Siyadlalisana, siyancokolisana …

kwelakithi eAfrikakwelakithi eAfrika

IZIDLALISO  IMILOLOZELO  NEZIQUBULO

ziqoqwa

nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini

– ubanjiswano olusaqhubekayo –

2009

 (VG = Vika Gabela; SM = Sibongile Magwaza; RK = Robert Khumalo; Th Thabiso Shezi; VL = Vusizwe Langa)

1 inkukhu

 Ikhuzen’ le nkukhu

Ikhuzen’ le nkukhu

Esuth’ isuth’ isuthé,

Ikhwele phezu kweth’;

Ikhuzen’ le nkukhu!

 

2 umakhelwane

Mub’ umakhelwan’

Mub’ umakhelwan’

Esithi sakhelene,

Ab’ ethuth’ izindab’;

Mub’ umakhelwan’!

 

3 uNothibhoyi
Wothatha, uthathe ngojeke!

Ngojek’!

Ngojeke, unik’ uJonatan’!

UJonatan’!

UJonatan’ abantwana bayashad’!

Bayashad’!

Bayashada, bahlel’ etafulen’!

Etafulen’!

Etafuleni kukhon’ uNothibhoy’!

UNothibhoy’!

UNothibhoy’ badonsa ngomlenz’!

Ngomlenz’!

Ngomlenze wekhehl’ el’dal’!

El’dal’!

El’dal’ uS’gaxa-mabhand’!

Mabhand’!

Mabhande, woza sihamb’!

Sihamb’!

Sihambe, s’ye kwaDlamahlahl’

KwaDlamahlahl’!

KwaDlamahlahla …   ….   … !

 

4 Hhey’ we mfana

Isilima somfana

sithath’ ibhulukw’

silifak’ engalwen’;

sithath’ ihemb’

silifak’ emlenzen’,

sithath’ iz’cathul’

sizifak’ ezandlen’.

Hhey’ we mfan’,

vul’ izindlebe!

Thath’ ibhulukw’

ulifak’ emlenzeni,

uthath’ ihemb’,

ulifak’ ez’ngalwen’,

uthath’ iz’cathul’

uzifak’ ezinyawen’,

uhambe mfana,

uy’ esikolen’,

uhambe mfana,

uy’ esikolen’!

RK

5 we Mgqibelo

We Mgqibelo, hha!

Mgqibelo, sakubona!

Kade sakugcina.

Sibulawa udledle;

Udledle lwesikole.

We Mgqibelo hha!

RK

6  kwaMatshekazi
Saw’bona wethu!

Yebo wethu!

`phumaphi na?

KwaMatshekazi!

Wadlani na?

Iyambazan’!

Lingani na?

Ngomcelekeshan’!

Abantu pho?

Musa dade, m’sung’kholisa;

`zimvemvane, ziyagcakagc’ emagcaken’

imbuzazan’ ithwel’ umqhel’

ay’sabhekeki nak’bhekek’!

Ay’ wo, mekle!  Ay’ wo, mekle!

7 ngubani lo?
Ngubani lo ?

Ngundendezana!

Uze kuba?

Uze kuNdende!

Ndende ni?

Ndend’ akhweze!

Akhwezeni?

Akhwez’ aphendule!

Aphenduleni?

Aphendule gabe!

Gabe ni?

Gabe mkhusu!

Mkhusu ni?

Mkhus’ unenongwe!

Nongwe ni?

Nongwe  gele!

Gele ni?

Gele nkukhu!

Nkukhu ni?

Nkukhw’ ineqanda!

Qanda ni?

Qanda mdoli!

Mdoli ni?

Mdoli muntu!

Muntu ni?

Muntu’ umvuk’ evungwini avul ‘isival’

Aqond’ emanzin’ nomcelekeshan’,

Asus’ uhlakahla luqhiliz’ amehlo!

Qhili qhili!

VG

8  isidwaba

We mfaz’ ongapheshey’

Uthi `bhu bhu´ ni na?

Ngithi `bhu bh’´  isidwab’

Isidwaba yini na?

Ngumlam’ lo fecez’

uMalamb’ adl’ ubulongw’

ashiyel’ ubhejan’

uBhejan’ akanandab’

indab’ inoVoyoy’!

Zilande Voyoyo!…   …

9   phansi
Isiqubulo esasikhuzwa lapho kuyiwa noma kubuywa empini:

Ayihlale phans’, ibamb’ umthetho!

Ayihlale phans’, ibamb’ umthetho!

Ayihlale phans’, ibamb’ umthetho!

Ayihlale phans’, ibamb’ umthetho!

Ibamb’ umthetho!

Ibamb’ umthetho! Ibamb’ umthetho!

Ibamb’ umthetho!

Ibamb’ umthetho! Ibamb’ umthetho!

Hlala phansi!

Sengihleli!

Hlala phansi!

Sengihleli!

Hlala phaaaaaaaansi!

SM//BK-S

10 ngubani ongangithinta
Uma kuqhuthwa isidwaba kuthiwa:

Ngific’ impunz’

ensimini kwethu

idl’ umgwenya.

Ngathi ngiyacela,

yath’ akusikh’ okwam’,

Ngokwezalukazi,

‘ zon’ ezidl’ ub’chopho

Bezimv’ ezindala.

Wela, siwele,

siy’eNgilandi,

kwabamhloshan’

abagqok’ ezimlandela.

Landela mlandeli!

Nguban’ ongangithinta,

ngihamba nomngan’ wami,

kunguye, kuyimi?

Xhawula ngegeje mntakweth’

amaswidi yisimanqa!

VG

11   uKholo kaNkoviyo
UKholo kaNkoviyo (uyaculwa)

Washo Kholo kaNkoviyo ke.

Uphetheni ngomlomo?,

Upheth’ amas’ omntwana.

Uwasaphi na?

Uwasa kuZangcenge,

UNgceng’ omncinyane.

Athi dididi!

Ame ngeguma lakwamnewabo.

Ath’ umnewabo

Mana laph’  endlini.

Abuy’ angene.

Babahlabis’ ucilo.

Ucilo bayamala.

Baqond’ imvubu,

yon’ anyam’ enkulu,

badle, baphelele,

noNtembuzane vosho,

Ntembuzane vosho!

VG

12 isithunzi sami
Nginqekuzis’ ikhand’,

anqekuzis’ ikhanda.

ngigxume kabil’,

agxume kabili.

Ngibeth’ izandl’,

abeth’izandla.

Ubani yena lowo?

Nguy’ usithunz’

umfan’ omncan’, uMalingiselan’!

RK

13 isicathulo

Mina ngiy’s’cathul’

Mina ngiy’s’cathul’

Bonke abant’ banyathela ngam’

Bonke abant’ banyathela ngam’

Manje seng’gugil’!

Sengi nje! Sengi nje! Sengi nje

RK

14 uNano

Uyaphi we Nano?

Ngiyobolek’ uphond’

Uphondo lokwenzan’?…

RK

15 ngubani loyaya
Ngubani loyaya?

Umunt’!

Wenzani laphaya?

Umb’ umuth’,

asuk’ ahlal’, amb’ umuth’

owatshalwa nguyis’.

Uyis’ uyathakath’

uyathakath’ uyathakath’

uyis’uyathakath’!

RK 

16 phaya phaya

Phaya phaya

kulez’ya ndongwana

kuhlez’ othishela,

Thath’ ezakh’ i’nswazi siy’ obashaya

Nswi nswi gho gho!

Nswi nswi gho gho!

Shaya thishela, shaya thishela.

Kwash’ ixhegu ledlula ngendlela

lathi shaya thishel’! 

17 webuya hobhe
Webuya hobheuyob’uphetheni?

Ngiyobe ng’pheth’ inja.

Uyoy’ osela phi?

Ngiyoy’ osel’ endle.

Ekhaya kunani?

Ngesab’ obaba,

bazongephuca,

besul’ izindevu

zomnt’ omdala.

Mina ngiyazesaba

zinjengoVoyoyo,

ehlez’ efusini,

eqhobonyeka,

ethi “maye, maye

kazi ngoshona phi?

Ngoshona kobaba

eMgungundlovu

bang’ph’ ucwecwe

lwakwaMasasasa!

Masasasa, vuka!

Ngivuke njani?

Ngibulwe nje

Ngamakhwenkwe

akwaThabede!

Thabede muphi?

Yena lo ’senhla,

shay’ inkomo le

idundubale

ngokhalo

lukaTshivo!

Tshivo mlomo

Msila wenja

uyanuka

uthi mh mh mh  uthi mh mh mh! 

18 hebe

Hebe, uSuthu!

Babengaphi ?

Babengapha

Thina s’ngapha.

Kwaf’umuntu,

wathi khilikithi 

19 mntwana

Oya, mntwana!

Unyok’ akekho

Uyotheng’ amasi

Angishaye ngawo

Ath’ adliwe yimi

Edliwe yinja

Emabalabala… 

20 we selesele

We selesele,

wadl’ amas’ ami,

wawabek’ ethala,

wasusuka

wathi  gxu, gxu, gxu! 

21 woza we mvula

Woza we mvula,

uzosithela we

ngaw`amaconsi

abandayo qha.

Siyakuthanda

thina bantwanyana

uma sidlala

ucabhayiyane

Co! co! co! co!

Umoy’ uyasitshela

um’ usuzofika

kugcwal’ imifula

kugcwal’ iz’hoshana

Siyowelaphi no?

Solal’ ezihlahleni,

Sidl’ im’doni… 

22 nanso inswempe
Nay’ nswempe!

Nay’ nswempe!

Biz’ izinja

Biz’ izinja

Zay’bamba

Zay’bamba

O, yaphunyuka!

O, yaphunyuka! 

23 imfene

Nans’ imfen’ emthini!

Nans’ imfen’ emthini!

Iyaziqhenya,

Amazinywana,

Izihhewana!

Yeye ye-ye!

Hho, suka, mnx!

23 inyosi

Yabubuz’ inyosi!

Izinyosi!

Uyibonile  shi?

Ingene phi shi?

Emgodini shi!

Wamajuba shi! 

24 sadl’ inkawu
 

Sadlani,

sadlani zinsizwa?

Sadl’ inkaw’

Is’lwan’ esikhul’

es’ndiza phezul’;

sadl’ inkaw’!

25 sisho ngempi
  Shono wethu!

Sisho ngempi,

uSikiza,

UHhehhe.

Sisho ngempi!

26 amdokwe
 

Amdokwe! Amdokwe!

Amabele avuthiwe

Ehlanzeni!

Sondelani sizoxoxa,

Sizohleka,

Sizodlala!

Amdokwe!

27 isigwegwe
 

Ngathi ngihamba

endleleni

eyisigwegwe

ngacosha ngozuka

oyisigwegwe,

ngathenga ikhekhe

eliyisigwegwe,

ngaliyis’ ekhaya,

ngashayw’ ekhaya

ngenduku

eyisigwegwe!

28 zinsimbi
 

Ngaphuma la?

Zinsimb’!

Ngangena la?

Amaketang’!

Manje pho?

Ngizothi phulukundlu!

Phulukundlu!Phulukundlu!

29 unyoko
 

Uph’ unyoko?

Vinqo!

Usel’ ekhaya!

Vinqo!

Usaleleni?

Vinqo!

`lunywe y’mbongolo!

Vinqo!

Imlume phi?

Vinqo!

Esinqeni!

Vinqo!

Sinqe sinjani?

Vinqo!

Simadengele!

Vinqo!

Sawubona khanda lentulo

Gay’ isicaba somphothulo

Nkomo zobuya (gqi!)

eMaMpondweni, Vinqo!

VL/BK-S

 

 – ubanjiswano  olusaqhubekayo –

IMIBUZO  NEMIBONO:

khumalo-seegelken@t-online.de

“Ukwanda kwaliwa ngumthakathi!”

 

Kein Kommentar zu diesem Artikel bisher »

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner