isiNyathelo esiSha

eThekwini 17.04.2015: Udweshu namuhla nayizolo oluxozomisé lwahlukumeza abaningi kwabokuhamba abakhosele kwelakithi belukade ludunguké eThekwini nasemaphethelweni, lwedlulela kwezinye izindawo esiFundazweni sakwaZulu-Natali, lwaze lwafika kwelaseGoli [eGauteng], lwashiya umzila wezidumbu nowezinkubela kanye nendumalo nokudikibala nethukuthelo.  Lolu dweshu siyethemba ukuthi luzohamba luhambe ludambe, luxole; sethemba ukuthi luzohamba luhambe lugicine lukwazile ukulibazeka, kuzameke ukuphindela odledleni lwansuku zonke;   sihlale phansi, sithethisane, sisolane, sishweleze, sixolise, sivusane, sibuyisane, sithethelelane, sikhumelane umlotha, siphinde sithelelane amanzi njengenhlalayenza.

Selidume ledlulisa?    Qha!

Sesingakwazi-ke manje ukuthi siqhubeke nempilo yethu yansukuzonke ngokujwayelekile, siqhubeke namalungiselelo esibhekene nawo okugubha umkhosi wokuhlanganisa owamashumi amabilinanye sakhululeka kuleziya zikhathi zokuqhwagwa nokudunwa kwezwe [colonialism] nezombuso wobandlululo nengcindezelo [apartheid],  sazikhethela umbuso wentando yeningi [democracy], –  siphinde sihlobe siconse, sihalaliselane, sibongelane, sivumelane, sithokozisane, sijabule, sibuse njengoba sesejwayele ukwenza ngalolu suku [27 kuNdasa].

Qha!  Ngiyaphika.

iGazi alikomi!

Igazi lababulawé eThekwini, eGoli, nakwezinye izindazo kwelakithi ngodweshu ebesiludalile, alikomi, isililo sabafelokazi nesezintandane sisabhongoloza. Umhlaba wonke usashaqekile, usasambathekile, uyalila. OGogo, abazali, abefelokazi nezintandane eMaputo, kwaBulawayo, eHarare, eKishansa, eLusaka, kwelaseSomaliya, kwelaseTopiya, … bayalila.

Isinyama segazi elichithiwe siyifu phezu kwethu, sisisibekele.  Badangele, badumele nabaphansi – oShaka kaSenzangakhona, oMadiba, abakwaMxenge, abakwaLuthuli, oAlan Paton, oHarry Gwala, oQeda Msimang, oEnos Sikhakhane, oMahatma Ghandi, oSelby Msimang, oPeter Kerchoff nabaningi abanye esihlala sibakhumbula ngenhlonipho nokubonga ngezaba abazenzayo ezagcina zisisondezele le nkululeko nombuso wentando yeningi esesiphila kuwo – bamangele ngamaphutha esiwenzayo nangochuku nothuthuva nomoma nenzono nobunswelaboya nobugcwelegcwele nobudlova esibenzayo.

isinyathelo esisha

Asithathe isinyathelo esisha, siyeke, sipheze ubudlova, sshweleze kweibenzakelisilie, sicele intethelelo, sibambisane nomphakathi ekukhuthaleleni ukwazisana nakubonelelana nobanjiswano emphakathini ngokwenqubo yombuso wentando yeningi.  Nòma sisejwayele ukwehluleka nokudumazeka kule ndlela, yiyo kuphela engasinika ithuba lokuqhubeka kwezenkululeko nozokwazisana nokubonelelana ngokwesiko lomthethosisekelo weNingizimu-Afrika ekhululekile.

„Nkosi, sikelel´ iAfrika!“

nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini [Dr Ben Khumalo-Seegelken] eseViyweni leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis] http://www.biblia-zuluensis.de/ ;   >> uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini

2 Kommentare zu diesem Artikel bisher »

Kommentare zu »isiNyathelo esiSha«

  1. […] umhlolo ngodweshu olushiye kulilwa emakhaya amaningi kwelakithi nakomakhelwane, nomhlaba wethukile, udumele.  […]

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner