uLwazi ngezokuBuyisana

eKhaya KwaBhanya (2007)

UkuBuyisana yiNqubo neMfundiso
ephathelene neZaba

  • °zokuBhobokelana nokuHlambulukelana,
    °zokuPhelekezelana nokweThethelelana

kuxatshenwe

nangemuva kweziNgxabano noDweshu neziNxushunxushu neziMpi eMphakathini;
– okuyiZaba zabaPhilayo bexhumene nabaPhansi besingethwé nguMdali, uMvelingqangi.

AbaPhilayo bavulelana izifuba, bathethisane, basolane, bayalane, banxephezelelane, baxolelane
bethembé ukuthi nabaphansi bahambisana nabo, bayabeseka, kukho konke lokho,
osekuyothi amashwa nezijeziso ebezingadalwa ngamagqubu nezinsongelo ebeziyobe zingaxazululiwe,
kunqandeke, kudambe, kupheze.

Abadala uma bechaza ngeNqubo nangeMfundiso yokuBuyisana bathi
kufana nokusukuma, ucathule, uyohlangabezana nomunye
naye obesesukumile, wacathula ezohlangabezana nawe,
bese niphelekezelana, nibuyela ekhaya
noma-ke niphelekezelane, niqhube indlela eya phambili.

Muva nje-ke ngokuhambisana neNqubo yeNkolo yobuKhristu
ikakhulukazi ngokweMfundiso ngokukaMphostoli uPhawulu
eNcwadini ayilobela iBandla laseRoma,
uyatholakala uMqondo neNhloso yeNqubo ngokuBuyisana
lapho ephatha khona lezi zihloko:

°ukuPhepha/ukuSinda/ukuHlengeka [Rom 1,16] (ngesiLathini: salus ; ngesiGrikhi: sohtheria);
°ukoPhulwa [Rom 3,24] (ngesiLathini: redemptio ; ngesiGrikhi: apholuthrohsis);
°ukuVunwa (yiCala) [Rom 3.26] (ngesiLathini: iustificatio ; ngesiGrikhi: dikhay’uthay).

NoMqulu weziNcwadi zoKholo ogxilé kwezeNkolo yobuJuda
iThestamente elidala – 
uqukethe imiZekeliso neziNgxoxo eziningi
eziphathelene neZaba zababephila emaNdulo,
bebambisene, behloniphana, bazisana
ngisho naseziNgxabanweni naseziNxushunxushwini
okwakuyaye kufanele bachushisane kuzo,
babuyelane, baphelekezelane, baqhube iNdlela eya phamili.

KwezeMfundo ephakeme kozoLwazi ngeMfundo [Master of Education, M.Ed.] eNyuvesi yaseOldenburg eJalimane nonyaka [2016] sibonisana nengibafundisayo ngoLwazi nangeNqubo kanye nangeMfundiso yokuBuyisana esikuthola empilweni nasemlandweni womphakathi waseNingizimu-Afrika kusukela ezikhathini ezandulela umzabalazo wenkululeko [1652-1994].

Sifisa ukuxhumana nokwethekelelana nabaFundi eNingizimu-Afrika abakhuthalele ukufunda nokuzithuthukisa kwezeNqubo neMfundiso ngokuBuyisana.

NguDkt. uBheni wakwaKhumalo eBaQulusini
eKwaMachanca eJalimane
01.05.2016

Kein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner