isiZulu/Deutsch: uRuth-Alice von Bismarck eEdendale ngo1975

 

isiZulu/Deutsch:

Wagcina esivakashele umhlobo wethu

uNkosikazi uRuth-Alice von Bismarck* eEdendale ngo1975

  sixoxelwa nguBheni wakwaKhumalo©

 ngomkhosi kaNkosikazi uRuth-Alice von Bismarck

ekuhlanganiseni kwakhe oweminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye (90) yobudala

eHamburg, eJalimane, ngoMgqibelo ziyisithupha kuMashi

06.03.2010[1]

eEDENDALE ngowe-1975: Akusento engejwayekile eEdendale ngaseMgungundlovu ukuvakashelwa ngabamhlophe abaqhamuka phesheya, selokhu uMfundisi uEnos Sikakane aliphemba leliya shashalazi lomphakathi iEdendale Lay Ecumenical Centre (iSenta)  kusukela eminyakeni yo1965 esebenzisa usizo olunye lwalo ayelutholé eJalimane.  Uchungechunge lwabafisa ukuzozibonela lo muzi alunqamuki; kuyaphunywa kuyangenwa.

Basakhumbuzana nanamuhla lokhu abaningi eEdendale ngenkosikazi yaphesheya eyagcina ifikile izobavakashela ngo1975, kade babelokhu bexoxelwa ngayo nguMfundisi uSkakane nowakwakhe, bencoma ukukhuthalela nokushisekelela kwayo imizamo yabaseEdendale emzabalazweni wokuzakha nokulwela inkululeko.

UNkosikazi uRuth-Alice von Bismarck wavele wazozihlalela nathi eEdendale ekuvakasheni kwakhe – endaweni ngokomthetho wombuso wangalezo zikhathi, umbuso wobandlululo nencindezelo (apartheid), okwakungeyokuthi „abangemhlophe“ abatholé imvume yokuzisebenzela eMgungundlovu bangabe besaxozonyiswa, uma bezifihlela ikhanda lapho („indawo yabantu“).  Ukuvakasha „koMhlophe“, ahlale khona, kwakuwukwephula umthetho ngamabomu, sasizazela sonke.  Asisoze salikhohlwa lelo viki nakho konke okwasala kwenzeka umhlobo wethu esephindele kubo.

Emthandazweni wasekuseni, lapho bonke ababesebenza eSenta ngalezo zikhathi – sasicishe sibe ngamashumi amabili (20) – babehlangana okwesikhashana-nje, baluqalisane kanyekanye usuku lomsebenzi: kwakubingelelwana, kufundwe iZwi, kuhlatshelelwe, kwenziwe izimezelo zosuku, kukhulekwe bese kuqhutshekelwa emisebenzini ngokwehlukana kwayo.  „Uyahlabelela bo lo mfazi  – ngesiZulu!“ kubatshwazwa umhlobo wethu. Wayevuka aqonde emkhulekweni naye njengathi sonke, enze konke esikwenzayo, abuze, simchazele, simbambe ngengalo, asilandele siyomkhobisa lokhuya nalokhuya, adle, aphumule, abuse nathi nabaningi abanye ababejwayele ukubandlululwa, babukelwe phansi ngabanye.  Kwezolimo engadini nasezihlahleni zezithelo ensimini kanye nasemishinini yokuthunga nasezifundweni zokuphatha ikhaya nokunakelela umuzi kanye nasemihlanganweni yosuku, wayengashiywa – liphuma, lize liyoshona.

Ngangijabule nokwedlulele, ngifisa sengathi konke lokhu esikwenza nesibona kwenzeka sivakashelwe  nguNkosikazi uBismarck waphesheya lapha eEdendale ngo1975 kunganda nezwe, kulingiswe nangabanye.

Ngezinyawo sasiké siphume ngalezo zinsuku, singene esididini sakwaMachibisa, seqe umgwaqo omkhulu wezimoto, sedlule esibhedlela saseEdendale, laphaya nalaphaya sibingelelane, sixoxisane nesihlangana nabo, sazi ukuthi izimpimpi nezincelebana zamaphoyisa ziyasibuka-nje, zingasimisa, zisihilizise noma zisibophe noma nini.

Enkonzweni yaseWeseli, ngaphesheya komgwaqo, lakuthakasela ibandla ngeSonto ukukhonza nesivakashi esisuka kude; yangihlaba umxhwele indlela uNkosikazi uBismarck ayezikhululekele ngayo, ezizothele, exoxa, kunguye yedwa zwi owebala elehlukile kithi sonke endlini igcwele – ukuzithoba okwakuyinhlonipho kithi sonke.

Kuningi okwakudinga ukuboniswana kukho.  Zazingaqedwa izigungwana ezincane nemihlanganywana yomame neyentsha eSenta ngalezo zinsuku.

Okwasithukuthelisa sathelwa ngamanzi ngalezo zinsuku yinkani yabaphathi bombukiso „uMaBatha“ owawubhalwé nguWelcome Msomi, uboniswa eMgungundlovu; bala baphetha ukuthi isivakashi saphesheya mhlawumbe sivunyelwe-nje okwanamuhla kuphela ukungena nabahlobo baso „abangemhlophe“ embukisweni: „whites only“ basho bephindelela, kwagcina kanjalo.

Isingamashumi amathathu nanhlanu (35) iminyaka esiyedlule[2].  ENingizimu Afrika naseJalimane sezigciné zidilikile izindonga zobandlululo nencindezelo, kwavela amathafa namadlelo  amasha: UNkosikazi uRuth-Alice von Bismarck konke lokhu ubephakathi njalo-nje emzabalazweni, engaphuthi.  Umkhosi wosuku lwakhe lokuzalwa usikhumbuza lezi zikhathi esezifana nomlando: UNkosikazi uBismarck nabaseEdendale bayingxenye yalo mlando, bayingxenye yalo mzabalazo osugciné waveza amathemba amasha.

Siyabonga, Ruth-Alice!   Happy birthday und leb wohl!

nguBheni.

*uNkosikazi uRuth-Alice von Bismarck wedlule emhlabeni zingamashumi amabili nesishiyagalombili kuZibandlela kowe-2013 [28.12.2013] wathunwa khona eHamburg zilishumi nantathu kuMasingana kowe-2014 [13.01.2014] esecishe wahlanganisa owamashumi ayisishiyagalolunye nane [94].

© sixoxelwa nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini eKwaMachanca eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelken] owayekade esebenza nentsha eEdendale Lay Ecumenical Centre kuze kube ngowe-1975; >> uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini

[1] ngosuku umyeni wakhe uKlaus abengabe uhlanganisa ngalo owamashumi ayisishiyagalolunye nasishiyagalombili (98) wobudala.

[2] Ubanjiswano ekuxhaseni imizamo emzabalazweni wenkululeko nenkulumo yethu siphendulana emhlanganweni omkhulukazi enkundleni ethi „Ohlupha ecindezela abanye uzibizela uchuku lwabazomelana naye“ („Wer Unrecht sät, erntet Widerstand“), emhlanganweni wamaKholwa eJalimane (Deutschen Evangelischen Kirchentag) owawusemzini waseDüsseldorf ziyi-7 kuJuni ngo1985 ngesinye-nje sezigigaba eziningi esikwazé kuzo ukuqhubeka nomzabalazo wokulwela inkululeko nokukhuthaza esithintene nabo eNingizimu Afrika ukuthi baqhubeke ngokunjalo (Bheka umbiko encwadini: DEUTSCHER EVANGELISCHER KIRCHENTAG DÜSSELDORF 1985. Dokumente. Herausgegeben von Konrad von Bonin, Stuttgart: Kreuz Verlag. ISBN 3 7831 0803 9  ekhasini 551 – 554).

*

Schwester kommt endlich zu Besuch

Ruth-Alice von Bismarck* in Edendale 1975

 Von Ben Khumalo-Seegelken©

 zur Feier des

  1. Geburtstages von Ruth-Alice von Bismarck

in Hamburg am Sonnabend, dem 6. März 2010[1]

EDENDALE 1975: Menschen weißer Hautfarbe aus Übersee sind in Edendale bei Pietermaritzburg, Südafrika, keine Seltenheit mehr, seit Pastor Enos Sikakane Anfang der 1970er Jahre die Begegnungsstätte Edendale Lay Ecumenical Centre mit finanzieller Unterstützung u.a. aus Deutschland gegründet hat. Gäste reichen sich die Klinke in die Hand.  Das Projekt wird bewundert; ein Kommen und Gehen.

Heute noch erinnert man sich dort gern an eine Frau in ihren besten Jahren, die 1975 kam und mehrere Tage mit den Menschen in Edendale lebte und feierte – die weit angereiste Besucherin aus Übersee, die endlich  gekommen war, nachdem Enos und Winnie Sikakane oft und so viel von ihr und ihrem Einsatz zur Förderung der Arbeit in Edendale berichtet hatten.

Ruth-Alice wohnte bei ihrem Besuch in Edendale, einem Ort, den die Gesetze der Apartheid „nicht-weißen“ Arbeitskräften und deren Angehörigen zum genehmigten Zufluchtsort hat werden lassen. Eine bewusste Gesetzesübertretung war der Besuch einer „Weißen“ vom ersten Tage an, wussten wir alle.  Was haben wir alles in der einen Woche miteinander erlebt und was hat dieser Besuch alles in Gang gebracht!

Die Morgenandacht brachte die rund 20 Frauen, Männer und Jugendliche, die ehrenamtlich oder hauptamtlich am Ökumenischen Zentrum mitarbeiteten, jeden Tag kurz zu gemeinsamem Start zusammen.  Begrüßung, Bibelwort, Gesang, Bekanntmachungen und Gebet waren die Punkte der allmorgendlichen Zusammenkunft. „Sie singt inbrünstig mit – in Zulu!“ fiel gleich auf.  Ruth-Alice setzte sich wohltuend selbstverständlich dazu, hörte aufmerksam zu, erkundigte sich, ließ sich zeigen und erklären, aß und feierte mit Menschen, die sich im damaligen Apartheidalltag sonst als von allen Verachteten erleben mussten. Bei den Lehrgängen über Gemüseanbau und Obstwiesen-Wirtschaft draußen oder an Nähmaschinen, in Koch- und Hauswirtschaftskursen und Diskussionsveranstaltungen im Hause arbeiteten und tauschten wir uns aus bis spät abends.

Ich habe mich unbeschreiblich wohl gefühlt und sehr gewünscht, dass das, was wir in Edendale in jenen Tagen im Frühjahr 1975 aus Anlass des Besuches der Freundin Ruth-Alice von Bismarck aus Übersee erlebten, Wellen schlagen und Schule machen möge.

Zu Fuß gingen wir durch das dicht besiedelte Dorf KwaMachibisa, über die stark befahrene Straße am Edendale Krankenhaus vorbei, wechselten hier und da einen Gruß und einige Eindrücke mit Interessierten und nahmen dabei in Kauf, von der allgegenwärtigen Sicherheitspolizei angehalten und verhört oder gar verhaftet zu werden.

Im Gottesdienst der methodistischen Kirchengemeinde am darauf folgenden Sonntag, in dem die Anwesenheit der einzigen und ganz bestimmt überhaupt der allerersten Mitfeiernden weißer Hautfarbe von der zahlreich erschienen Gemeinde aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen anerkennend gewürdigt wurde, beeindruckte mich Ruth-Alice durch die Gelassenheit und Selbstverständlichkeit, mit der sie das für uns alle so außerordentliche Geschehen mitprägte: Souverän, in sich ruhend und anziehend.

Was gab es in den Tagen alles nicht zu besprechen?  Wer alles in und um Edendale war nicht zum Zentrum geeilt, um an der einen oder anderen Besprechung teilzunehmen?

Klein und ohnmächtig aber mussten wir uns nach tagelanger sanfter Demonstration für rassismusfreies Zusammenleben erzürnt zurückstecken, als die Veranstalter des Theaterstücks „uMabatha“ in Pietermaritzburg sich nicht dazu überreden ließen, dass die Besucherin aus Übersee ausnahmsweise in Begleitung ihrer Gastgeber „nicht-weißer“ Hautfarbe an der Aufführung teilnehmen durfte: „whites only“ hieß es und dabei blieb es.

35 Jahre sind inzwischen vergangen[2].  Sowohl im fernen Südafrika als auch in Deutschland sind Mauern gefallen und neue Horizonte entstanden: Ruth-Alice ist bei den Veränderungen mehr oder weniger unmittelbar dabei gewesen und hat sie aktiv mitgestaltet.  Durch ihren Geburtstag rücken die zurückliegenden Jahrzehnte uns wieder näher und wir erinnern uns: Ruth-Alice von Bismarck und die Menschen in Edendale sind Teil dieser Geschichte, die sich zum Guten gewandelt hat.

Danke, Ruth-Alice!

Happy birthday und leb wohl!

Ben.

 

*Ruth-Alice von Bismarck verstarb in Hamburg am 28. Dezember 2013 und wurde daselbst am 13. Januar 2014 zur Ruhe gelegt; sie war fast 94 geworden.

© bis 1975 Direktor der Jugendabteilung am Edendale Lay Ecumenical Centre

 [1]  am Tage des 98. Geburtstages ihres inzwischen verstorbenen Ehemannes Klaus von Bismarck.

[2] Der gemeinsame Auftritt im öffentlichen Wechselgespräch im Forum „Wer Unrecht sät, erntet Widerstand“, dem „Südafrikatag“ am Deutschen Evangelischen Kirchentag am 7. Juni 1985 in Düsseldorf, ist nur eine der vielen Gelegenheiten gewesen, bei denen geschwisterliche Verbundenheit und stellvertretendes Handeln konkret erlebbar werden konnten. (Vgl. DEUTSCHER EVANGELISCHER KIRCHENTAG DÜSSELDORF 1985. Dokumente. Herausgegeben von Konrad von Bonin, Stuttgart: Kreuz Verlag. ISBN 3 7831 0803 9  Seiten 551 – 554).

 

2 Kommentare zu diesem Artikel bisher »

Kommentare zu »isiZulu/Deutsch: uRuth-Alice von Bismarck eEdendale ngo1975«

  1. […] °isiZulu/Deutsch: uRuth-Alice von Bismarck eEdendale ngo1975 […]

  2. […]   > Ruth-Alice von Bismarck in Edendale (Südafrika) 1975 […]

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner