Kontakt

Dr. Ben Khumalo-Seegelken
„eKhaya“ = „zu Hause“
Alte Ziegelei 4
D-26197 HUNTLOSEN
eJalimane/Deutschland
Tel/Fax: 00 49 – 44 87 – 75 02 85
khumalo-seegelken@t-online.de
www.benkhumalo-seegelken.de

„iBhaybheli ngesiZulu – biblia zuluensis“
– Rev. Dr. Ben Khumalo-Seegelken, Convenor –
„eKhaya“ = „zu Hause“
Alte Ziegelei 4
D-26197 HUNTLOSEN
eJalimane/Deutschland
Tel/Fax: 00 49 – 44 87 – 75 02 85
biblia.zuluensis@t-online.de
www.biblia-zuluensis.de

Liberation Processes in pre- and post-colonial Southern Africa (LiPSA)
– Dr. Ben Khumalo-Seegelken: Convenor –
„eKhaya“ = „zu Hause“
Alte Ziegelei 4
D-26197 HUNTLOSEN
eJalimane/Deutschland
Tel/Fax: 00 49 – 44 87 – 75 02 85
khumalo-seegelken@t-online.de
www.benkhumalo-seegelken.de

Kontaktformular


Ihre Nachricht