isiZulu/Deutsch: Perspektivenwechsel | UkuBuka nokuBona ngeSo eliSha

Von der existenziellen Bedeutung der Blickrichtung |
UkuBaluleka koHlangothi okuBukwa ngalo

von Wilhelm Schmid* | nguWilhelm Schmid*

>> ngokwesiZulu

>> deutsch

Ake siqede ukoma!Nehmen wir mal an, Sie sind als Autofahrerin/Autofahrer unterwegs. Jedesmal, wenn Sie abbiegen, müssen Sie höllisch aufpassen: Von irgendwoher schießt ein Radfahrer heran. Die Welt wäre viel einfacher, wenn es keine Radfahrer gäbe, auf die man achten muss! Die überfahren sogar rote Ampeln, was bei einem Autofahrer – einer Autofahrerin – fast nie vorkommt.

Am Abend haben Sie heute noch etwas Freizeit, und die wollen Sie dafür nutzen, etwas für die Gesundheit zu tun. Sie nehmen das Fahrrad, und siehe da: Das einzig Störende bei dieser Art der Fortbewegung sind die Autofahrer, die so rücksichtslos sind! Dass Sie als Fahrradfahrer selbst an einer roten Ampel nicht halten, hat einen simplen Grund: Es ist mühsam, wieder von Neuem in die Pedale zu treten, und auf dem Rad überblicken Sie die Kreuzung recht gut und können schnell mal um die Ecke biegen, auch der Gehsteig steht Ihnen zur Verfügung. Wenn da nur nicht schon wieder ein Fußgänger im Weg stünde!

Bei nächster Gelegenheit sind Sie selbst als Fußgänger unterwegs, und wieder sieht die Welt ganz anders aus, insbesondere Radfahrer sind völlig unkalkulierbar, und die Autofahrer achten nicht auf die Zebrastreifen.

Aké sithi uyazihambela-nje, ushayela imoto. Njalo-nje uma ujika empambanweni yemigwaqo kufanele uqaphelisise: kungase kuqhamuke-nje esikhaleni ogibele ibhaysikili. Kwakungabakuhle kangakanani emhlabeni ukuba babengekho laba bamabhaysikili okulokhu kufanele kuhlalwe beqashelwe! Bedlula-nje nòma irobhothi libomvu, okucishe kungalokothi-nje kwenzeke koshayela imoto.

Ntambama usuthatha ikhefu, ufisa ukunyakanyakazisa umzimba. Uphuma ngebhaysikili; wazithela: Okuthikazisayo kozihambela ngebhaysikili yilaba bezimoto; bashayela ngokungabonelelani! Kunesizathu esizwakalayo ukuthi wena ogibele ibhaysikili ungemi nòma irobhothi libomvu: Kunzima ukuthi uphinde uyonyathela ezitibilini, kanti-ke wena webhaysikili ubona kangcono empambanweni yemigwaqo, uyakwazi futhi ukuthi usheshe ujike ekhoneni, nendlela yabahamba ngezinyawo ikuvulekele. Lapho-ke kubuye kuhluphe laba abahamba ngezinyawo!

Ngokulandelayo uzihambela ngezinyawo; wazithela: ikakhulukazi laba bamabhaysikili bayingozi ngokungaqondakali kwabo, nabezimoto abazinaki izindlela eziwelisa abezinyawo emgwaqeni.

0

Was ist eine Perspektive? Eine Sichtweise. Wie wir die Dinge sehen und wie nicht. Dass wir bestimmte Dinge sehen und andere nicht.

Lateinisch perspectus ist wörtlich das, was wir durchschauen. Gemeint ist, was wir deutlich sehen, genau kennen oder zu kennen glauben und wovon wir überzeugt sind.

Entsprechend unserer aktuellen Situation und momentanen Tätigkeit nehmen wir die Welt wahr, filtern und gewichten Informationen. Das findet nicht etwa nur manchmal, sondern eigentlich ständig statt.

Es ist für Menschen nicht möglich, den totalen Blick zu haben, also alles zugleich zu sehen, wie möglicherweise Gott es kann. Die Frage kann nicht sein, wie wir zur Totalen gelangen, sondern wie wir der Enge einer einzigen, beschränkten, womöglich trügerischen Perspektive entgehen. Dafür haben wir die Möglichkeit des Perspektivenwechsels. Was wir erreichen können, ist ein erweiterter, irgendwann vielleicht sogar ein weiter Blick, der uns eher vor der Gefahr bewahren kann, unbedacht in eine Sackgasse zu geraten.

Kuyini khona lokho: ukuBuka ngeSo eliSha? UHlangothi oluthile lokuBona/lokuBuka? Ukuthi izinto sizibona noma asiziboni kanjani. Ukuthi izinto ezithile siyazibona, ezinye asiziboni.

NgelesiLathini elithi perspectus kushiwo esikubonayo, esikuqondayo; okungukuthi ngesikubonisisayo, esikwaziyo noma esithatha ngokuthi siyakwazi nesineqiniso nakho.

Ngokuya ngesimo esikuso nangesikwenzayo sibona umhlaba nakho konke okukhona, sihlunge, sihlele esikubonayo nesikuzwayo – hhayi-nje ngasikhathi, njalo-nje.

Akukwazeki ukuthi umuntu abone ngokuphelele-jikelele njengoba mhlawumbe oPhezukonke, uSmakade, ekwazi. Ingxaki akusikho ukuthi singakwazi kanjani ukufinyelela ekuPheleleni-jikelele, kodwa yikuthi singaphulukundlela kanjani, siphunyuke emNcingweni wohlangothi olulodwa, olumncingo nokungathi lunokufiphaza. Yingakho-ke sinethuba lokuphenduka, sithathe olunye uhlangothi lokubuka nokubona. Ngalokho sesingakwazi ukubona ngeso elibanzi, sibuke ngeso elisha, siphunyuke engozini yokungena sidukuze emnyameni.

0

Die Unterschiedlichkeit der Perspektiven ist das, was uns auf Schritt und Tritt begegnet. In den meisten Fällen sind sich Menschen dessen freilich gar nicht bewusst, dass sie eine Perspektive haben. Es ist ihre Welt, ihre Existenz. Aus subjektiver Sicht handelt es sich um die einzig mögliche und richtige Wahrnehmung des Lebens, der Arbeitswelt und der Welt überhaupt. Daher erscheint es manchmal so befremdlich und bedrohlich, dass Andere die Dinge anders sehen. Das ist nicht nur in ganzen Gesellschaften so, sondern auch in einzelnen Unternehmen und Institutionen.

Ich bemerkte das bei der Tätigkeit in einem Krankenhaus, wo ich außer den Gesprächen mit vielen Menschen die verschiedensten Abteilungen aufsuchte. Eine gelegentliche Mitarbeit hier und da erwies sich als sinnvoll, um die jeweilige Denk- und Arbeitsweise besser zu verstehen: Die Perspektive des Verwaltungsmitarbeiters ist eine andere als die des Mediziners, die des Inneren Mediziners eine andere als die des Chirurgen, die des Arztes eine andere als die des Pflegenden. Und kaum jemand achtet auf die spezielle Perspektive des Putzdienstes, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft zu den bestinformierten des Hauses gehören.

Ukwahlukana kwezindlela zokubona yikhona esihlangabezana nakho njalo-nje. Kuvamile ukuthi umuntu angacabangi ukuthi unendlela ethile abona ngayo. Yindalo yami; ubumina, uqobo lwami. Ukubuka uthathela kuwe, yiyona yodwa indlela eqondile yokubuka nokubona impilo nezenzakalo ekhaya nangaphandle. Yingakho kuvame ukuxwayisa nokuthuthumelisa ukuthi abanye izinto bazibona ngokwehlukile. Akunjalo-nje kuphela emiphakathini eyahlukene, kodwa nasezimbonini kanye nasezinhlanganweni ngokunjalo.

Ngikuboné lokhu ngisebenza esbhedlela lapho bengixoxisana khona nabaningi abakhona, ngivakashela amagumbi ngokwahlukana kwawo. Ethutshaneni lokusebenzisana nabakhona lapha nalaphaya kuvela isidingo sokuzama ukuqondisisa indlela okucatshangwa nokusetshenzwa ngayo: Indlela abona ngayo uNobhala ophethe ayifani nekadokotela owelaphayo, ekadokotela wenhliziyo ayifani kunekadokotela ohlinzayo, ekadokotela yehlukene kweyomhlengikazi. Abanye abayinaki nokuyinaka indlela yabashanelayo, okuyibona abangabanye abazi kakhulukazi ngakho konke esbhedlela.

0

Die Perspektive kann von der gedanklichen, kulturellen, sozialen und geographischen Umgebung beeinflusst sein. Aus Spanien sieht die Welt anders aus als aus Norwegen, aus Zürich anders als aus Berlin usw. Außer dem Raum spielt auch die Zeit eine Rolle: Eine ganze Zeit kann in einer Perspektive gefangen sein, die erst im historischen Rückblick deutlich hervortritt. Aber der Einzelne kann sich seine Perspektive auch bewusstmachen und sie frei neu justieren. Um der Engführung zu entgehen, müssten wir in der Lage sein, uns im Perspektivenwechsel zu üben.

Eine einfache Möglichkeit dazu besteht darin, sich für Kunst zu interessieren und Ausstellungen und Veranstaltungen zu besuchen. Kunst erkundet Möglichkeiten, und das sind vor allem ungewohnte und ungewöhnliche Sichtweisen – Christo führt das immer wieder vor.

Oder wir gehen in die Natur, insbesondere in den Bergen machen wir die Erfahrung, dass sich hinter jeder Biegung eine andere Sicht auf die Welt auftut. Eine Berglandschaft ist die beste Schule für Perspektivenwechsel. Das ist auch so in der Landschaft der Gedanken, in der die Perspektive von unserer geistigen Haltung abhängt: Schauen wir in diese oder jene Richtung? Drehen wir uns in Gedanken auch einmal um? Selbst so etwas Anspruchsvolles wie die Nächstenliebe hängt davon ab, sich die Welt mal aus der Sicht Anderer vorzustellen.

Indlela yokubuka nokubona ingaphathelana kakhulu nokujwayelekile ngokomcabango nangokwamasiko-mpilo, ngokwenqubo ekuhlalisaneni emphakathini kanye nangokwenqubo ngedawo nendawo. KwelaseSpeni [Spain] umhlaba ubonakala ngokwehlukene kunakwelaseNoki [Norway], eZurihi [Zurich] ngokwehlukene kunaseBhelini [Berlin], njalo njalo. Ngaphandle kwendawo, isikhathi naso sinengxenye yaso: Endleleni ethile yokubona kungabakhona inkathi ende, kodwa eze iqale ukubonakala sekubhekwa emuva, kuphenywa umlando. Yilowo nalowo angakwazi ukuziphenyela, azitholele eyakhe indlela yokubona neyokubuka, akwazi nokuyihlela, ayimise kabusha. Ukuze siphunyuke emncingweni, kufanele sikwazi ukuzejwayeza ukuziphenyela, sizitholele indlela entsha yokubuka nokubona.

Indlela elula yokwenza njalo wukukhuthalela ezobuciko, uhambele imibukiso nemihlangano. Ezobuciko ziwumzamo wokufumana amathuba amasha, lokho-ke ikakhulukazi okuyizindlela ezingaziwa nezingejwayelekile – njengoba owezobuciko, uChristo, ehlala esikhombisa.

Nòma siphumele phandle, sibheke imvelo; ikakhulukazi ezintabeni kuyasicacela ukuthi emva kokusithela-nje kancane, kuvuleka obunye ubuso bomhlaba. Kwelimagqumagquma kufundeka kangconywana ukuzejwayeza ukuziphenyela, uzitholele indlela entsha yokubuka nokubona. Kunjalo-ke nakokuphathelene nengqondo, lapho indlela yokubona ihambisana khona nesimo somcabango: Sibheké ngapha noma ngaphaya? Siké siguquke-nje nakancane emcabangweni, sizizungeze kanye? Ngisho nomzabalazo omkhulukazi wokuzama ukwazisana nokubonelelana udinga ukuthi kukwazeke ukubheka nokubona umhlaba ngokweso lengqondo njengoba ubonwa ngomunye.

0

Perspektiven ändern sich mit der Art des Lebens (Eltern haben eine ganz andere Perspektive als Nicht-Eltern). Sie ändern sich mit der inneren Einstellung (angsterfüllt schauen wir anders als zuversichtlich), sowie mit der Art der Tätigkeit und mit der Funktion innerhalb einer Hierarchie. Anders wird die Perspektive auch durch den häufigen Umgang mit bestimmten Menschen, und erst recht durch die aktuelle Lebenssituation, die als negativ oder positiv bewertet wird, was wiederum umgekehrt von der generellen Lebenssicht abhängt.

Auch mir
erscheint manchmal,
was gestern noch sinnvoll war,
heute sinnlos.

Wo gestern der Glanz des Gelingens erstrahlte, tut sich heute das Schwarze Loch des Misslingens auf. Mir zu sagen, dass es sich um eine Sichtweise handelt, hilft mir nichts. Die jeweilige Perspektive beansprucht alle Wahrheit für sich; nie mehr wird es anders sein. Und doch kann eine perspektivische Täuschung im Spiel sein:

Dass es so negativ, so positiv für immer bleiben wird, ist selten der Fall; meist ist es nur das übliche Hin und Her zwischen den Gegensätzen des Lebens. Wie wäre es mit einer anderen Lebenssicht, nämlich zu akzeptieren, dass das Leben auf diese Weise atmet? Dann könnten wir in seinem Rhythmus mitatmen, im Hin und Her zwischen erfreulichen und ärgerlichen, hoffnungsvollen und enttäuschenden Seiten. Wir könnten damit einverstanden sein, dass mal die negative, mal die positive Seite überwiegt.

Indlela yokubuka nokubona iya ngokwehluka ngokwesimo empilweni [ongumzali ubona ngokwehlukile kungongakaze abe umzali]. Iyaguquka ngokokuphatheka emphefumulweni (uma sethukile, sinovalo, sibonakala sehlukile kunòma sinethemba nokuqiniseka); kanjalo nangokuthi wenza msebenzi muni, unasikhundla siphi lapho. Iyaguquka futhi indlela yokubuka nokubona ngokujwayelana nabantu abathile, nangesimo esithile okuso, esithathwa ngokuthi sihle noma sibi, okuphinde futhi kuhambisane nesimo jikelele semphile yakho.

Nakimi
kuké kuthi ebengikade ngikubona kukuhle zolo lokhu,
kungiphendukele,
namuhla ngikubone kungasenamqondo-nje.

Lapho zolo lokhu bekubalele khona ubukhazikhazi bempumelelo, namhla sigqolozelwe umgodi ojulile omnyama wendumalo ngokwehluleka. Ukungichazela ukuthi lokho yindlela nayo ethile yokubuka nokubona, akungisizi. Yileyo naleyo ndlela iziqhwagela iqiniso ngokwayo; akuseyukuphinde kube ngenye indlela. Kungenzeka-ke nokho ukuthi kunokuthikaziseka kwendlela yokubona:

Ukuthi sekuyohlala njalo-nje kukubi kanje noma kukuhle kanje, akuvamile; kuyayekube-nje yinhlalayenza yezingqinamba zansukusonke. Kunganjani kesithathe enye indlela yokubuka, sikwemukele ukuthi impilo nayo phela iziphefumulela kanjalo? Sesizoké-ke bathi siphefumulisane nayo eziphithiphithini zezehlakalo ezinhle nezimbi, kokuthokozisayo nokujabhisayo. Sesingavumelana-ke nokuthi kokunye ngokubi, kokunye ngokuhle okuvamayo.

0

Die existenzielle Perspektive ändert sich gravierend mit den Lebensphasen, die spezifische Erfahrungen mit sich bringen: Da ist zunächst die Möglichkeitsphase bis etwa 25, die darin besteht, Möglichkeiten zu erkunden, sie und sich selbst auszuprobieren, man nennt es auch Spielen. In der Wirklichkeitsphase bis etwa 50 geht es darum, einige Möglichkeiten zu realisieren und den zugehörigen Stress durchzustehen, da mehrere wichtige Dinge zugleich realisiert werden müssen und dafür nur diese begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Beim allmählichen Älterwerden bis etwa 75 wird die Perspektive dominiert vom Wörtchen noch, das in den Vordergrund tritt („Sie sind ja noch fit“). Noch bleibt Zeit, sich um das zu kümmern, was einem wichtig erscheint, bevor beim gesteigerten Älterwerden bis etwa 100 kleinere und größere Gebrechen hinzunehmen sind.

Die Gelassenheit im Leben
hängt davon ab,
sich auf die jeweilige Phase
mit ihrer je besonderen Perspektive
einzustellen.

Indlela-ndabuko obuka nobona ngayo iguquka uguqukisise ngezigaba zokukhula nezivivinyo eziza nazo: Esokuqala yisigaba samathuba, esize sifike kowamashumi amabili nanhlanu [25] wobudala, lapho amathuba ehlukene uwahlola, uwazama, uwaqhathanisa – kanye nawe luqobo ngokunjalo, okuthiwa futhi yisigaba sokudlala. Esigabeni sangempela, esize sifike kowamashumi amahlanu [50] sekubhekeké ukuthi asetshenziswe amathuba [zifezeke izifiso, igcwaliseke imigomo] ngokukhandleka konke okuhambisana nalokho; ingani phela izinto eziningi ezibalulekile kudingeké zenziwe ngasikhathi-sinye, kulo lona leli banga elifishane. Ngokuhamba kweminyaka, okuyela kweyamashumi ayisikhombisa nanhlanu [75], indlela yokubuka nokubona isiholwa wuhlamvana oluthi „-sa-“ enkulumweni, olukhomba inkathi yamanje esizokwedlula [„Usaphilaphilile nokho!“]. Sisekhona isikhathi sokunaka lokhu nalokhuya okubona kubalulekile ngaphambi kokuthi ngokuqhubeka kweminyaka, mhlawumbe kuze kufike kowekhulu [100], ubuthaka namaxhwala abhoke.

Ukwaneliseka nokunethezeka empilweni
kutholakala ngokuthi
ukwazi ukwamukela
leso naleso sigaba empilweni nezindlela zaso zokubuka nokubona.

0

Eine wertvolle Orientierung fürs Leben ergibt sich aus dem imaginierten künftigen Blick zurück, also aus der Vorstellung, vom Ende des eigenen Lebens auf das gelebte Leben zurückzuschauen, um sich aus dieser Perspektive immer neu zu fragen: Kann ich das gegenwärtige Leben bejahen; ist es ein schönes Leben? Bin ich dabei, etwas, das mir wichtig ist, zu versäumen? Was wäre gegebenenfalls zu tun, um das Leben zu verändern? Bin ich dazu bereit oder ist mir das gewohnte Leben wichtiger, ist es schon das schöne Leben für mich? Wo möchte ich angekommen sein, wenn die Endlichkeit des Lebens endgültig zur Wirklichkeit wird? Welche Schritte kann ich von der Grenze des Lebens aus in Gedanken rückwärtsgehen bis zur Gegenwart, um von hier aus nun die Schritte vorwärts zu machen und zu verwirklichen, was mir wichtig ist, damit ich in unbestimmter Zukunft dort ankommen kann, wo ich hinwill?

Inkomba-ndlela eyaziseka kakhulu empilweni izuzeka ngokukwazi ukubona ngamehlo engqondo, ubone izolo nekuthangi ngeso lakusasa – okufana nokubuka impilo yakho yanamuhla ngeso lasekupheleni kwezinsuku zakho, lapho-ke usuzozibuza uthi: Ngingayemukela, ngiyithande le mpilo engiyiphilayo; inhle? Angiphunyukwa-nje njengamanje yithuba elingabasemqoka kimi? Kungafanele ngenzeni ukuze ngiguqule okuthile empilweni yami? Ngizimisele kulokho nòma le mpilo esengiyejwayele ngiyibona isemqoka kunalokho, sekuyiyona mpilo enhle leyo kimi? Ngifisa ukuthi ngibe sengifiké phi uma ukuphela kwempilo sekugcina kungifikele? Yiziphi izinyathelo engingakwazi ukuzithatha ngamehlo engqondo, ngisuka emngceleni wempilo, ngihlehla ngize ngifika kolwanamuhla, ukuze ngisuke lapho-ke, ngithathe izinyathelo eziqondé phambili, ngifeze okusemqoka kimi ukuze ngigcine ngifiké lapho ngifisa ukufika khona?

0

Ein unfreiwilliger, existenzieller Perspektivenwechsel kommt zustande, wenn etwas Unvorhergesehenes ins Leben hereinbricht. Menschen können tiefgreifende Veränderungen vollziehen, wenn ihnen das Leben Anlass dazu gibt. Mit einer Lebenskrise oder Krankheit sieht plötzlich alles ganz anders aus, Fragen brechen auf, womöglich steht das Leben selbst in Frage: Was war mein Leben, was ist es, was kann es noch sein? Das bisher gelebte Leben zerbricht und die Bruchstücke müssten wieder zusammengefügt werden, eventuell auf radikal veränderte Weise, damit das Ich sich neu finden kann und das Leben wieder lebbar wird. Der Betroffene könnte sich sagen: Die Krankheit nimmt mir etwas, aber vielleicht gibt sie mir auch etwas, nichts ist für nichts. Womöglich stellt sie mir eine Aufgabe und ich kann etwas daraus lernen. Sie katapultiert mich in ein anderes Leben und hilft mir, eine andere Sichtweise, eine bisher unbekannte Perspektive des Lebens kennenzulernen.

Indlela yokubuka nokubona yokuphoqeleleka, esuka phakathi ezibilini, ivela uma ujunywa ngobekungalindelekile empilweni. Zinzima izingqinamba umuntu akwazi ukubhekana nazo, uma impilo imjikela. Ingxaki ekuvelelayo noma isifo esikuhlaselayo siyayiguqula, siyihlanekezele impilo, kuvele imibuzo enzima, kokunye kwayona impilo ibebucayi: Ibiyini impilo yami, iyini, isengaba yini? Impilo ebengiyiphila iyazibhidlikela-nje, izingcucu kufanele kuciciyelwe, zichitshelwe, mhlawumbe kwenziwe ngesifutho nangendluzula ukuze ubumina, uqobo lwami, luphinde lutholakale nempilo iphinde ikwazi ukuphileka. Obhekene nalokho engathi: Ukugula kungephuca okuthil, kodwa mhlawumbe kunginika futhi okuthile, akukho okungokweze. Mhlawumbe kunginika umsebenzi osuzoqondana nami, esengingafunda okuthile kuwo. Kungijikijela kwenye-nje impilo, kungelekelele, ngifunde enye indlela yokubuka nokubona ebengingayazi.

0

Beim Perspektivenwechsel ist der Blick von außen behilflich, wie Andere, Freunde und professionelle Helfer ihn ins Spiel bringen können. Im Gespräch mit ihnen tun sich Perspektiven und Wege auf, an die zunächst gar nicht zu denken war. Eine solche Exovision wäre in vielen Bereichen, Disziplinen und Unternehmen sinnvoll, um eine drohende „Betriebsblindheit“ aufzufangen.

Ekuguqukeni kwendlela yokubuka nokubona liyasiza iso longaphandle – iso labanye, abangani noma abelekeleli abakufundelayo. Engxoxweni nabo kuvuleka amathafa nenkalo kanye nezindlela owawungasazicabangani. Lelo so longaphandle [iExovision] lingasiza nasezindaweni, ezindimeni zemfundo nasezimbonini eziningi ukuhlangabezana „nobumpumputhe benjwayelo“ obungase buhlasele.

0

Die Anwesenheit dessen, der von außen dazukommt und eigentlich nicht dazugehört, aber freundlich toleriert wird, fordert die Menschen innerhalb dazu heraus, über sich nachzudenken. Sein Blick von außen regt zur Reflexion und Selbstreflexion an; das hilft dem Einzelnen, sein Leben zu einem Lernprojekt zu machen, und es hilft der Gruppe oder dem ganzen Haus, mit der gemeinsamen Reflexion vieler zu einer lernenden Organisation zu werden. An den Kreuzungspunkten der divergenten Perspektiven entsteht Neues, da alte Muster der Wahrnehmung nicht mehr haltbar sind. Überbrückungen zwischen den Sichtweisen werden nötig und fördern die Experimentierfreude. In vielen Unternehmen wird dies heute als Basis für eine reiche Weltsicht und Quelle der Kreativität erkannt und genutzt.

Ukubakhona kovela ngaphandle, ongesiye owakhona, obekezelelwe ngesihle [ukuthi abekhona], kuyabakhuthaza abakhona ukuthi bakhululeke, babhobokelane, babonisane. Iso lakhe eliqhamuka ngaphandle likhuthaza ukudlinza nokuzihlola; lokho kuyakusiza ukuthi impilo yakho uyenze indima yemfundo, kusiza futhi bonke abanye abakhona ukuthi ekubhobokelaneni kwabo baphenduke ubanjiswano kwezemfundo. Ezinhlanganweni zezindlela ezahlukene zokubuka nokubona kudaleka okusha ngenxa yokuthi izindlela ezindala zokubuka nokubona azisahambeki. Ukuxhumanisa izindlela ezahlukene zokubuka nokubona kuyadingeka, kudinga isasasa nokukhaliphela njalo ukuthola izindlela ezintsha. Ezimbonini eziningi namuhla lokho kuthathwa njengekhono elisemqoka lokubona kude ngamehlo engqondo nangomthombo wobuciko obuthakaselelwayo nobusetshenziswayo.

0

Im Beziehungsleben bringt uns der Mensch, mit dem wir leben, einen anderen Blick nahe. Auch ein Freund, eine Freundin hat geradezu die Aufgabe, diesen Blick beizusteuern (und ich gegenüber ihm oder ihr). Freimütig bringt der Andere zur Sprache, wie er mich sieht, und dieser Blick prägt sich mir ein, sodass ich mich selbst wie von außen sehen kann. In längeren Abständen überblickt der Andere die größeren Intervalle in meinem Leben und kann mir sagen, wohin seiner Meinung nach „die Reise geht“, ob ich auf dem richtigen Weg bin, der mir entspricht, oder ob ich davon abgekommen bin, ob ich unter meinen Möglichkeiten bleibe und welche „Perspektiven“ ich noch habe. Er weitet meinen Horizont, wenn er zu eng wird, und steuert Gedanken und Aspekte bei, die ich nicht im Blick hatte. Vom Anderen kann ich diesen Blick aufnehmen und mir zur Gewohnheit machen. Ohne diesen Blick könnte ich versucht sein, im Kreis der inneren Wahrnehmungen und Überlegungen zu verharren.

Kwezokuthandana, engithandana naye ngifunda ngaye [ngivulwa nguye amehlo okubona] indlela entsha yokubuka nokubona. Umngani, intombi noma isoka lami, kubhekeké ukuthi yilo elenza lo msebenzi (nami ngokunjalo kulo). Ongibuka ngeso langaphandle ungitshela ngokukhululeka ukuthi ungibona nginjani, lokho-ke bese kugxila kimi engqondweni, ngikwazi nami ukuzibona ngeso longaphandle. Emabangeni amade ngokuhamba kwesikhathi, ongibuka ngeso longaphandle uyakwazi ukungitshela ukuthi ngokubona kwakhe „ngiqondé phi“, asho nòma ngisesendleleni eqondile, efanelana nami, nòma sengiyanhlanhlatha, nòma ngilibele [ngichitha isikhathi] ngokungaphansi kwekhono enginalo, nanokuthi yimaphi „amathuba“ asangivulekele. Uyawelula amabanga, awunwebe umkhathi ongizungezile, uma sekungathi uyangingcinga, aqhamuke nemicabango namasu ebengingasenawo. Le ndlela yokubuka nokubona ngingayemukela kulowo, ngizejwayeze yona. Ngaphandle kwale ndlela ngingasengilingeke ukulokhu ngizungeza ngeze emicabangweni nasezifisweni.

0

Alle Erfahrung spricht dafür, dass das Leben nie nur das ist, was es aktuell zu sein scheint; dass vielmehr immer noch andere Perspektiven möglich sind und keine einzelne die Fülle der Möglichkeiten ausschöpfen kann, die nur durch Deutung und Erfahrung immer wieder neu auszuloten sind. Glück ist, in entscheidenden Momenten die Menschen zu kennen, die einem das sagen können, am besten Angehörige und Freunde, aber auch professionelle Helfer, mit denen solche Fragen besprochen werden können. Entwicklung findet auf diese Weise statt. Jeder Perspektivenwechsel erschließt das Leben und die Welt neu, und jedesmal passiert es, dass wir danach nicht mehr verstehen können, wie wir zuvor anders denken konnten.

Siyazi ukuthi impilo akusikho-nje kuphela lokhu okungathi kuyikho okwamanje; kunamathuba amaningi amanye asekhona okungekho nalinye lawo elingafeza nenelise konke okukwazekayo, esikuqonda ngokufunisela nokuzama. Inhlanhla enkulu yikuthi emizuzwini ethile ngazi othile ongangitshela angazise – owomndeni noma umngani noma-ke ngumelekeleli owakufundela, engingayikhuluma naye imibuzo enjalo. Ukukhula kwenzeka kanjalo. Yileyo naleyo nguquko endleleni yokubuka nokubona iwuvula iweneke kabusha umhlaba nempilo; njalo-nje kuyayekuthi emva kwalokho singabesisaqonda ukuthi kwakwenziwa yini ukuthi ngaphambi kwalokho sasicabanga ngenye iNdlela.

0

Auch Gerechtigkeit lebt von der Einübung in den Perspektivenwechsel, von der Bereitschaft, sich für einen Moment in die Wahrnehmung des Anderen hineinzuversetzen, schon in der Familie, sodann in Gruppen und der ganzen Gesellschaft:

Wie würde ich mich fühlen,
wenn ich
in der anderen Situation
wäre?

Um besser zu verstehen, was im Anderen vorgeht, kann ich versuchen, mich „in seine Schuhe zu stellen“, also mein eigenes Handeln und seine Welt aus seiner Perspektive wahrzunehmen. Vieles lässt sich ausbalancieren durch die Einsicht, dass es noch andere Sichtweisen gibt – und dass absolute Gerechtigkeit unmöglich ist, da es auch hier den totalen Blick nicht gibt und jede Ich-Gerechtigkeit eine Ungerechtigkeit für Andere sein kann.

Nokuhlalisana ngokwazisana nokubonelelana kukwazeka ngokukhuthalela ukufunda-uphindelela ukuguqula indlela yokubuka nokubona, uzinike umzuzwana-nje wokuzama ukuthi udaba uké ulubone ngeso lobuka engaphandle – kwasemndenini nakanjalo ezinhlanganweni nasemphakathini wonke:

Ngingazizwa kanjani
mina
uma ngingaba kuleso simo
esinye?

Ukuqondisisa kangcono ukuthi kumenzekela njani omunye, ngingaké ngizame „ukungena ezicathulweni zakhe“, ngizame ukuqondanisa ukwenza kwami nesimo kanye nendlela yakhe yokubuka nokubona. Okuningi kubuye kuxoleleke ngokuthi izindlela zokubuka nokubona phela ziningi – nanokuthi ayikho indlela yokuhlalisana ngokwazisana nokubonelelana elungé ngokwedlula zonke ezinye njengoba ingekho nendlela yokubuka nokubona eyenza sibone ngokuphelele; konke kwezokwazisana nokubonelelana okungilungele mina, kungenzeka ukuthi akumlungeli omunye ngokunjalo.

… …

Sich der eigenen Lebensperspektive bewusst zu werden, privat und beruflich, ist ein Element der Lebenskunst. Um des klugen Lebens willen kommt es aber darauf an, auch andere Perspektiven kennenzulernen und zum Perspektivenwechsel in der Lage zu sein.

Geht es nur um unterschiedliche Perspektiven, geht es nicht auch um die Wahrheit einer Wirklichkeit? Vorstellbar ist jedoch, da jede Wahrheit viele Aspekte in sich birgt, zu erschließen mit vielen Wahrnehmungen. Wie bei einer Kugel, die aus keiner Perspektive vollständig erfasst werden kann, ergeben erst die vielen verschiedenen Perspektiven zusammen einen Eindruck von ihr.

Wir könnten uns also um der Wahrheit willen verstärkt für andere und auch gegensätzliche Perspektiven interessieren; in jeder Beziehung ist das von Bedeutung und ebenso in der Gesellschaft. Es ist ein Vorteil demokratischer Verhältnisse, mit vielen Perspektiven einen besseren Bezug zur Wahrheit zu erreichen, während die in Diktaturen übliche Monoperspektivität in die Sackgasse führt, wie die historische Erfahrung zeigt.

Ukuyiqondisisa kahle indlela yokubuka nokubona okungeyakho luqobo lwakho nangokomsebenzi oziphilisa ngawo, yiphuzu kwezokuhlakaniphela impilo enokweneliseka. Yinhlakanipho empilweni ukuzazi ezinye izindlela zokubuka nokubona nokukwazi ukuyiguqula neyakho.

Yizindlela eziningi ezahlukene zokubuka nokubona esikhathazeka ngakho? Akusikho ukuthi sikhathazeka futhi ngokuyiqiniso kokwenzekayo? Ngenxa yokuthi yilelo nalelo qiniso linamacala amaningi elingabonakala liqondakale ngawo, kufanele ukuthi kuyakwazeka ukuthi liqhanyukelwe liqondakale ngezindlela eziningi ezahlukene zokubuka nokubona. Njengengqulunga okungakwazeki ukuthi ibonakale ngokuphelele kanyekanye, kukwazeka ukuba nolwazi ngayo ngokuphelele emva kokuyibuka nokuyibona nxazonke jikelele.
Singakukhuthalela, ukuze sihambisane neqiniso, ukuthanda ukwazi izindlela eziningi ezehlukene zokubuka nokubona; kusemqoka kakhulu lokho nakwezomphakathi. Nguyinzuzo enkulu kabi kwezombuso wentando yeningi ukuthi kuxhunyanwa ludlana neqiniso ngenxa yezindlela eziningi ezahlukene zokubuka nokubona, okwakuthi kwezombuso wengcindezelo nendluzula, njengoba umlando usifundisa, kugcine kuhlwathizwa emnyameni-nje ngenxa yokuphoqelelwa ukubuka ngandlela-nye.

Keine Sorge, wir müssen es nicht übertreiben: Es ist in Ordnung, eine Ich-Perspektive zu haben, wir können sie ohne schlechtes Gewissen beibehalten. Sie ist unsere überschaubare Heimat in einer unübersichtlichen Welt. Mit ihr ist der alltägliche Informationsstrom viel leichter zu sortieren: Das geht mich etwas an, jenes nicht, das ist vordringlich, jenes stelle ich zurück. Aber ab und zu sollten wir uns von der Ich-Perspektive lösen können. Nicht weil das moralisch geboten ist, sondern weil die Welt und unser Leben mit einem weiteren Blick bedeutend reicher werden. Weltläufigkeit und Gelassenheit entstehen auf diese Weise.

Asingakhathazeki; akudingeki senze ngehaba: Kulungile ukuba nendlela okungeyami luqobo yokubuka nokubona; ngingayigcina ngaphandle kokushaywa ngunembeza. Iyikhaya lami emhlabeni ozindlela eziqedwa. Ngayo kuyakwazeka ukuhlunga kokuningi okudinga nsukuzonke ukuthi ngizwe ngakho ngikwazi: Lokhu kuqondene nami, lokho cha, kusemqoka, lokhuya angisukukunaka. Kodwa-ke kufanele sejwayele ukuzama ukwehlukana nendlela yami-nje. Hhayi ngoba kuyimfanelo, kodwa ngoba umhlaba nempilo esemkhathini obanzi ingumnotho. Emhlabeni ukweneliseka emphefumulweni okungenamnqamulo nokukhululeka engqondweni kuvela kanjalo.

*Wilhelm Schmid, Berlin.
*nguWilhelm Schmid waseBerlin.

——–

*NguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini eKwaMachanca eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelken], uMholi weViyo leziKhuthali oBanjiwaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis]; uMtapo woLwazi: Wilhelm Schmid, „Perspektivenwechsel. Von der existenziellen Bedeutung der Blickrichtung“, in: Glaubenssachen, Norddeutscher Rundfunk [NDR], Religion und Gesellschaft, Hannover: Sonntag, 23. Oktober 2016, 08.40 Uhr.

Ein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentare zu »isiZulu/Deutsch: Perspektivenwechsel | UkuBuka nokuBona ngeSo eliSha«

  1. Bin sehr gespannt auf die Firtsetzung…das Thema beschäftigt mich auch schon längere Zeit als Schlüsselbegriff!
    LG süß Rt.

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner