Voorleggings van referate benodig: “Water en Kultuurgeskiedenis”

 

for the English-version: please look below 

||||||

“Water en Kultuurgeskiedenis”

Die reëlings vir die nasionale kongres verloop vlot. Ons herinner u graag aan die volgende besonderhede rakende die kongres:

Tema :  WATER
Datum 18 – 19 Oktober 2019
Vergaderplek :  Vlootmuseum, St. George’sstraat, Simonstad

Water as natuurlike hulpbron het ‘n invloed op feitlik elke aspek van die mens se bestaan, van landbou- en nywerheidsontwikkeling tot die kulturele en godsdienstige waardes wat in die samelewing ingebed is. Die behoefte aan en gebruik van water is die dryfkrag agter die voortgang van beskawingsontwikkeling. Water is ‘n bron van inspirasie in alle kulture. Mense het geestelike en godsdienstige waardes rondom water ontwikkel. Kultuurverskille speel ‘n sleutelrol in die manier waarop water beskou, waardeer en bestuur word.

Ons kondig “water en kultuurgeskiedenis” as die hooftema van ons kongres aan. Ons wil graag spesiale sessies oor hierdie tema op ons program insluit. Hier volg ‘n paar voorstelle oor temas rondom water (onthou dat u referaat verkieslik ‘n kultuurhistoriese strekking moet hê):

Water en materiële kultuur: °Die watersiklus (reën, grondwater, oppervlaktewater) / °Waterinfrastruktuur (damme, kanale, pypleidings, besproeiingskemas, ensovoorts) / °Water in die landbou / °Water in die huis en tuin / °Oseane, die see, skepe, skeepvaart, vlote, skeepswrakke / °Riviere en waterweë

Water en nie-materiële kultuur: °Die simboliese betekenis van water / °Water as lewe / °Water as bedreiging (droogte, storms, vloede) / °Water in die godsdiens / °Water en plekname / °Water in die taal / °Water in die letterkunde / °Water in die volksmusiek

Daar is vele ander moontlikhede. Dit sal gaaf wees indien u iets aanbied wat aansluit by die hooftema. Die kongres sal egter nie uitsluitlik daaroor handel nie. U het ‘n vrye keuse van kultuurhistoriese onderwerpe vir referate. Daar sal OOP sessies wees waar ander onderwerpe aangebied word.
Ons wil baie graag al ons lede en enige ander belangstellendes aanmoedig om die kongres by te woon, ongeag of u ‘n referaat lewer of nie. Die referaataanbiedings beloof om baie stimulerend te wees, en daar is boonop ‘n uitstappie en ‘n kongresdinee wat altyd ‘n treffer is. Daar word ruim geleentheid geskep vir gesels (vakkundig en andersins) en gesellige samesyn.

Indien u beoog om ‘n referaat te lewer, stuur asseblief die titel en opsomming (maksimum 200 woorde) daarvan aan Celeste Rossouw teen 30 April 2019.

Ons doen alles in ons vermoë om die kongresfooi so laag moontlik te hou.

Vriendelike groete

Die uwe
Celeste Rossouw, Koördineerder
Nasionale Kongres van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis: 2019

Kontakbesonderhede: 082 891 5518/033 394 6543, celrossouw@gmail.com

 

||||||||

“Water and Cultural History “

Arrangements for the national congress are in full swing. We would like to remind you of the following particulars regarding the conference:

Theme: WATER
Date: 18 – 19 October 2019
Venue: Naval Museum, St. George’s Street, Simon’s Town

Water as natural resource influences every aspect of human existence, from agricultural and industrial development to cultural and religious values embedded in society. The need for and use of water is the driving force behind the progress of civilization. Water is a source of inspiration in all cultures. People have developed spiritual and religious values associated with water. Cultural diversity plays a key role in the way people perceive, appreciate and manage water.

We announce “water and cultural history “ as the main theme of our congress and would like to include special sessions on this theme in our programme. Below are some suggestions of topics dealing with water (remember that your paper must preferably be linked to some aspect of cultural history):

Water and material culture: °The water cycle (rain, surface water, groundwater) / °Water infrastructure (dams, canals, pipelines, irrigation schemes, etcetera) / °Water in agriculture / °Water at home and in the garden / °Oceans, the sea, ships, shipping, navies, shipwrecks / °Rivers and waterways

Water and immaterial culture: °The symbolic meaning of water / °Water as life / °Water as threat (drought, storms, floods) / °Water in religion / °Water and place names / °Water and language / °Water in literature / °Water in traditional music

There are many other possibilities. Please try and present something related to the main theme. However, the congress will not deal exclusively with this theme. You have a free choice of topics for your paper. There will be OPEN sessions where other themes may be addressed.

We would like to encourage our members and others who are interested to attend the congress. We expect papers that will inspire lively discussion. There is an excursion and a congress dinner. There will be ample time for conversation (professional and otherwise) and to socialize.

Should you plan to present a paper, please send the title and abstract (maximum 200 words) to Celeste Rossouw by 30th of April 2019.

We’ll try and keep the conference fee as low as possible.

Yours sincerely

Celeste Rossouw, Co-ordinator
National Congress of the South African Society for Cultural History: 2019
Contact-details: 082 891 5518/033 394 6543, celrossouw@gmail.com

Kein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner