Lihle leli zwe

KwelaseMangwaneni

 

Lihle  leli zwe !

0

Lihle   leli   zwe    osiphé   lona,

Somandla,   Nkulunkulu  wethu!

Zazinhle   nezintaba  zakhona,

Nonyezi   nesibhakabhaka !

Ngemfuyo   nangamasimu,

ngenzalo  nenhlalakahle

walibusisa   elakithi!

 Le ngoma yokuhalalisa nokubonga ubuhle nomusa nokwazisana esikuwuphiwe, iyohlatshelelwa ngale ndlela kaMelchior Vulpius (1609) aphelekezela ngayo inkondlo kaJoachim Sartorius (1591) elandela iHubo 117 elithi „Lobt Gott, den Herrn, ihr Heiden all“, – „Dumisani uSmakade, iNkosi, zizwe nonkana!“.

Ivesi lokuqala ngileboleké kuS. Dahle encwadini „Izihlabelelo zeKerike lamaLuthere“, iculo 384, ngathi ukuliguqula, ngase ngilenezelela ngilinandisa ngevesi lesibili nelesithathu engizicabangelé wona ngokwami.

 –       nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini ekwaMachanca eJalimane, 1999 –

      T: Ben Khumalo-Seegelken  1999

           M: Melchior Vulpius 1609

                        Satz: Niels Erlank 2001

Lihle  leli zwe

A song for a reconciling new South Africa

 ————————————————————————————

II  s   :  s   :   s   I  m  :-.r  :  d  :  t,  :  d  :  l,   I  s.  :  –   :  –  :

II  m  : m  :   r   I  d   :-.t, :  l,  :  s,  :  l, :  f,   s,  :  –   :  –  :

1. Li –  hle   le  –  li  –    zwe    o  –  si   –  phé   lo  –  na,   (lo  –  na),

   Za –  zi  – nhle   ne  –  zi  –  nta –  ba     za  –  kho – na, (kho-na),

II  m  : m  :   s    s   :-.f  :  m  :  r    :  m :  d   I  t,  : -.r  : f  :

II  s,  :  l,  :   t,   I  d  :-.s, :  l,  :  s,   :  l,  :  f,    I  s.  :  –   : –  :

 

s   :  s  :  m   I  l   :-.s  :  f   : m    :  r   : –    d  :  –  :      :II

m  :  d  :  d   I  f  :-.d  : r    :  d   :   t,  :  –   I  s,  :  –  :     :II

      So  –  ma – ndla,   Nku – lu – nku – lu      we  –         thu!

      No  –  nye – zi       ne   –  si –  bha – ka –  bha  –        ka !

m   :  m:  d    I  f   :-.m :  l   : s    :  l    :  s   I   m :  –   :    :

d    :  l, :  s,   I   f, :-.m, : r,  : d, :  s,   :   –  I  d,  :  –  :    :

d   :  d  :  r   I  m  :  – : s  :  f  :  –  :  m         I  r  :  –   :      :

s,  :  s,  :  t,  d   :  – : d  :  r  :  –  :  d          I  t,:  –   :       :

Nge  – mfu – yo   na  –        nga – ma –     si      –         mu,

m  :  m  :  f  I  s   :  – : m  :  l  :  –  : s           I  s  :  –  :       :

d    : d  :  t,  I  d  :  –  : l,  :  r, :  –  :m,.f,.    I  s, :  –  :       :

 

d  :  r    :  m  I  r  :  –  :  d  :  t,  :  – : l,         I  s,  :  –  :       :

d  :  d    :  d  I  l,  :  –  :  s  :  f,  :  – :m,        I  r,  :  –  :       :

     nge –  nza  –  lo     ne   –    nhla  –  la   –   ka   –       hle

m :  f    :  s   f   :  –  :  m  :  r  :  – : d        I  s   :  –   :       :

d   : t,   :  d  I   l,  :  –  :  s,  :  f, :  – : l,        I  s    :  –  :       :

 

d  :  m  :  s   I  f   :  -.m : r  :  d  :  t,  :  –      I   d  :  –   :  –   :II

s, :  l,  : t,    I  r  :  – .d  : l, : s,  : s,  :     –     I   s,  :  –  :  –   :II

     wa  –  li    –  bu  –  si  –   sa       e  – la   –  ki     –         thi!

m  :   f   :  s   I  l  :  -.s    :  l  :  s  :  l   :   s    I   m  :  –  :  –    :II

d   :   l,  :  s,  I  f, :  -.m, : r,  : d, : s,  :   –    I   d,  :  –  :  –   :II

2  Na-se-zi-nxu-shu-nxu-shwi-ni   zonke

zo-ku-nge-zwa-ni     no-bu-dlo-va,

e-zi-nsu-kwi-ni    zo-ku-hlu-phe-ka

si-ci-nde-ze-lwa   si-bu-la-wa,

we-lu-la   i-sa-ndla    sa-kho,

wa-ba   ngu-mla-mle-li   we-thu,

wa-zi-gqa-bu-la   i-zi-bo-pho !

3  Na-mhla si-hla-nge-ne  ngo-ku-bo-nga

no-ku-ku-tu-sa ngo-msa  wa-kho.

Ne-zi-zu-ku-lwa-ne  e-zi-za-yo

si-zi-fi-se-la   lo-lu-tha-ndo!

U-bu-hle  be-zwe  la-ki-thi,

u-xo-lo  no-kwa-zi-sa-na,

ma-kwa-nde  e-mhla-be-ni

wonke !

www.biblia-zuluensis.de

4 Kommentare zu diesem Artikel bisher »

Kommentare zu »Lihle leli zwe«

  1. […] Kwahalaliselwana ngenhlanhla ngokubonelelana nokwazisana ngamalungelo namathuba ngokomthethosisekelo. […]

  2. […] wentando yeningi kwelakithi okhokho bethu abawuzabalazela kanzima kangaka – sihlabelele sithi „Lihle leli zwe, osiphé lona!“ … […]

  3. […] NguMhlengi noMongi noMvikeli lona Owasophula nasolakeni lwabacindezeli Wasihlwitha nakosondonzima bogandaganda babo sebesemabaleni kwaBhanya Wasichushisa, sasinda Wasiweza ngelibanzi, sasukuma sacathulisana Sakha kabusha, sahluma, sahlabelela: „Lihle leli zwe, osiphé lona!“ […]

  4. […] Ben Khumalo-Seegelken [Ugqozi lokuqamba le ngoma ngilufakwa yilena ethi: „Durch das Dunkel hindurch“, Hans-Jürgen […]

Kommentieren

Hinweis: Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. Wir speichern keine IP-Adressen bei Kommentaren.
Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Erlaubtes XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner