isiZulu/Deutsch: Die Frauen im Stammbaum von Jesus | AbesiFazane kwaboZalo lukaJesu

isiZulu/Deutsch:

Die Frauen im Stammbaum von Jesus | AbesiFazane kwaboZalo lukaJesu

© Klaus Eulenberger

 Lunguza engosini yethu esihumushela kuyo ibhaybheli  | Einblick in unsere Werkstatt zur Bibelübersetzung

http://www.biblia-zuluensis.de/

*

Umlobi | Autor: UMvangeli uMathewu ekusixoxeleni kwakhe ngokuzalwa kukaJesu uqala ngokweneka olude uhlu lwabozalo oluze luyogcina ngalo mntwana ovelela eBhethlehema afuna ukusixoxela ngaye:

Bevor der Evangelist Matthäus in seiner Version der Weihnachtsgeschichte die „Weisen aus dem Morgenland“ auftreten lässt, präsentiert er eine stattliche Ahnenreihe, die auf das in Bethlehem zur Welt kommende Kind zuläuft:

Oxoxayo |Sprecherin:  „Lena yincwadi yomlando ngoJesu Khristu, indodana kaDavida, indodana kaAbhraham.“ |  „Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.“

 *

Umlobi | Autor: Uyivula kanjalo ingxoxo yakhe; kuvele kucace kusuka-nje ukuthi akundaba etheni. Aké sinixoxele:  |  So geht es los, und man ahnt schon, dass das, was dann folgt, keine ausgesprochen spannende Geschichte ist. Darum werden wir sie hier auch nur in Auszügen wiedergeben:

Oxoxayo |Sprecherin:  „UAbhrahamu wazala uYisaka. UYisaka wazala uJakobe. UJakobe wazala uJuda nabafowabo. UJuda wazala uPheresi noSelaka, ebazala kuThamara …“1  | „Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Perez und Serach mit der Tamar …“2

Umlobi | Autor: Kahle bo! Ngaphambi kokuthi sidideke, aké silalelisise: Isuka kuAbhrahamu le ndaba; nguye esimethulelwa njengokhokho wabo bonke abamlandelayo – ukhokho wesizwe sakwaIzrayeli. |  Halt! Bevor wir den Faden und die Orientierung verlieren, sehen wir genauer hin. Mit Abraham fängt irgendwie alles an, jedenfalls gilt er als der Stammvater Israels.

Oxoxayo |Sprecherin: UYisaka yindodana kaAbhrahamu – yiyo yodwa-nje; wacishe wanikela ngayo kuSmakade uyise -, yona-ke yathola amadodana amabili, oJakobe noEsawu. Lapha kuphathwa uJakobe yedwa-nje; ingani phela: Ayeyiwele naye, uEsawu, nòma kwakunguye owayeyizibulo, wagcina esalithengisela umnawakhe ilungelo lobuzibulo wedlulisela kuye nezibusiso ezazingavela kuyise ngalo. | Isaak ist Abrahams Sohn – es ist sein einziger Sohn, den er Gott fast zum Opfer gebracht hätte –, und er wird der Vater zweier Söhne, Jakob und Esau. Hier wird nur Jakob erwähnt, und man erinnert sich, warum das so ist: Sein Zwillingsbruder Esau ist zwar als Erster zur Welt gekommen, hat aber sein Erstgeburtsrecht und damit den Anspruch auf den Segen des Vaters leichtfertig an den etwas jüngeren Bruder verkauft.

Umlobi | Autor: UAbhrahamu – uYisaka – uJakobe: Labo ngokhokho besizwe sakwaIzrayeli. Bavamé ukubizwa belandelaniswa sengathi bayelamana, kanti cha, bayazalana. Njengokwejwayelekile nalapha kubizwa amadoda uma kubekwa umlando. UJesu ngowokugcina kulolu hlu lwezinsizwa zomlando wozalo lwakubo. Kuqalwa ngabazalwa nguJakobe: „UJuda nabafowabo.“ Kuyaxaka ukuthi kuqalwe ngoJuda engesilo nazibulo – nguRubeni izibulo – engesiye namntwana owayethandwa ukwedlula abanye, uJosefa. Ungena kanjani uJuda kulolu hlu lwabozalo? Kwenziwa yini ukuthi ngokubizwa kwegama lakhe bese kungena negama lowesifazane: „UJuda wazala uPhelezi noSelakhe, ebazala kuThamara“?

Ngaphambi kokuba sithole impendulo ngokungena kwegama likaThamara ohlwini lwabozalo lukaJesu, kufanele kesizwe kabanzana ngendaba yakhe noJuda, indaba engejwayelekile. Siyithola esahlukweni samashumi amathathu nesishiyagalombili (38) sencwadi uGenesisi – engxoxweni ngoJosefa nabafowabo.  |  Abraham – Isaak – Jakob: Das sind die Erzväter Israels, oft in einem Atemzug genannt. Also handelt es sich um eine Ahnenreihe, die – wie in vielen Gesellschaften üblich – über die Väter, die Männer erzählt wird. Jesus, so lässt sich absehen, wird dann als Letzter in dieser männlichen Reihe erscheinen. Vorerst werden die Kinder Jakobs genannt: „Juda und seine Brüder“. Das ist merkwürdig; denn Juda ist weder der erstgeborene Sohn Jakobs – das ist Ruben – noch das ihm wichtigste und liebste Kind, Josef. Wie kommt ausgerechnet Juda in die Ahnenreihe? Und warum wird im Zusammenhang mit ihm auch der Name einer Frau genannt: „Juda zeugte Perez und Serach mit der Tamar“?

Bevor sich die Frage beantworten lässt, warum im Stammbaum Jesu der Name Tamar erscheint, muss die Geschichte von ihr und Juda erzählt werden, eine wirklich ausgefallene Geschichte. Sie findet sich im 38. Kapitel des 1. Buches Mose, und dort unterbricht sie den Fluss der Erzählung von Josef und seinen Brüdern.

Oxoxayo |Sprecherin: Kuthiwa-ke uJuda wayenamadodana amathathu. Enkulu wayithathela umfazi esizweni samaArameya ogama lakhe kwakuThamara. Kwathi uma ifa le ndodana, uJuda wamthatha lo makoti wamedlulisela endodaneni eyayelama leyo njengokwesiko. Dukuduku yashona nayo. Kuthé-ke uma uJuda esenqikaza ukumedlulisela endodaneni elandelayo umakoti ngoba esola sengathi kunomnyama awuthwele okuyiwona obhubhisa amadodana akhe, wafikelwa yingqondo yokuzenzela icebo uThamara: Wazihambahambisa-nje ezigqokele sengathi uyisifebe, eziyingayingazela-nje lapho ayethembé ukuthi uzohlangana khona noyise-zala. |  Juda, so heißt es dort, hatte drei Söhne. Den Ältesten verheiratete er mit einer aramäischen Frau namens Tamar. Als dieser Sohn starb, „gab“ Juda seiner Schwiegertochter den nächstältesten Sohn zum Mann, wie es üblich war. Auch er starb. Als nun Juda zögerte, Tamar mit dem dritten Sohn zu verheiraten, wohl weil er argwöhnte, ein Unheil sei denen bestimmt, die sich mit dieser Frau einließen, griff Tamar zu einer List. Sie lauerte, als Prostituierte verkleidet, ihrem Schwiegervater an einem Ort auf, von dem sie wusste, dass er ihn passieren würde.

Umlobi | Autor: Ukuqhubeka kwendaba kubekeké kamnandi engxoxweni yegagu uThomas Mann2 ngoJosefa:  |  Den Fortgang der Geschichte hat Thomas Mann in seinem großen Josefsroman mit spürbarem erzählerischen Vergnügen so geschildert:

Oxoxayo |Sprecherin: UJuda wathi: “Aké ngizedlulise-nje!”. Khwimilili! “Yebo, Ntombi!” esho ngelokuqomisa. “Sondela, Bhuti!” isho imoyizela. “Nondindwa!” esho njengozizwa enyukubezwa, “Ngubani omlindele?” “Ngilindé inkunzi eshay’ emhlolweni!” isho imficela iso. “Wash’ entshweni!” kuphendula yena. “Inkuzi yimi: Yimi yimi! Leth’ umhlolo, sikudelise!” Kwabayikho! Umshikashika baze behlukaniswa ukusa! |  Juda sagte zu sich: „Ich gehe vorüber.“ Und er blieb stehen. „Die Herrin zum Gruß!“, sagte er. „Sie stärke dich!“ flüsterte sie. „Raunende Wegelagerin“, sagte er mit bebendem Munde, „auf wen wartest du?“ „Ich warte“, antwortete sie, „auf einen lustigen Lüstling …“ „Da komm’ ich halbwegs recht“, sagte er, „denn ein Lüstling bin ich, wenn auch kein lustiger. Ich habe keine Lust zur Lust, aber sie zu mir“ … Und er sang das Lied mit ihr am Wege im Abendrot, und sie entschwand um die Mauer.

Umlobi | Autor: UJuda akaboni ukuthi nguThamara lo ashikashikana naye, umakoti wakwakhe. Umnika isibambiso – indandatho yakhe kanye neqhabanga lakhe lobunsizwa – athi uyosilanda esebuya nezinyane ayomkhokhela ngalo kwezocansi. Nakho-ke esebuya nezinyane lelo, lutho “isifebe” akasasitholi!

Sekuthi-ke sekuvela ukuthi uThamara ukhulelwe, usethukuthela uJuda emethuka embiza ngonondindwa, ethi akabulawe, ashiswe ezwa! Veziyane uThamara isibambiso!

Juda, der die verschleierte Tamar nicht als seine Schwiegertochter identifiziert hat, hinterlässt ihr als Pfand ein Rollsiegel und seinen Stab: Er werde beides auslösen durch einen Ziegenbock. Aber dann ist die „Hure“ nicht wiederzufinden.

Als sich zeigt, dass Tamar schwanger ist, bezichtigt er sie der Hurerei und verlangt, dass sie verbrannt werde. Da präsentiert sie ihm sein Pfand:

Oxoxayo |Sprecherin:  “Ngimithiswé yile ndoda eyangishiya nalesi sibambiso!” … UJuda washo wayibona wayazi indandatho yakhe kanye neqhabanga lakhe lobunsizwa, wathi: “Uqotho, wethembekile uyangedlula mina uMakoti; ngase ngenqabile ukuthi angenwe yindodana njengokwesiko.”3 | „Von dem Mann bin ich schwanger, dem dies gehört … Juda aber erkannte Siegel und Stab und sprach: Sie ist gerechter als ich; denn ich habe sie meinem Sohn nicht gegeben.“

Umlobi | Autor: UThamara wathola amawele, oPhelezi noSelakhe. Nanso-ke indaba kaThamara ongowokuqala kwabesifazane abane abathintekayo uma kubekwa umlando wabozalo lukaJesu. Abanye ngoRahabhi noRuthi nomkaUrija (uBhathseba). | Tamar wird Mutter von Zwillingen, denen wir schon begegnet sind: Perez und Serach. – Das also ist die Geschichte Tamars, der ersten von insgesamt vier Frauen, die im Stammbaum Jesu vorkommen. Die anderen sind: Rahab, Rut, die Frau des Urija (Batseba).

Oxoxayo |Sprecherin: URahabhi yile nkosikazi okuxoxwa ngayo encwadini kaJoshwa, kuthiwa yayakhé eJerikho ngesikhathi abakwaIzrayeli emva kohambo lwabo olude ehlane bezama ukuthatha izwe laseKhenani, ePhalestina, ababethi ngelabo babelethenjiswé ngoPhezulu. URahabhi kuthiwa wangenisa izinhloli ezimbili zakwaIzrayeli, wazicashisa kwakhe, wasinda-ke yena nabakwakhe sekufika amabutho, ehlasela, ebulala bonke ababakhé lapho. | Rahab heißt im Buch Josua eine Frau, die in der Stadt Jericho lebt zu der Zeit, als die Israeliten nach langer Wanderung durch die Wüste sich anschicken, das gelobte – also ihnen versprochene – Land Kanaan oder Palästina einzunehmen. Sie verbirgt zwei israelitische Kundschafter in ihrem Haus, dafür wird sie mit ihrer Familie verschont, als die Kriegsleute die Stadt einnehmen und alles töten, was in ihr lebt.

Umlobi | Autor: UMathewu engxoxweni yakhe uthi lo Rahabhi watholiswa umntwana ngumIzrayeli othile ogama lakhe kwakunguSalmoni, lowo mntwana bambiza ngokuthi nguBhowasi. Uma encwadini kaJoshwa kuthiwa lo Rahabhi wayeyisifebe, kuba sengathi bonke abesifazane kwabozalo lukaJesu – mhlawumbe-ke ngaphandle kukaMariya – babengenasimiso bengenakwethembeka. Baningi nanamuhla lokhu abacabanga kanjalo. (Bayaye benezezele-ke ngezaba zokunxephezela, bathi umusa kaSmakade mkhulu kangangoba uchumisa ubuhle nasebucayini obungakanani). Lezo zaba zokugcika okubonakala sengathi kuyihlazo, azigculisi, ngoba kwayena uThamara aze aphembe isu lokuzenza unondindwa-nje, uzama ukuthola indlela yokuphoqelela uyise-zala ukuthi angamvimbeli ekuthatheni ilungelo lakhe lokungagcini engumfelokazi, kodwa agane ngokwesiko umnawabo womyeni wakhe, umufi, azitholele naye inzalo. Kunabesifazane ababili abanye ngaphandle kukaMariya, unina kaJesu, oRuthi nomkaUriya. Bonake sazini ngabo? |  Matthäus erwähnt in seinem Stammbaum, diese Rahab habe gemeinsam mit einem israelitischen Mann namens Salmon ein Kind gehabt, das Boas hieß. Da nun von Rahab im Buch Josua konstatiert wird, sie sei eine Hure gewesen, könnte man auf den Gedanken kommen, die Frauen in der Ahnengalerie Jesu (von Maria einmal abgesehen) seien solche mit zweifelhafter Moral gewesen. Tatsächlich wurde diese Deutung oft vertreten. (Die Deuter haben dann hinzugefügt, die Gnade Gottes sei so groß, dass sie selbst an so unordentlichen Verhältnissen nicht scheitere.) Begründbar ist die Deutung nicht. Denn schon von Tamar muss man ja sagen, dass sie in die Rolle der Prostituierten nur schlüpfte, um mit List von ihrem Schwiegervater ein Recht einzufordern, das er ihr verweigerte: das Recht auf die Ehe mit seinem dritten Sohn. Aber nun gibt es ja noch die beiden anderen Frauen vor Maria, die die Mutter Jesu wurde: Rut und die Frau des Urija. Was ist mit ihnen?

Oxoxayo |Sprecherin: URuthi kwakuyinkosikazi yakwelakwaMowabhi, empumalanga nolwandlekazi lwasePhalestina. Le ncwajana encane ebhaybhelini ebizwa ngegama lakhe, ixoxa ngokuthi kwenzeka kanjani ukuthi uRuthi aze abe ngumalokazana emzini wentombi eyayikade ingeyakwaIzrayeli, uNaomi igama layo, okwathi nalapho uRuthi eseshonelwé ngumyeni wakhe, wenqaba ukubuyela kubo, waqoma ukuzihlalela nonina-zala agugele kwakhe. | Rut ist eine Frau aus dem Land der Moabiter östlich des Toten Meeres. Das kleine biblische Buch, das nach ihr benannt ist, erzählt, wie sie die Schwiegertochter einer aus Israel eingewanderten Frau wird – Noomi heißt diese Frau – und nach dem Tod ihres Mannes nicht mehr von ihrer Schwiegermutter lassen will und ihr in deren Herkunftsland folgt.

Umlobi | Autor: URuthi waziwa ikakhulukazi ngezwi alisho kunina-zala, uNaomi, egcizelela isinqumo sakhe – izwi muva-nje osekwejayelwa ukulisebenzisa uma kushadiswa – : | Bekannt ist Rut durch den Satz, den sie zu Noomi sagt, um ihren Entschluss zu begründen – ein Satz, der als Trauspruch eine beachtliche Karriere gemacht hat:

Oxoxayo |Sprecherin:  “Lapho uya khona, ngiya khona nami; lapho ungenisa khona, ngihlala khona nawe nami.”  |  „Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.“

Umlobi | Autor: URuthi waba nenhlanhla, wagana okwesibili – eBhethlehema belu – wagana umIzrayeli, uBhowasi. Eyokuthandana kwabo ixoxwa inandiswe ngokwejwayelekile; ubuqotho nesimilo sikaRuthi akusoleki.

Bese-ke kuba yingxoxo ngomkaUriya. Akanagama yini yena? Unalo. Encwadini yesibili kaSamweli ubizwa ngokuthi nguBhathseba. Lo mfazi-ke (okungafani nokukaThamara noRahabhi noRuthi) akasiye owokufika – ngowengabade – ungumIzrayeli ngokwendabuko, osekuthé ngokugana kwakhe umHethitha, uUriya, wayesebukelwa phansi, esephathwa sengathi ngowezizwe; yingakho nje-ke noMathewu engxoxweni yakhe engasaliphathi nebizo lakho, esethi-nje ngumkaUriya. Ungowezizwe owaziwayo-ke nokho: Ingani phela kuthiwa inkosi uDavide yamtholisa umntwana – indaba engemnandi nokho, eveza ubudlova bombasi ongcofa amalungelo bangenamandla:  |

Rut heiratet in zweiter Ehe – in Bethlehem übrigens – einen israelitischen Mann, nämlich den schon erwähnten Boas. Die Liebesgeschichte der beiden wird als eine auch erotisch reizvolle erzählt. Von zweifelhafter Moral kann bei Rut aber gar nicht die Rede sein. – Schließlich: die Frau des Urija. Hat sie keinen Namen? Doch, den hat sie; in ihrer Geschichte – nachzulesen im 2. Buch Samuel – heißt sie Batseba. Diese Frau ist, anders als Tamar, Rahab und Rut, keine Fremde; Batseba gehört von Geburt zum Volk Israel. Aber durch die Heirat mit dem Hetiter Urija wurde sie Nicht-Israelitin. Darum nennt Matthäus sie nicht bei ihrem Namen, er bezeichnet sie pointiert als die Frau des Urija. Sie ist eine allerdings besonders prominente Nicht-Israelitin: Denn jene Geschichte erzählt, dass der König David mit ihr ein Kind gezeugt hat. Die Geschichte ist nicht erfreulich, weil sie vor allem von der Willkür dieses Herrschers berichtet:

Oxoxayo |Sprecherin: Iso lombusi liwela kumfazi kamakhelwane, uthumela eshesha ukuthi alethwe kuye; akazami nakweshela, uyamdundubala! Usesuka lapho usekhwabanisa, ezama ukufihla ukuthi unguyise womntwana!  |  Das Auge des Königs fällt auf die schöne Nachbarin, und er lässt sie zu sich bringen, versucht nicht einmal, sie zu erobern; er nimmt sie einfach. Und versucht später zu vertuschen, dass er der Vater ihres Kindes ist.

Umlobi | Autor: Kusobala: Ubuqotho nesimilo sikaBhathseba akusoleki. Ithunzi elisithibeze lesi sehlakalo lithunaza igama likaDavida, hhayi elikaBhathseba!

Angena kanjani la makhosikazi – oThamara noRahabhi noRuthi nomkaUriya – ohlwini lomlando wabozalo oluze luphethe ngoJesu? Akawathinti ngani uMathewu engxoxweni yakhe amanye amakhosikazi ayebalulekile emlandweni wabozalo oluze luphethe ngoJesu – oSara, oRibheka, oRaheli?

Mhlawumbe okusemqoka kuye ukubalula ukuthi kwakunabafazi abane bezizwe – “abahedeni” – phakathi kokhokho balo mntwana ozalwa eBhethlehema okuthiwa ungumntwana woPhezukonke osezulwini. UMathewu ufuna ukusitshela ukuthi: Ngaphandle kwala makhosikazi omane ezizwe – “amakwelekwele” – angena aba yingxenye yohlu lomlando wabozalo oluze luphethe ngoJesu, wayengeke avele uMesiya owayelindelwe ngabakwaIzrayeli. Ngeso lokucwaninga ezoMlando nokho akusho lutho konke lokho: Lolu hlu lomlando wabozalo lufana nenkondlo-nje eyakhiwe yigagu, yahlotshiswa ngobunono; olwangempela ngokomlando alwaziwa. Ngeso lokucwaninga ezeNkolo iqukethe amagugu le ngxoxo:

Ngaphambi kwakho konke afuna ukukubika, umlobi wale ngxoxo ufuna ukucacisa ukuthi lo Mesiya amethulayo akaphathelene noIzrayeli kuphela-nje, uqondene nezizwe zonke. Lokhu kuze kuthi ukucacisisa uma uMathewu ekuqhubekeni kwengxoxo yakhe esefikisa izazi zasempumalanga emntwaneni ozelwe. Izivakashi zokuqala enkosini ezelwe yesizwe samaJuda akusibo abelusi njengokusho kukaLukha kweyakhe ingxoxo, yizazi ezivela kwelabezizwe empumalanga – lapho ilanga lolwazi liphuma khona likhanyele bonke nabanye! Ingxoxo ngokukaMathewu iyibeka le ndaba ibe udaba oluphathelene nesintu sonke, nomhlaba wonke jikelele – uJesu ngokwethulwa kwakhe kithi nguMathewu.

Le ndlela esethulelwa ngayo uJesu nguMathewu isinika umqondo obanzi ngomkhosi kaKhisimuzi – umqondo ovuleleké isintu sonke ngokungenalubandlululo. Akuhambisani nengqondo yale ngxoxo ukuhlanganela ukugubha umkhosi kaKhisimuzi nabomndeni nomakhelwane noma nabebandla-nje bodwa, bashiywe ngaphandle abokufika!

… Noma sazi ukuthi uKhisimuzi ungeze waba umkhosi wobandlululo, akulula ukuqondisisa inzulu yombiko oqukethwe yilo mzekeliso. Nale ndlela uMathewu asixoxela ngayo ibuveza obala ubunzima bayo. Umuntu angazifundela yona njengombiko-nje onemibono eyehlukene: Omunye athi uJesu uyiJuda, uqondene-nje nabakwaIzrayeli; omunye athi uJesu nguMkhululi wesintu jikelele. Yomibili le mibono wayeyazi naye uJesu:  | Kein Zweifel: Von zweifelhafter Moral kann auch bei Batseba keine Rede sein. Der Schatten, der über dieser Episode liegt, verdunkelt die Gestalt Davids, nicht die ihre.

Wie aber kommen diese vier Frauen – Tamar, Rahab, Rut und die Frau des Urija – in die Ahnenreihe, die auf Jesus zuläuft? Warum nennt Matthäus nicht die Namen anderer Frauen, die von großer Bedeutung für die Geschichte Israels sind: Sara, Rebekka, Rahel?

Offenkundig ist ihm wichtig, dass es vier heidnische Frauen sind, die in die Vorgeschichte der Geburt des göttlichen Kindes gehören. Matthäus will sagen: Ohne diese vier „fremden“ Frauen, die die Kontinuität der Geschlechter Israels unterbrechen, wäre der Messias Israels nie geboren worden. Historisch ist das ohne Bedeutung. Der Stammbaum ist kunstvoll, aber auch künstlich arrangiert und könnte ganz anders aussehen. Theologisch ist er hoch aufgeladen.

Bevor alles beginnt, will der Autor dieses Evangeliums schon deutlich machen, dass der Messias nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt von Bedeutung ist. Das wird noch einmal verstärkt, wenn Matthäus die Weisen aus dem Morgenland in Bethlehem erscheinen lässt. Die ersten Besucher des neugeborenen Königs der Juden sind nicht, wie bei Lukas, die Hirten, es sind gelehrte Männer aus fremden Ländern, aus dem Orient zudem, wo das Licht der Weisheit besonders hell leuchtet. Eine universalistische, weit über die Grenzen des kleinen Israel hinausgehende Perspektive bestimmt das Evangelium von Anfang an – und damit die Gestalt des Jesus Christus in der Darstellung des Matthäus.

Dieses – gelinde gesagt – fremdenfreundliche Element schlägt natürlich durch auf die Deutung des Weihnachtsfestes überhaupt. Irgendwie geht es nicht, dass man in der Heiligen Nacht familiär unter sich bleibt und andere ausschließt. Dafür gibt es unendlich viele Belege.      …

Auch wenn man weiß, dass Weihnachten nicht nur als Familienfest begangen werden kann: Es ist eben nicht leicht, damit einverstanden zu sein, dass alles dabei ist. Das Matthäusevangelium, das mit jener universalistischen Perspektive beginnt, dokumentiert selbst diese Schwierigkeit. Man kann es lesen als ein Protokoll einer internen Auseinandersetzung, in der es lange hin und her geht. Die einen sagen: Jesus ist Jude, und er gehört denen, die das Volk Israel bilden! Die anderen halten dagegen: Jesus ist der Messias aller Menschen und aller Völker! Beide Auffassungen werden Jesus selbst in den Mund gelegt:

Oxoxayo |Sprecherin: “Ngithunywé emhlanjini wezimvu ezidukileyo zendlu kaIzrayeli!” | „Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.“

Umlobi | Autor: Nòma esho njalo, eqwagayisana aze agcine sengathi useyehlulile leyo nkosikazi yezizwe eyayimncenga, ugcina esesigcwalisile nokho isicelo sayo, sokuyiphilisela indodakazi yayo. Esiphethweni sengxoxo ngokukaMathewu uthi kwakhuluma nabo: “Hambani ezizweni zonke nizizuzele ekubeni ngabalandeli bami!” … | Derselbe Jesus erfüllt dann aber – spürbar widerstrebend, aber wehrlos gegenüber ihrem argumentativen Geschick – den Wunsch einer heidnischen Frau, ihre kranke Tochter zu heilen. Und am Ende des Evangeliums sagt er zu den Seinen: „Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker.“ …

____________

 • Lena yingxoxo eyethulwa emsakazweni iNDR-Kultur eJalimane ngoKhisimuzi wonyaka wezi-2009 ilotshwe nguKlaus Eulenberger, ithi „Krippe, Stern und Stall. Das Fest, bei dem alles dabei ist.“ | Diese Ausarbeitung von Klaus Eulenberger wurde an Weihnachten 2009 in der Radiosendung „Glaubenssachen“ von NDR-Kultur unter dem Titel „Krippe, Stern und Stall. Das Fest, bei dem alles dabei ist“ ausgestrahlt.

 

  • lapha ihunyushelwé esiZulwini nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini, weViyo leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu, Biblia Zuluensis, http://www.biblia-zuluensis.de/ |       ins isiZulu übertragen von Ben Khumalo-Seegelken aus dem Team von Freiwilligen zur Übersetzung der Bücher des Alten und des Neuen Testamentes in isiZulu, Biblia Zuluensis, http://www.biblia-zuluensis.de/
 • IVangeli silixoxelwa nguMathewu esahlukweni sokuqala (Matthewu 1,2-3)  | das Evangelium nach Matthäus, im ersten Kapitel (Matthäus 1,2-3)

 

  • Thomas Mann. 1990. Joseph und seine Brüder, Frankfurt: Fischer. Bd. V, 1568-
 • uGenesisi 38,26 |       Genesis/1. Buch Mose 38,26

http://www.biblia-zuluensis.de/

4 Kommentare zu diesem Artikel bisher »

Kommentare zu »isiZulu/Deutsch: Die Frauen im Stammbaum von Jesus | AbesiFazane kwaboZalo lukaJesu«

 1. […] uMholi weViyo leziKhuthali oBanjiwaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis]; uMtapo woLwazi: Reinhard Bingener, „Reformation als Weltbürgerin“, Luther und das dritte […]

 2. […] uMholi weViyo leziKhuthali oBanjiwaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis]; uMtapo woLwazi: Reinhard Bingener, „Die neue Luther-Bibel wagt die Rückkehr zum Deutsch des […]

 3. […] uMholi weViyo leziKhuthali oBanjiwaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis]; uMtapo woLwazi: Wilhelm Schmid, „Perspektivenwechsel. Von der existenziellen Bedeutung der […]

 4. […] °isiZulu/Deutsch: Die Frauen im Stammbaum von Jesus | AbesiFazane kwaboZalo lukaJesu […]

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner