmaNgisi asihleka insini

°uma esizwa sixoxa sodwa, sizama ukuzehlukanisa kwabanye esinabo ngokufaka izinhlamvu zesiNgisi kwesikushoyo;

°uma ezwa abazali bezama ukukhuluma isiNgisi nabantwababo bethi benzela ukuba bemukeleke kalula, baqhube kangcono ezifundweni zesikole nasemathubeni omsebenzi;

°uma ezwa abakhuluma kwezombusazwe ephalamende nasezinkantolo nasezimbizweni bebhidilisha, bekwitiza, bezama ukuwalingisa ekukhulumeni isiNgisi esikhundleni sokukhuluma olwakubo.

Siyikhulumelani iZenglish sikhona isiXhosa nesiSwati nesiSuthu nesiNdebele nesiTswana nesiPedi nesiVenda nesiTsonga nesiZulu nezinye?

Asikhuthalele ukuba yithi, siyeke ukuzenza inhlekisa!

nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini
oBanjiwaneni lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini

5 Kommentare zu diesem Artikel bisher »

Kommentare zu »Yini lokho? IZenglish?«

 1. Ewu Mntungwa!

  Ngiyasizwa lesi siqephu sale nkulumo. Isikhathi esiphila kuso sesisenze sagcina sibalekela ubuthina, sajaha ubulungu ngoba sithi senzela ukubukeka njengabangcono.

  Isimo esifanayo nalesi nami engikuso kwamanje. Ngithathé abantwana ngabasa eskoleni sabamhlophe ngenxa yokungazethembi izikole zethu ezisemalokishini. Isizathu sokubasa kwesabamhlophe ukuthi bakwazi ukungena kahle emhlabeni wezokuxhumana.

  Ngesinye isikhathi ngiyaye ngikhumbule ubunzima esibe nabo ekukhuleni kwethu lapho besifunda konke ngolwimi lesiZulu, kungekho nkinga. Ngisho egumbini lokufunda isilungu besizikhulumela uMageba. Iqale nini inkinga? Inkinga iqalé sekumele siye kuzinhlolokhono zemisebenzi (interviews), lapho ozofica khona bonke abethamele le nhlolokhono bemhlophe okanye kungamaNdiya. Befuna ukuzwa ukuthi uyawuqonda yini umbuzo futhi uyakhona yini ukuphendula. Baningi abanekhono lomsebenzi abagcina belahlekelwa umsebenzi ngenxa yokuthi ulwimi lokuxhumana aluhlangani.

  Lokhu sekugcina-ke kwenza ukuthi wonke umuntu onamandla, agcine efuna ukuphembela ingane yakhe indlela egcono ukuze ingabi nenkinga efana neyayimvelele yena. Yebo-ke bazophinde badlale ngathi nasezikoleni, basitshele ukuthi asivamise ukukhuluma isilungu nasekhaya ukuze bezosijwayela kangcono abantwana. Ziyakhula-ke izingane, zigcine seziluzonda lolu lwimi lwethu. Umuntu azibone esengcono ngoba ekwazi ukukwitiza. Kukhona nabangamakhansela, hhayi ngoba benamava atheni emphakathini, kodwa ngoba bekwazi ukukwitiza-nje.

  Nami njengoba ngisho angizishiyi ngaphandle; ngingomunye owenza lokhu. Abazulukulu bakho bafunda eskoleni sabelungu. Ngithi ngiphembela bona ikusasa lokuthi bangadlali abelungu; bangagcini bebasaba.

  Yebo-ke sesikhululekile, kodwa ingqondo isaboshiwe. Uma sisabukela phansi isiZulu sakithi, sifana ncimishi nabasacindezelwe. Sincamela ukukhokha imali ephindwe kalishumi ngoba sithi kungcono ukuyofundisa ingane kubelungu noma ezikoleni zabamhlophe. Zigcina sezingasabufuni impela ubumnyama izingane zakithi. “Ubumnyama buzonda ubumnyama”. Sezishintsha nezinwele zize zifake ezamaNdiya, zikhuculule ibuso bube mhlophe; uthi ubheka amaqakala,amnyama. Kuqale kuphi? Kuqale sehlulwa ukwamukela ubuthina.

  Nami ngiyazisola ngokuba ngomunye obhebhethekisa lolu khondolo. Wonke umuntu okwenzayo unezizathu.

  Iqiniso leli olishoyo, Baba. Kodwa-ke nami sengibhala elami iqiniso. Kuningi engingakusho ngalolu daba; lujulile impela. …

  nguNjabulo.

 2. Ndodana,

  Yiqiniso lelo olishoyo. OlwamaNgisi ulwimi lubusa konke lapho okwake kwaphatha khona wona ikakhulukazi eAfrika, nòma sekuthiwa sekwakhululekwa; ngamaBhunu kuphela-nje eNingizimu-Afrika alisebenzisayo ilungelo lawo umphakathi olinikwa ngumthethosisekelo wokuziphilela ngolwimi lwakho kanye nezinye ezifundekayo. Thina sonke abanye sihlanekezela umthethosisekelo dedengu ngokuqhubeka silandela inqubo yakudala izwe lisabuswa ngabacindezeli. Sekuyoba ngabazukulu bethu mhlawumbe asebegcina belusukumele phansi lolu daba lokukhulula umphakathi engqondweni, ukuze ezikolweni nasemsebenzini nasephalamende nasezinkantolo sibe nethuba elilinganayo sonke ngokwehlukana nangokufanana kwethu, njengoba kunjalo nakwamanye amazwe asedlula kuleli zinga lokubuswa eNgilandi.

  Kusekude phambili!

  NguYihlo.

 3. […] yiluphi ulwimi azikhethela yena lona kulezi ezibekwé umthethosisekelo njengezilwimi zikazwelonke, isiXhosa isiSwati, isiSuthu, isiNdebele, isiTswana, isiPedi, isiVenda, isiTsonga, isiZulu, isiNgisi,…; kuqashwe abafundele ukuhumusha, bahumusha ekhuluma, nalowo nalowo olalele ayizwe le nkulumo […]

 4. […] bakhona bakhombisa bakhombisaukungathandisisi ukukhulunyiswa nokuxoxisana ngolwimi lwakubo – basixuba nesiNgisi isiZulu uma bengasavelanga-nje bakwitiza, babhidilisha isiNgisi ngokungapheleli […]

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner